======

သင္ ဘယ္လိုအိပ္မက္မ်ိဳးေတြ မက္ဖူးလဲ.. ရွဲယူထားၿပီး ႏွိပ္ၾကည့္လိုက္ေနာ္...

အိမ္မက္ျခင္း အေျကာင္းမ်ား.......

(အိမ္မက္ဆိုတာ မက္တတ္ပါတယ္..စာရွည္လြန္းေပမဲ့ သင့္အတြက္
တစ္ေန့အသံုး၀င္လာပါလိမ့္မယ္..)

အိမ္မက္နိမိတ္အတြက္ မသိေသးေသာသူမ်ားအတြက္ အိပ္မက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နိမိတ္မ်ား.....

(အိမ္မက္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင္႔အသားလွဳပ္နိမိတ္)စာအုပ္မွကူးယူေဖာ္ျပေပးထားပါသည္ )

အိပ္မက္ကို လူတိုင္းမက္သည္။ သို႔ေသာ မိမိတို႔ အိပ္မက္၏ေကာင္းက်ိဳး ဆိုး က်ိဳးကို ၾကိဳတင္၍ သတိမထားသည့္အတြက္ အကိ်ဳးခံစားသင့္ေသာ အရာ မ်ားလြဲေခ်ာ္သြားသည္လည္း ရွိေပသည္။ မေကာင္းက်ိဳးကို မခံစားရမီ ၾကိဳတင္၍ နိမိတ္အေနအထားအားျဖင့္ အိပ္မက္ျမင္မက္သည္ျဖစ္လ်က္ မိမိတို႔၏ အိပ္မက္ကို သတိမမူ၍ ျဖစ္ေစ၊ အဓိပၸာယ္ကို နားမလည္၍ျဖစ္ေစ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ေနသည့္အတြက္ ဒုကၡမေတြ႔သင့္လဲႏွင့္ ေတြ႔ရတတ္သည္။ဓာတ္ေလေခ်ာက္ခ်ား၍ ျမင္မက္ျခင္းသည္လည္း ရွိတတ္၏။

ထိုအိပ္မက္ကို အမွန္မယူႏုိင္ပါ။အကယ္၍ ပုဗၺနိမိတ္အျဖစ္ျဖင့္ ျမင္မက္သည္ဟု ယူဆမိလွ်င္ မိမိျမင္မက္ေသာ အိပ္မက္၏ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးျပစ္ကို ေဝဖန္တတ္သူကို ရွာ၍ ထိုသူအား ေျပာျပရမည္။ သို႔မဟုတ္ အိပ္မက္ဆိုင္ရာ က်မ္းစာအုပ္ တို႔ကုိ ဖတ္၍ ေဝဖန္ခ်က္ခ်ျပီးလွ်င္ ေကာင္းက်ိဳးေပးမည့္အိပ္မက္ျဖစ္က ေပး ရန္ အခ်ိန္ကာလကို ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္အထူး သတိႏွင့္ ေနရမည္။ ဆုိးက်ိဳးေ ပးမည့္ အိပ္မက္ျဖစ္က ထိုေပးလတၱံ႔ေသာ အကိ်ဳးကို မေပးရန္ အေဟာသိ ကံ ျဖစ္သြားေအာင္ ရတနာသံုးပါး၊ ဆရာသမား၊ ဘိုးဘြားမိဘတို႔ကိုကိုုးကြယ္ ဆည္းကပ္၍ ယၾတာမ်ားဆင္ရေပမည္။

ဤသို႔ ညႊန္ျပအပ္သည့္အတိုင္း အိပ္မက္ျမင္မက္တိုင္း ဂရုျပဳရန္ သတိရွိၾကေစလိုသည္။ ဤသို႔ က်မ္း အေစာင္ေစာင္တို႔ အဆိုမတူညီၾက၊ သို႔ေသာ္လည္း အိပ္မက္မေကာင္း ထင္ျမင္လ်က္ မက္သည့္အခ်ိန္အခါ ေန႔၌ မက္ေသာ အိပ္မက္ျဖစ္ေစ 'ယၾတာေကာင္းက မင္းေလာင္းေပ်ာ္က' ဆိုသကဲ့သို႔ ေဆးရွစ္ပါးျဖင့္ ေခါင္းေ ဆးျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဘုရားပုထို္းရွိခိုးျခင္း၊ နံ႔သာပန္းတို႔ျဖင့္ သက္ေစ့ပူေဇာ္ျခင္း၊ ၾတိရန္း, စတုန္ရန္း, နံ႔သင့္သစ္သား တို႔ကို ေအာက္ ခံျပဳ၍ ေခါင္းေဆးျခင္းကိုလည္းေကာင္း ဤသို႔ စေသာ ေလာက ဓမၼယၾတာ ကို ျပဳျခင္းေၾကာင့္ လြန္သည္မရွိ ကင္းေပ်ာက္ကုန္၏။

အိပ္မက္၊ အ တိတ္၊ နိမိတ္၊ တေဘာင္၊ စနည္း၊ ျဂိဳလ္စာ သက္ေရာက္အစရွိသည္တို႔ကို မယံု ၾကည့္တတ္လွ်င္ မိစာၦဒိဠိျဖစ္တတ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ "ငါ့အား အ,ကုသိုလ္ ကံအက်ိဳးေပးလို၍ မေကာင္းေသာအိပ္မက္ စသည္တို႔ ျမင္လာကုန္သည္။ ကုသိုလ္ကံအက်ိဳးေပးလို၍ ေကာင္းေသာ အိပ္မက္ စသည္တို႔ ျမင္လာ ကုန္သည္။ ဤသို႔ ပုဗၺနိမိတ္အျဖစ္ျဖင့္ ကံကို အရင္းထား၍ ယံုၾကည္ရ မည္"ဟု ပညာရွိတို႔ မိန္႔ေတာ္မူၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အိပ္မက္မ်ားအားကံကို အရင္းထား၍ ယံုၾကည္ၾကပါေလ။

(အိပ္မက္ျခင္း ေျခာက္ပါး)

၁။ ျမင္ဖူးသည္ကို စြဲ၍မက္မူ အက်ိဳးအျပစ္ရွိ၏။
၂။ၾကားဖူးသည္ကို စြဲ၍မက္မူ အက်ိဳးအျပစ္ရွိ၏။ ၃။ ခံစားဖူးသည္ကို စြဲ၍မက္မူ အက်ိဳးအျပစ္ရွိ၏။ ၄။ ၾကံဳဖူးသည္ကို စြဲ၍မက္မူ အက်ိဳးအျပစ္ရွိ၏။ ၅။ ျဖစ္ဖူးသည္ကို စြဲ၍မက္မူ အက်ိဳးအျပစ္ရွိ၏။ ၆။ ဓာတ္ေခ်ာက္ခ်ား၍မက္မူ အက်ိဳးအျပစ္မရွိ။

အိပ္မက္အျပား ေလးပါး

၁။ နတ္တို႔ေျပာၾကား၍မက္မူ အကိ်ဳးအျပစ္ရွိ၏။ ၂။ ေရွ႕ခံစား ေလ့လာဖူး၍မက္မူ အက်ိဳးအျပစ္မရွိ။ ၃။ ဓာတ္ေခ်ာက္ခ်ား၍မက္မူ အက်ိဳးအျပစ္မရွိ။ ၄။ အကိ်ဳးေပးလတၱ႔ံေသာ္ေၾကာင့္မက္မူ ဧကႏၱ အက်ိဳးရွိ၏။

အိပ္မက္ေသာ အခါသံုးပါး

၁။ ညဥ့္ဦးယံမက္မူ တစ္ႏွစ္အတြင္း အက်ိဳးအျပစ္ေပးအံ့။ ၂။ သန္းေခါင္မက္မူ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲအတြင္း အက်ိဳးအျပစ္ေပးအံ့။ ၃။ မိုးေသာက္မက္မူ တစ္လအတြင္း အက်ိဳးအျပစ္ေပးအံ့။

အိပ္မက္ေသာ အခါေလးပါး

၁။ ေန႔အခါမက္မူ မွန္မမွန္ ႏွစ္ပါး။ ၂။ ညဥ့္ဦးမက္မူ မွန္မမွန္ ႏွစ္ပါး။ ၃။ မိုးေသာက္မက္မူ အမွန္။ ၄။ အရုဏ္တက္မက္မူ အမွန္။

အိပ္မက္ေသာ အခါငါးပါး

၁။ ညဥ့္ဦးယံမက္မူ တစ္ႏွစ္အတြင္း အက်ိဳးအျပစ္ေပးအ့ံ။ ၂။ သန္းေခါင္မက္မူ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အက်ိဳးအျပစ္ေပးအံ့။ ၃။ မိုးေသာက္မက္မူ တစ္ႏွစ္အတြင္း အက်ိဳးေပးအံ့။ ၄။ နံနက္ေနတက္ မက္မူ ခုနစ္လအတြင္း အက်ိဳးေပးအံ့။ ၅။ မြန္းတည့္မက္မူ ခုနစ္လအတြင္ အက်ိဳးအျပစ္ေပးအ့ံ။

အိပ္မက္ေသာ အခါေလးပါး ၁။ ညဥ့္ဦးမက္မူ တစ္ႏွစ္အတြင္း အက်ိဳးအျပစ္ေပးအံ့။၂။ သန္းေခါင္ယံမက္မူ တစ္လခြဲအတြင္း အက်ိဳးအျပစ္ေပးအံ့။၃။ သန္းလြဲမက္မူ ခုနစ္ရက္အတြင္း အက်ိဳးအျပစ္ေပးအံ့။၄။ မိုးေသာက္မက္မူ တစ္လအတြင္း အက်ိဳးအျပစ္ေပးအံ့။

အိပ္မက္ေသာ အခါငါးပါး

၁။ ေန႔အခါမက္မူ အက်ိဳးအျပစ္မေပး။၂။ ပထမယံမက္မူ အက်ိဳးအျပစ္မေပး။၃။ သန္းေခါင္ယံမက္မူ အက်ိုဳးအျပစ္ေပးအံ့။၄။ မိုးေသာက္ယံမက္မူ အက်ိဳးအျပစ္ေပးအံ့။၅။ အ႐ုဏ္တက္ မက္မူ အက်ိဳးအျပစ္ေပးအံ့။

အိပ္မက္ေသာ အခါငါးပါး

၁။ ပထမယံမက္မူ တစ္ႏွစ္အတြင္း အက်ိဳးေပးအံ့။၂။ ဒုတိယံမက္မူ ေျခာက္လအတြင္း အက်ိဳးအျပစ္ေပးအံ့။၃။ တတိယံမက္မူ သံုးလအတြင္း အက်ိဳးအျပစ္ေပးအံ့။၄။ စတုတၳယံမက္မူ ဆယ္ရက္အတြင္း အက်ိဳးအျပစ္ေပးအံ့။၅။ အ႐ုဏ္တက္ မက္မူ ဆယ္ရက္အတြင္း အက်ိဳးအျပစ္ေပးအံ့။

အိပ္မက္ေသာ ေန႔မ်ား

၁။ တနဂၤေႏြမက္မူ မယားအတြက္ မက္သည္။၂။ တနလၤာေန႔မက္မူ ေဆြမ်ိဳးအတြက္ မက္သည္။၃။ အဂၤါေန႔မက္မူ မိဘ၊ ဆရာသမားအတြက္ မက္သည္။၄။ ဗုဒၶဟူးေန႔မက္မူ သားသမီးအတြက္ မက္သည္။၅။ ၾကာသပေတးေန႔မက္မူ အေဆြခင္ပြန္းအတြက္ မက္သည္။၆။ ေသာၾကာေန႔မက္မူ ကၽြန္၊ ကၽြဲ၊ ႏြားအတြက္ မက္သည္။၇။ စေနေန႔မက္မူ ကို္ယ့္အတြက္ မက္သည္။

အိပ္မက္မေကာင္း ေပ်ာက္ေအာင္ ကုနည္း ...

အိပ္မက္ေကာင္းသည္ ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ နံနက္အခါ ေျမာ္ျမင္တတ္သူထံ ျပန္ၾကားရာ၏။ အိပ္မက္ေကာင္းမူဘုရားကို မီးပူေဇာ္၍ အိပ္မက္ကို ေရြးရာ၏။ အသက္ရွည္၍ ဘုန္းႀကီးၿပီး စည္းစိမ္ဥစၥာႏွင့္ ျပည့္စံုလိုပါ၏ဟုဆုေတာင္းရာ၏။အိပ္မက္ေကာင္းမက္မူ ဆရာသမားတို႔ကို ပူေဇာ္၍ ျပန္ၾကားရာ၏။မေကာင္းမက္မူ ထမင္းတစ္ဆုပ္၊ ေရတစ္မႈတ္ႏွင့္ သစ္ငုတ္တိုတြင္ တင္ခဲ့၍ေကာင္းေသာအရသာ တစ္ပါးပါးစား၍ ျပန္ရာ၏။အိပ္မက္မေကာင္းေသာ သူသည္ ပရိတ္ေတာ္ေရ ခံ၍ ေခါင္းေဆးရာ၏။ သစ္ငုတ္၊ ေရခ်မ္း၊ ထီး၊ တံခြန္၊ ပန္းတုိ႔ျဖင့္ ဘုရားပုထိုးကို ပူေဇာ္ရာ၏။ေဗာဓိေညာင္ကို ေထာက္ရာ၏။အိပ္မက္မေကာင္းလွ်င္ ယၾတာျပဳျခင္း အကၤုရ ရေသ့ တိတံၳဳက်မ္း၌ မေကာင္းေသာအိပ္မက္တို႔ကို ျမင္မက္ခဲ့လွ်င္ ရတနာသံုးပါး မိဘ, ဆရာသမားတို႔အား ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ျခင္း၊ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလွ်င္မေကာင္းက်ိဳးေပ်ာက္၍
ေကာင္းက်ိဳးေရာက္ရာ၏။

[ က ] ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ ၾကာမ်ိဳးငါးပါးအန႔ံကို ရႈရသည္ဟု ျမင္မက္မူ တည္ၾကည္စြာ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေစာရအံ့။၂။ ၾကာညိဳပန္းကို ပန္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ မယားေကာင္းရအံ့။၃။ ၾကာသြတ္အိုးႏွင့္ ေရခ်ိဳးရသည္ဟု ျမင္မက္မူ သူတစ္ပါးတို႔၏မွီခိုရာျဖစ္အံ့။ ၾကာသြတ္အိုးျမင္မက္မူ စည္းစိမ္မ်ားအံ့။၄။ ၾကာပန္းစသည္ျမင္မက္မူ ဖ်ားနာအံ့။၅။ ကၽြဲစီးရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ေက်းကၽြန္ရအံ့။၆။ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ဝက္၊ ေျမေခြး၊ လင္းတ တိရစာၦန္တို႔ကိုျမင္မက္မူ ဥပါဒ္ေရာက္အံ့။၇။ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ဝက္၊ ဆင္၊ ျမင္းတို႔အား ေကာင္းေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ျမင္မက္မူ နတ္စိမ္းတို႔ ႏွစ္သက္အံ့။၈။ ကၽြဲခတ္သည္ဟု ျမင္မက္မူ ရန္ႀကီးစြာ ေတြ႔ရအံ့။၉။ ကၽြဲထြက္ေျပးသည္ဟု ျမင္မက္မူ ရန္သူ၊ ကၽြန္အမႈလုပ္တို႔ ေျပးအံ့။၁၀။ က်င္ႀကီးစြန္႔သည္ဟု ျမင္မက္မူ ဥစၥာေလွ်ာအံ့။၁၁။ က်င္ငယ္စြန္႔ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ဂုဏ္သေရေလွ်ာအံ့။၁၂။ ကိုယ္ေပၚသို႔ ေလာက္တက္သည္ဟု ျမင္မက္မူ ဥစၥာရအံ့။ေက်းကၽြန္၊ ကၽြဲ၊ ႏြားေသာ္ ရအံ့။၁၃။ ကိုယ္ခႏၶာပုပ္သည္ဟု ျမင္မက္မူ တန္ခိုးႀကီးအံ့။၁၄။ ကိုယ္မွာ အေၾကာင္အၾကားရွိသည္ဟု ျမင္မက္မူ မယားေကာင္းရအံ့။ ကိုယ္အေမြးရွည္သည္ကို မက္မူ လာဘ္ႀကီးရအံ့။ကိုယ္ေရာင္ ေတာက္ပသည္ဟု ျမင္မက္မူ တန္ခိုးႀကီးအံ့။၁၅။ ေကာင္းေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ ေႁမြကို ျမင္မက္မူ ၿပိတၱာ၊ သရဲ၊သဘက္တို႔ ေက်းဇူးျပဳအံ့။ ေကာင္းေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ လင္းတကို ျမင္မက္မူ ေဇာ္ဂနီနတ္ခ်စ္ရအံ့။၁၆။ ေကာင္းကင္၌တည္ရွိေသာ ျပာသာဒ္တို႔တက္၍ ကာမဂုဏ္ ခံစားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ အႀကီးအမွဴးျဖစ္ရအံ့။၁၇။ ေကာင္းကင္ပ်ံတက္ တံခြန္လႊားျမင္မက္မူ ထင္ရွားရအံ့။၁၈။ ေက်ာက္ဖ်ာအိမ္မိုးျမင္မက္မူ အမ်ားသခင္ျဖစ္ရအံ့။၁၉။ ေက်ာက္ဖ်ာထက္ေနရသည္ဟု ျမင္မက္မူ အလြန္ေကာင္းအံ့။၂၀။ ေက်ာက္ဖ်ာကို မ်ိဳရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ေက်းဇူးသတင္းပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းျဖစ္အံ့။၂၁။ ၾကက္ခ်င္းခြပ္သည္ဟု ျမင္မက္မူ တရားေတြ႔ရအံ့။၂၂။ ၾကက္၊ ငွက္တို႔၏အေတာင္မ်ားကို စားရသည္ဟု ျမင္မက္မူခ်မ္းသာရအံ့။၂၃။ ကခုန္ျမဴးတူးရသည္ဟု ျမင္မက္မူ မေကာင္း။၂၄။ က်ားစြယ္၊ မိေက်ာင္းစြယ္ကို ရင္ခြင္ပိုက္ရသည္ဟုျမင္မက္မူအမ်ားတက္ ထူးခၽြန္သူ ျဖစ္ရ၏။၂၅။ က်ားကို ျမင္မက္မူ မေကာင္း။၂၆။ ကုန္းကိုတက္ၿပီးမွ က်င္းသို႔ဆင္း၍ ေခါင္းေဆးရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ဘုန္တန္းခိုးႀကီးအံ့။၂၇။ ႂကြယ္ဝေသာသူကို ျမင္မက္မူ ေကာင္းက်ိဳးေရာက္အံ့။၂၈။ က်က္ၿပီးသား လူသားကိုလည္းေကာင္း၊ လူ၏လက္႐ံုးသားကိုလည္းေကာင္း စားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ထီေပါက္အံ့။၂၉။ ကြန္းစင္အေခါင္ တက္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ အႀကီးအကဲ ျဖစ္အံ့။၃၀။ ကြမ္းရြက္၊ သစ္ရြက္ စားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ပုဆိုးေကာင္း၊အဝတ္ေကာင္းရအံ့။

[ ခ ] ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ ခ႐ုသင္းကို ျမင္မက္မူ ေဘးဥပါဒ္ေပ်ာက္ကင္းအံ့။၂။ ခ႐ုသင္းေပးလာသည္ကို ျမင္မက္မူ အက်င့္ျမတ္သူ သေႏၶတည္အံ့။ခ႐ုသင္းမႈတ္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ စည္းစိမ္တိုးအံ့။၃။ ေခြးကိုက္သည္ဟု ျမင္မက္မူ အေမွာင့္ပေယာဂ ကိုယ္သို႔ကပ္အံ့။၄။ ေခါင္းၿဖီးသည္ဟုျမင္မက္မူ မိဘတို႔အေက်ာ္အေစာရွိအံ့။ ေဘးေပ်ာက္အံ့။၅။ ခံတြင္းသို႔ မေကာင္းေသာအနံ႔ဝင္သည္ဟု ျမင္မက္မူ သီခ်င္းက်က္မွတ္ရအံ့။ ခံတြင္းက အနံ႔မေကာင္းထြက္သည္ဟု ျမင္မက္မူယုတ္မာေသာ စကားကို ဆိုရအံ့။ ခံတြင္းက ေကာင္းေသာအနံ႔ ထြက္သည္ဟု ျမင္မက္မူ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုရအံ့။၆။ ခံတြင္းသို႔ ေမႊးႀကိဳင္ေသာ ရနံ႔ ဝင္သည္ဟု ျမင္မက္မူ ေလာကုတၱရာက်မ္းစာက်က္မွတ္ရအံ့။ ခံတြင္းက အပုပ္နံ႔ထြက္သည္ဟု ျမင္မက္မူယုတ္မာေသာ စကားကုိ ဆိုရအံ့။၇။ ခံတြင္းျဖင့္ လက္နက္ကို ယူရသည္ ျမင္မက္မူ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝအံ့။၈။ ေျခလက္တိုသည္ဟု ျမင္မက္မူ ဘုန္းႀကီးအံ့။၉။ ေျခသည္းလက္သည္းတို႔ကို လွီးရသည္ဟု ျမင္မက္မူ အႀကီးအကဲျဖစ္အံ့။ အထက္လူႀကီးမ်ား ခ်စ္ခင္အံ့။၁၀။ ေျခသည္းလက္သည္းတို႔ကို ေရတြက္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူအသက္ရွည္အံ့။၁၁။ ျခေသၤ့ကို စီးသြားသည္ ျမင္မက္မူ စီးသူ ႀကီးပြားခ်မ္းသာအံ့။ခင္ပုပ္ငွက္သံကို ၾကားရသည္ျမင္မက္မူ အနာဖ်ားသင့္အံ့။၁၂။ ခရီးသြားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ အႀကံေျမာက္အံ့။၁၃။ ခိုးသူတို႔ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ လာသည္ကို ဖမ္းမိသည္ဟုျမင္မက္မူ ခ်မ္းသာအံ့။၁၄။ ေခၽြးထြက္၊ ေသြးထြက္သည္ကို ျမင္မက္မူ ဘုနု္းႀကီးအံ့။၁၅။ ခၽြန္းေတာင္းလက္ဆြဲရသည္ဟု ျမင္မက္မူ အႀကီးအကဲျဖစ္အံ့။၁၆။ ေခ်ာင္းအၾကည္၊ ကန္အၾကည္ကို ျမင္မက္မူ ဝန္ထမ္းျဖစ္အံ့။၁၇။ ခ်ိဳးသား၊ ၾကက္သားကို စားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ လာဘ္ရအံ့။၁၈။ ခံုညင္းကစားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ အႀကီးအကဲ ျဖစ္အံ့။၁၉။ ျခဴ၊ ဆည္းလည္းလႈပ္သည္ဟု ျမင္မက္မူ မေကာင္း။၂၀။ ခင္ပုပ္ငွက္ျမည္သံကို ၾကားရသည္ ျမင္မက္မူ အနာႀကီးသင့္ရာ၏။

[ ဂ ] ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အိ္ပ္မက္မ်ား

၁။ ဂူလို္ဏ္ကိုလည္းေကာင္း၊ တံတိုင္းကိုလည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ရသည္ျမင္မက္မူ ခ်မ္းသာသုခကိုရ၍ ေဘးရန္မရွိတည္ၿမဲအံ့။၂။ ဂူ(သခၽႋဳင္း)ကုိ ျမင္မက္မူ အေမြရအံ့၊ ထီေပါက္အံ့။၃။ ဂ်ံဳစားရသည္ကို ျမင္မက္မူ လံုျခံဳအံ့၊ အသက္ရွည္အံ့။၄။ ဂဏန္းသခ်ာၤ မ်ား အေပါင္းရသည္၊ ေျမႇာက္ရသည္ ျမင္မက္မူဝင္ေငြတိုးအံ့၊ စိတ္ခ်မ္းသာအံ့။၅။ ဂမုန္းပင္ကို ျမင္မက္မူ အႀကီးအက်ယ္စီးပြားျဖစ္အံ့။ (စီးပြားဂမုန္း)မီးကြင္းဂမုန္းျဖစ္လွ်င္ ပူပင္ေသာက ကင္းေဝးအံ့။၆။ ဂုန္ေလွ်ာ္ပင္မ်ား စိုက္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ သာယာေသာအိမ္ေထာင္ေရး ဖန္တီးရအံ့။၇။ ေဂၚမုတ္ေက်ာက္ကို ျမင္မက္မူ ေအးခ်မ္းသာယာအံ့။၈။ ေဂါက္သီးကစားရသည္ကို ျမင္မက္မူ လိုအင္ဆႏၵျပည့္စံုအံ့။၉။ ဂ်ံဳခင္းထဲ၌ သြားရသည္ျမင္မက္မူ ျမင့္ျမတ္ေသာ သူႏွင့္ လက္ထပ္ရအံ့၊ ခ်မ္းသာရန္ နီးကပ္အံ့။

[ င ] ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ ငွက္ေပ်ာပင္ကို ျမင္မက္မူ ရြာအရပ္ေျပာင္းရအံ့။၂။ ငွက္ေပ်ာပင္ကို စိုက္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ရာထူးႀကီးရအံ့။၃။ ငွက္ေတာ္ကို ဖမ္းမိသည္ဟု ျမင္မက္မူ ပညာရွိျဖစ္အံ့။၄။ င႐ုတ္သီးကို စားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ရာထူးတိုးတက္အံ့။၅။ င႐ုတ္၊ ခ်င္းစားရသည္ကို ျမင္မက္မူ သူတကာတို႔၏ ဆရာျဖစ္အံ့။၆။ ငိုေႂကြးရသည္ဟု ျမင္မက္မူ လာဘ္ရအံ့။

[ စ ] ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ စင္ၾကယ္ေသာ ကေလးသူငယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ မီးရဲရဲကိုလည္းေကာင္း၊ ျခေသ့ၤကိုလည္းေကာင္း၊ နန္းျပႆဒ္ကိုလည္းေကာင္း၊နတ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ပုဏၰားကိုလည္းေကာင္း၊ ျမင္မက္မူ ခ်မ္းသာသုခႀကီးအံ့။၂။ စင္ၾကယ္ေသာႏြားကို ျမင္မက္မူ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္အံ့။၃။ ေစာင္းတီးရသည္ဟု ျမင္မက္မူ စည္းစိမ္တိုးအံ့။၄။ ေစာင္းမွတပါး အျခားတူရိယာတို႔ကို တီးရသည္၊ သီခ်င္းဆိုရသည္ဟု ျမင္မက္မူ မေကာင္း။၅။ စပါးကိုျမင္မက္မူ စကားေဟာင္း ေပၚအံ့။၆။ စစ္သည္အမ်ား လာသည္ကို ျမင္မက္မူ အနာေရာဂါျဖစ္အံ့။စစ္ဗိုလ္ပါကို္ ျမင္မက္မူ ခ်မ္းသာသုခတိုးအံ့။၇။ စည္၊ ေၾကးနန္း၊ ေမာင္း၊ ခြက္ခြင္း၊ ပက္သာ၊ နရည္၊ ေခါင္းေလာင္းစေသာ အသံကို ၾကားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ဘုန္းက်က္သေရတိုးအံ့။၈။ စားၾကဴးရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ဥစၥာေ႐ႊေငြေလ်ာ့အံ့၊ ဖ်ားနာအံ့၊စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျမင္မက္မူ ဆိုေလရာေကာင္းအံ့။

[ ဆ ] ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ ဆင္၊ ျမင္း၊ ဗိုလ္ပါကို ျမင္မက္မူ စိတ္ခ်မ္းသာအံ့။၂။ ဆင္ေပါက္ ျမင္မက္မူ သူတစ္ပါးကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္အံ့။၃။ ဆင္၊ ျမင္း၊ ႏြားတို႔ကို ျမင္မက္မူ ေကာင္းစားအံ့။၄။ ဆင္ျဖဴခၽြန္းတင္ ျမင္မက္မူ သူေကာင္းျပဳခံရအံ့။၅။ ဆင္စြယ္ႏွစ္ေခ်ာင္းဆြဲရသည္ကို ျမင္မက္မူ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာအံ့။၆။ ဆင္ျဖဴစီး၍ေကာင္းကင္သို႔တက္ရာ ေနလႏွစ္ပါးက်လာ၍ ေျခဖဝါးအျပင္ကပ္လ်က္တည္သည္ဟု ျမင္မက္မူ တန္ခိုးႀကီးအံ့။၇။ ဆံပင္ရွည္ကို ျမင္မက္မူ တန္ခိုးႀကီးအံ့။၈။ ဆံပင္ရွည္ကိုျမင္မက္မူ အက်င့္ေကာင္း၍ အႀကီးအကဲ ျဖစ္အ့ံ။၉။ ဆံပင္ေျဖရသည္ကို ျမင္မကမူ မေကာင္း။၁၀။ ဆား၊ ဆီ၌ထိုင္ရသည္ကို ျမင္မက္မူ သူတစ္ပါးတို႔ကိုးကြယ္ရာျဖစ္အံ့။၁၁။ ဆားလ်က္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ သူတစ္ပါးတို႔ ကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္အံ့။၁၂။ ဆင္းတု႐ုပ္ပြား တရားေဟာသည္ကို ၾကားရမက္မူ ေက်ာ္ေစာအံ့။ဆိတ္ဆိတ္ေနသည္ကို ျမင္မက္မူ ေသအံ့။၁၃။ ဆူးစူးသည္ဟု ျမင္မက္မူ ရန္ေတြ႕အံ့။

[ ဇ ] ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ ဇာထိုးရသည္ကို ျမင္မက္မူ အခ်စ္တိုးအံ့၊ အႀကံေအာင္အံ့။၂။ ဇာကနာႏွင့္ အသံုးျပဳသည္ ျမင္မက္မူ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းရအံ့။၃။ ဇာတာလုပ္ရသည္ကို မက္မူ မိမိအတြက္ အထူးအက်ိဳးေပးအံ့။၄။ ဇီးကြက္ကို ေန႔အခါျမင္မက္မူ လာဘ္ႀကီးရအံ့၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ရအံ့။၅။ ဇီးကြက္ေအာ္သံၾကားရသည္ ျမင္မက္မူ အတင္းေျပာသူတို႔တိတ္ဆိတ္အံ့၊ ေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားရအံ့၊ အလုပ္အကိုင္ႀကံေပးသူမ်ားေပါအ့ံ။၆။ ဇရပ္ေဆာက္လုပ္ရသည္ျမင္မက္မူ ရပ္ေရးရြားေရးကိစၥမ်ား၌အထူးကူညီရအံ့၊ ေငြရလြယ္အံ့။၇။ ေဇာ္ဂ်ီကို ျမင္မက္မူ က်န္းမာအံ့၊ ေဆးေကာင္းေတြ႔အံ့၊ထင္ေပၚေက်ာ္ေစာအံ့။၈။ ေဇာ္က က ရသည္ကို မက္မူ အခ်စ္ေရး စိတ္ကူး ေအာင္ျမင္အံ့။၉။ ဇြဲ၊ ဝီရိယစိုက္၍ အလုပ္လုပ္ရသည္ျမင္မက္မူ မနာလိုသူတို႔တီးတိုးစကားေျပာအံ့၊ အလုပ္ေကာင္းအံ့။

[ စ် ] ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ ေစ်းဆိုင္မ်ားစြာ ျမင္မက္မူ အျမတ္အစြန္းမ်ားရအံ့။၂။ ေစ်း၀ယ္ေနသည္ ျမင္မက္မူ ကံေကာင္းအံ့။၃။ ေစ်းသည္ မိမိအိမ္သို႔ ေခၚသည္ ျမင္မက္မူ ဝင္ေငြတိုးကာလာဘ္ေကာင္းအံ့၊ စိတ္ေပ်ာ္႐ႊင္ရအံ့။၄။ စ်ာန္ရသည္ ျမင္မက္မူ အေရာင္းအဝယ္ေကာင္းအံ့။၅။ စ်ာန္ပ်ံရသည့္လူမ်ားကို ျမင္မက္မူအႀကီးအကဲျဖစ္အံ့၊ ေအာင္ျမင္အံ့။၆။ စ်ာန္ရေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးကို ျမင္မက္မူ အထူကဲေကာင္းအံ့၊မ်က္ႏွာပြင့္အံ့။၇။ စ်ာန္ပ်ံရထားစီးရသည္ျမင္မက္မူ အႀကီးအကဲျဖစ္အံ့၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ေစာအံ့။

[ ည ] ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ ညေမွာင္ၿပီး အလင္းေရာင္ေပၚသည္ ျမင္မက္မူ ကံေကာင္းခ်ိန္ေရာက္ၿပီဟု မွတ္ယူပါ။၂။ ညစာစားရသည္ကို ျမင္မက္မူ အိမ္တြင္းေရး ေအးအံ့၊ ခ်စ္သူ ခင္သူေပါမ်ားအံ့။၃။ ညဥ့္ငွက္သံ သာယာစြာ ၾကားရသည္ မက္မူ ခ်မ္းသာ သုခ ျဖစ္အံ့၊မိမိလိုအင္အႏၵျပည့္အံ့။၄။ ညီညာစြာ စြမ္းေဆာင္ရသည္ျမင္မက္မူ အထင္ႀကီးျခင္းခံရအံ့၊ပူေဇာ္ခံရအံ့။၅။ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားကို ျမင္မက္မူ က်န္းမာအံ့၊ ေရာဂါအနာကင္းအံ့။၆။ ေညာင္ေရအိုး ျမင္မက္မူ မုခ်လက္ထက္ရအံ့၊ ပ်ားရည္ဆမ္းခ်စ္ခရီးထြက္ရအံ့။၇။ ေညာင္ပင္ကို ျမင္မက္မူ အသက္ရွည္အံ့၊ ဥစၥာ ပစၥည္း တိုးတက္အံ့။၈။ ေညာင္ရြက္ကို ျမင္မက္မူ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားက ေစာင့္ေရွာက္အံ့၊အလြန္ကံေကာင္းအံ့။၉။ ေညာင္ရြက္အိမ္ ဦးခန္းက်သည္ကို ျမင္မက္မူ ေ႐ႊဆင္းတုေတာ္ရရွိအံ့၊ ဘုရားကိုးဆူပင့္ရအံ့။၁၀။ ညည္းညဴသံၾကားရသည္ ျမင္မက္မူ ခ်ီးမြမ္းခံရအံ့၊ ရန္သူမ်ားဒုကၡေရာက္အံ့။

[ တ ] ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ ေတာင္ပို႔တက္ ေခါင္းၿဖီးရသည္ဟု ျမင္မက္မူ သူတစ္ပါးတို႔၏ကိုးကြယ္ရာျဖစ္အ့ံ့။၂။ ေတာင္ထိပ္၌ေနရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအႀကီးအကဲျဖစ္အံ့။၃။ ေတာင္အရပ္သို႔ သြားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ေရာဂါရအံ့။၄။ ေတာင္ကလပ္တက္ေနသည္ဟု ျမင္မက္မူ လက္ရွိ ရာထူးထက္ျမင့္ေသာအဆင့္ကို ရအံ့။၅။ ေတာင္ဖ်ားတက္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ လာဘ္ႀကီးရအံ့။၆။ တံခြန္လွဴရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ထင္ရွားအံ့။၇။ တံခြန္လႊားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ အႀကီးအကဲျဖစ္အံ့။၈။ တံတားေပၚေလွ်ာက္ရသည္ဟူျမင္မက္မူ ေသာကရွိလ်က္အလိုျပည့္အံ့။၉။ တန္ဆာဆင္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ သူတစ္ပါး ရွိခိုးခံရအံ့။၁၀။ တန္ေဆာင္းညႇိဟု ျမင္မက္မူ စာတတ္အံ့၊ ထင္ရွားအံ့။၁၁။ တူရိယာအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေစာင္းမွတစ္ပါး အျခားတူရိယာတို႔ကိုတီးရသည္ဟု ျမင္မက္မူ မေကာင္း။၁၂။ တလားမွာ ဝင္သည္ကို ျမင္မက္မူ ေသအံ့။

[ ထ ] ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ ေထာပတ္၊ ပ်ားရည္တို႔ကို ႏွစ္ႏွစ္သက္သက္ ျမင္မက္မူ ခ်မ္းသာအံ့။၂။ ေထာပတ္၊ ႏို႔ စသည္တို႔ကို ရြံရွာဖြယ္ျမင္မက္မူ ဘီလူးေဘး၊ငတ္မြတ္ေဘး၊ နာဖ်ားေသာေဘး ေတြ႔အံ့။၃။ ထမ္းစင္ သံလွ်င္စီးရသည္ ျမင္မက္မူ လာဘ္ရအံ့။၄။ ထမ္းစင္ထက္ က်ီးနားသည္ဟု ျမင္မက္မူ နာဖ်ား ပ်က္စီးအံ့။၅။ ထမင္းစားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ လာဘ္ရအံ့၊ ေၾကာင့္ၾကရအံ့။၆။ ထမင္းႏွင့္တကြ သပိတ္လြယ္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ လာဘ္ရအံ့။၇။ ထီးေဆာင္းရသည္ဟု ျမင္မက္မူ စိတ္ေအးျမအံ့။၈။ ထိတ္လန္႔သည္ဟု ျမင္မက္မူ မေကာင္း။၉။ ထင္းပံုၿပိဳက်သည္ဟု ျမင္မက္မူ မေကာင္း။

[ ဒ ] ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ ဒြန္းစ႑ားအထက္က ေနရသည္ဟု ျမင္မက္မူ မေကာင္း။၂။ ဒါနျပဳရသည္ဟု ျမင္မကမူ ရာထူးတိုးအံ့၊ စန္းပြင့္အံ့၊ စကားေကာင္းေျပာအံ့။၃။ ဒံုးေလွကို ျမင္မက္မူ စိတ္ေပ်ာ္႐ႊင္အံ့။၄။ ေဒလီယာပန္းပြင့္ႀကီးကို ျမင္မက္မူ အေေျခြအရံ အသင္းအပင္းမ်ားေပါမ်ားအံ့။၅။ ေဒလီယာပန္းႀကီး ပန္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ မုခ်လက္ထပ္ရအံ့။စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ ေပ်ာ္ရအံ့။၆။ ဒန္အိုး၊ ဒန္ခြက္မ်ားကို ျမင္မက္မူ အိမ္တြင္းသုခ ရအံ့။၇။ ဒယ္အိုးကို ျမင္မက္မူ စိတ္ခ်မ္းသာရအံ့။၈။ ေဒါင္းေမြးျမဴရသည္ဟု ျမင္မက္မူ အိမ္က်က္သေရတိုးအံ့။

[ ဓ ] ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ ဓာတ္ေတာ္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ က်က္သေရတက္အံ့။၂။ ဓာတ္လံုးႏွင့္ ေပါက္ရသည္၊ ပစ္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူရန္သူအေပါင္းကို အလြယ္တကူ ႏိုင္အ့ံ။၃။ ဓားေသြးေက်ာက္ကို ျမင္မက္မူ အႀကံအစည္မ်ားရွိေနအံ့။၄။ ဓား၊ လွံအေရာင္ေတာက္သည္ဟု မက္မူ ဘုန္းတန္းခိုးႀကီးအံ့။၅။ ဓား၊ လွံ စြဲကိုင္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ အသက္ရွည္အံ့။၆။ ဓား၊ လွံ အေရာင္ေတာက္သည္ကို ျမင္မက္မူ ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးအံ့။၇။ ဓား၊ လွံ ကိုင္ရသည္ ျမင္မက္မူ အသက္ရွည္အံ့။၈။ ဓူဝံၾကယ္ကို ျမင္မက္မူ အႀကံေအာင္အံ့။

[ န ] ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ ႏို႔အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေသာက္သည္ဟု ျမင္မက္မူ သူတစ္ပါး ပညာေပးအံ့။၂။ ႏို႔ညႇစ္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ႂကြယ္ဝအံ့။၃။ ႏို႔ကို ေ႐ႊခြက္ႏွင့္ ထည့္၍ ေသာက္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ လာဘ္ရအံ့။ႏြားႏို႔ေသာက္ရသည္ဟုျမင္မက္မူ သူတစ္ပါးတို႔ထက္ ေက်ာ္ေစာအံ့။၄။ ႏြားမ, ဖမ္းရသည္ဟု ျမင္မက္မူ သူႀကီးျဖစ္အံ့။၅။ ႏြားရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ပစၥည္းဥစၥာတိုးအံ့။၆။ ႏြားစီးရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ခ်မ္းသာအံ့။၇။ ႏြားေက်ာင္းရသည္ဟု ျမင္မက္မူ အႀကီးအကဲျဖစ္အံ့။၈။ ႏြားေခ်းေရခ်ိဳးရသည္ဟု ျမင္မက္မူ လာဘ္ရအံ့။၉။ နတ္႐ုပ္၊ ဗိႆႏိုး႐ုပ္ကို ျမင္မက္မူ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းရအံ့။၁၀။ နတ္ေဆးလိမ္းက်ံျမင္မက္မူ ဥစၥာရအံ့။၁၁။ နတ္တို႔ စကားေျပာသည္ဟု ျမင္မက္မူ တုန္လႈပ္ပ်က္စီးအံ့။၁၂။ ေနဗိမာန္သည္ ၾကယ္အေပါင္းျခံရံခ်က္ ေျမမွေကာင္းကင္သို႔ ပ်ံတက္သည္ဟုျမင္မက္မူ ဘုန္းကံေသးငယ္သူတို႔အတုမရွိ ဘုန္းႀကီးအံ့။၁၃။ ေန လ ၾကတ္သည္ဟု ျမင္မက္မူ ဘုန္းက်က္သေရ တိုးအံ့။၁၄။ ေန လတို႔ မြန္းတည့္သည္ဟု ျမင္မက္မူ ႀကီးစြာေသာခ်မ္းသာသုခကို ရအံ့။ အမ်ိဳး(၇)ဆက္တိုင္ မပ်က္ႏိုင္ေသာစည္းစိမ္ကို ရအ့ံ။၁၅။ ေန လတို႔ကို ရင္ခြင္ပိုက္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ဘုန္းႀကီးေသာသားကို ရအံ့။ ေနအိမ္၊ လအိမ္ဖြဲ႔၍ ဝမ္းတြင္းဝင္သည္ဟု ျမင္မက္မူေကာင္းစားအံ့။၁၆။ ေန လ ၾကယ္တို႔ကို ျမင္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ သူတစ္ပါးတို႔ထက္ျမင့္မားေသာ ရာထူးရွိသူ ျဖစ္အံ့။၁၇။ ေနသည္ အေရွ႕က ထြက္၍ အေနာက္သို႔ ဝင္သည္ဟု ျမင္မက္မူကမာၻတြင္ ထင္ရွားေသာ ပုဂၢဳိလ္ေပၚေပါက္အံ့။

၁၈။ ေန လတို႔ိကုိ ဖက္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာအံ့။၁၉။ ေနသည္ ဝမ္းတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္သည္ဟု ျမင္မက္မူသားေကာင္းဖြားအံ့။၂၀။ ေနၾကာပန္းပန္၍ ပတ္စည္တီးရသည္ဟု ျမင္မက္မူမင္းဆရာျဖစ္အံ့။၂၁။ နားတြင္းသို႔ မစင္ရည္ဝင္သည္ဟု ျမင္မက္မူ လာဘ္ရအံ့။၂၂။ နားပင္းသည္ဟု ျမင္မက္မူ သူတစ္ပါး အတင္းေျပာအံ့။၂၃။ နားတြင္းသို႔ ဆီသန္႔သန႔္ဝင္သည္ဟု ျမင္မက္မူ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာစကားကို ၾကားရအံ့။၂၄။ ႏွာေခါင္းေသြးယိုထြက္သည္ဟု ျမင္မက္မူ သူတစ္ပါးတို႔မွီခိုရာျဖစ္အံ့။၂၅။ ႏွာေခါင္းလွီးျမင္မက္မူ စည္းစိမ္တိုးပြားအံ့။၂၆။ ႏွာေခါင္းပဲ့သည္ဟု ျမင္မက္မူ စီးပြားဥစၥာေလွ်ာအံ့။၂၇။ ႏွာေခါင္းတြင္းသို႔ မေကာင္းေသာ အနံ႔ဝင္သည္ဟု ျမင္မက္မူမေကာင္းေသာ အႀကံကို ႀကံရအံ့။၂၈။ ႏွာေခါင္းတြင္းသို႔ ေကာင္းေသာ အနံ႔ဝင္သည္ဟု ျမင္မက္မူေကာင္းေသာ အႀကံကုိ ႀကံရအံ့။၂၉။ ႏွလံုးသား အျပင္ထြက္သည္ဟု ျမင္မက္မူ သားသမီးအရပ္တပါးသို႔ ေျပာင္းအံ့။၃၀။ နဂါးကို ဖမ္းမိသည္ဟု ျမင္မက္မူ ရန္ေပ်ာက္အံ့။၃၁။ ႏွမ္းဆီကို ေသာက္ရသည္ဟု ျမင္မက္မူ စိုးရိမ္ေသာက ကင္းအံ့။၃၂။ နႏြင္း၊ စႏၵကူးလိမ္းက်ံရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ဖ်ားနာအံ့။၃၃။ နန္းေတာ္အိမ္ကို မီးေလာင္သည္ဟု ျမင္မက္မူ ရန္ေအာင္၍အနာႏွိပ္စက္ပ်က္စီးအံ့။၃၄။ နံ႔သာမ်ိဳးငါးပါး တစ္ပါးပါးကို နမ္းရႈရသည္ဟု ျမင္မက္မူတစ္ေန႔တျခား ဂုဏ္သတင္းထြက္အံ့။

[ ပ ] ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား

၁။ ပန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပန္း၏အနံ႔ကိုနမ္းရွဴရသည္ဟု ျမင္မက္မူ က်က္သေရ ဂုဏ္သတင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔အံ့။၂။ ပန္းစည္းျမင္မက္မူ ရာထူးရအံ့။၃။ ပန္းထီးေဆာင္းရသည္ဟု ျမင္မက္မူ ေက်ာ္ေစာအံ့
=============

အိမ်မက်ခြင်း အကြောင်းများ.......

(အိမ်မက်ဆိုတာ မက်တတ်ပါတယ်..စာရှည်လွန်းပေမဲ့ သင့်အတွက်
တစ်နေ့အသုံးဝင်လာပါလိမ့်မယ်..)

အိမ်မက်နိမိတ်အတွက် မသိသေးသောသူများအတွက် အိပ်မက်နှင့်ပတ်သက်သော နိမိတ်များ.....

(အိမ်မက်အမျိုးမျိုးနှင့်အသားလှုပ်နိမိတ်)စာအုပ်မှကူးယူဖော်ပြပေးထားပါသည် )

အိပ်မက်ကို လူတိုင်းမက်သည်။ သို့သော မိမိတို့ အိပ်မက်၏ကောင်းကျိုး ဆိုး ကျိုးကို ကြိုတင်၍ သတိမထားသည့်အတွက် အကျိုးခံစားသင့်သော အရာ များလွဲချော်သွားသည်လည်း ရှိပေသည်။ မကောင်းကျိုးကို မခံစားရမီ ကြိုတင်၍ နိမိတ်အနေအထားအားဖြင့် အိပ်မက်မြင်မက်သည်ဖြစ်လျက် မိမိတို့၏ အိပ်မက်ကို သတိမမူ၍ ဖြစ်စေ၊ အဓိပ္ပာယ်ကို နားမလည်၍ဖြစ်စေ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့နေသည့်အတွက် ဒုက္ခမတွေ့သင့်လဲနှင့် တွေ့ရတတ်သည်။ဓာတ်လေချောက်ချား၍ မြင်မက်ခြင်းသည်လည်း ရှိတတ်၏။

ထိုအိပ်မက်ကို အမှန်မယူနိုင်ပါ။အကယ်၍ ပုဗ္ဗနိမိတ်အဖြစ်ဖြင့် မြင်မက်သည်ဟု ယူဆမိလျှင် မိမိမြင်မက်သော အိပ်မက်၏ ကောင်းကျိုး ဆိုးပြစ်ကို ဝေဖန်တတ်သူကို ရှာ၍ ထိုသူအား ပြောပြရမည်။ သို့မဟုတ် အိပ်မက်ဆိုင်ရာ ကျမ်းစာအုပ် တို့ကို ဖတ်၍ ဝေဖန်ချက်ချပြီးလျှင် ကောင်းကျိုးပေးမည့်အိပ်မက်ဖြစ်က ပေး ရန် အချိန်ကာလကို စောင့်ဆိုင်းလျက်အထူး သတိနှင့် နေရမည်။ ဆိုးကျိုးေ ပးမည့် အိပ်မက်ဖြစ်က ထိုပေးလတ္တံ့သော အကျိုးကို မပေးရန် အဟောသိ ကံ ဖြစ်သွားအောင် ရတနာသုံးပါး၊ ဆရာသမား၊ ဘိုးဘွားမိဘတို့ကိုကိုုးကွယ် ဆည်းကပ်၍ ယတြာများဆင်ရပေမည်။

ဤသို့ ညွှန်ပြအပ်သည့်အတိုင်း အိပ်မက်မြင်မက်တိုင်း ဂရုပြုရန် သတိရှိကြစေလိုသည်။ ဤသို့ ကျမ်း အစောင်စောင်တို့ အဆိုမတူညီကြ၊ သို့သော်လည်း အိပ်မက်မကောင်း ထင်မြင်လျက် မက်သည့်အချိန်အခါ နေ့၌ မက်သော အိပ်မက်ဖြစ်စေ 'ယတြာကောင်းက မင်းလောင်းပျော်က' ဆိုသကဲ့သို့ ဆေးရှစ်ပါးဖြင့် ခေါင်းေ ဆးခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဘုရားပုထို်းရှိခိုးခြင်း၊ နံ့သာပန်းတို့ဖြင့် သက်စေ့ပူဇော်ခြင်း၊ တြိရန်း, စတုန်ရန်း, နံ့သင့်သစ်သား တို့ကို အောက် ခံပြု၍ ခေါင်းဆေးခြင်းကိုလည်းကောင်း ဤသို့ စသော လောက ဓမ္မယတြာ ကို ပြုခြင်းကြောင့် လွန်သည်မရှိ ကင်းပျောက်ကုန်၏။

အိပ်မက်၊ အ တိတ်၊ နိမိတ်၊ တဘောင်၊ စနည်း၊ ဂြိုလ်စာ သက်ရောက်အစရှိသည်တို့ကို မယုံ ကြည့်တတ်လျှင် မိစ္ဆာဒိဠိဖြစ်တတ်၏။ ထို့ကြောင့် "ငါ့အား အ,ကုသိုလ် ကံအကျိုးပေးလို၍ မကောင်းသောအိပ်မက် စသည်တို့ မြင်လာကုန်သည်။ ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးလို၍ ကောင်းသော အိပ်မက် စသည်တို့ မြင်လာ ကုန်သည်။ ဤသို့ ပုဗ္ဗနိမိတ်အဖြစ်ဖြင့် ကံကို အရင်းထား၍ ယုံကြည်ရ မည်"ဟု ပညာရှိတို့ မိန့်တော်မူကြ၏။ ထို့ကြောင့် အိပ်မက်များအားကံကို အရင်းထား၍ ယုံကြည်ကြပါလေ။

(အိပ်မက်ခြင်း ခြောက်ပါး)

၁။ မြင်ဖူးသည်ကို စွဲ၍မက်မူ အကျိုးအပြစ်ရှိ၏။
၂။ကြားဖူးသည်ကို စွဲ၍မက်မူ အကျိုးအပြစ်ရှိ၏။ ၃။ ခံစားဖူးသည်ကို စွဲ၍မက်မူ အကျိုးအပြစ်ရှိ၏။ ၄။ ကြုံဖူးသည်ကို စွဲ၍မက်မူ အကျိုးအပြစ်ရှိ၏။ ၅။ ဖြစ်ဖူးသည်ကို စွဲ၍မက်မူ အကျိုးအပြစ်ရှိ၏။ ၆။ ဓာတ်ချောက်ချား၍မက်မူ အကျိုးအပြစ်မရှိ။

အိပ်မက်အပြား လေးပါး

၁။ နတ်တို့ပြောကြား၍မက်မူ အကျိုးအပြစ်ရှိ၏။ ၂။ ရှေ့ခံစား လေ့လာဖူး၍မက်မူ အကျိုးအပြစ်မရှိ။ ၃။ ဓာတ်ချောက်ချား၍မက်မူ အကျိုးအပြစ်မရှိ။ ၄။ အကျိုးပေးလတ္တ့ံသော်ကြောင့်မက်မူ ဧကန္တ အကျိုးရှိ၏။

အိပ်မက်သော အခါသုံးပါး

၁။ ညဉ့်ဦးယံမက်မူ တစ်နှစ်အတွင်း အကျိုးအပြစ်ပေးအံ့။ ၂။ သန်းခေါင်မက်မူ နှစ်နှစ်ခွဲအတွင်း အကျိုးအပြစ်ပေးအံ့။ ၃။ မိုးသောက်မက်မူ တစ်လအတွင်း အကျိုးအပြစ်ပေးအံ့။

အိပ်မက်သော အခါလေးပါး

၁။ နေ့အခါမက်မူ မှန်မမှန် နှစ်ပါး။ ၂။ ညဉ့်ဦးမက်မူ မှန်မမှန် နှစ်ပါး။ ၃။ မိုးသောက်မက်မူ အမှန်။ ၄။ အရုဏ်တက်မက်မူ အမှန်။

အိပ်မက်သော အခါငါးပါး

၁။ ညဉ့်ဦးယံမက်မူ တစ်နှစ်အတွင်း အကျိုးအပြစ်ပေးအ့ံ။ ၂။ သန်းခေါင်မက်မူ နှစ်နှစ်အတွင်း အကျိုးအပြစ်ပေးအံ့။ ၃။ မိုးသောက်မက်မူ တစ်နှစ်အတွင်း အကျိုးပေးအံ့။ ၄။ နံနက်နေတက် မက်မူ ခုနစ်လအတွင်း အကျိုးပေးအံ့။ ၅။ မွန်းတည့်မက်မူ ခုနစ်လအတွင် အကျိုးအပြစ်ပေးအ့ံ။

အိပ်မက်သော အခါလေးပါး ၁။ ညဉ့်ဦးမက်မူ တစ်နှစ်အတွင်း အကျိုးအပြစ်ပေးအံ့။၂။ သန်းခေါင်ယံမက်မူ တစ်လခွဲအတွင်း အကျိုးအပြစ်ပေးအံ့။၃။ သန်းလွဲမက်မူ ခုနစ်ရက်အတွင်း အကျိုးအပြစ်ပေးအံ့။၄။ မိုးသောက်မက်မူ တစ်လအတွင်း အကျိုးအပြစ်ပေးအံ့။

အိပ်မက်သော အခါငါးပါး

၁။ နေ့အခါမက်မူ အကျိုးအပြစ်မပေး။၂။ ပထမယံမက်မူ အကျိုးအပြစ်မပေး။၃။ သန်းခေါင်ယံမက်မူ အကျိုုးအပြစ်ပေးအံ့။၄။ မိုးသောက်ယံမက်မူ အကျိုးအပြစ်ပေးအံ့။၅။ အရုဏ်တက် မက်မူ အကျိုးအပြစ်ပေးအံ့။

အိပ်မက်သော အခါငါးပါး

၁။ ပထမယံမက်မူ တစ်နှစ်အတွင်း အကျိုးပေးအံ့။၂။ ဒုတိယံမက်မူ ခြောက်လအတွင်း အကျိုးအပြစ်ပေးအံ့။၃။ တတိယံမက်မူ သုံးလအတွင်း အကျိုးအပြစ်ပေးအံ့။၄။ စတုတ္ထယံမက်မူ ဆယ်ရက်အတွင်း အကျိုးအပြစ်ပေးအံ့။၅။ အရုဏ်တက် မက်မူ ဆယ်ရက်အတွင်း အကျိုးအပြစ်ပေးအံ့။

အိပ်မက်သော နေ့များ

၁။ တနင်္ဂနွေမက်မူ မယားအတွက် မက်သည်။၂။ တနင်္လာနေ့မက်မူ ဆွေမျိုးအတွက် မက်သည်။၃။ အင်္ဂါနေ့မက်မူ မိဘ၊ ဆရာသမားအတွက် မက်သည်။၄။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မက်မူ သားသမီးအတွက် မက်သည်။၅။ ကြာသပတေးနေ့မက်မူ အဆွေခင်ပွန်းအတွက် မက်သည်။၆။ သောကြာနေ့မက်မူ ကျွန်၊ ကျွဲ၊ နွားအတွက် မက်သည်။၇။ စနေနေ့မက်မူ ကို်ယ့်အတွက် မက်သည်။

အိပ်မက်မကောင်း ပျောက်အောင် ကုနည်း ...

အိပ်မက်ကောင်းသည် ဖြစ်စေ၊ မကောင်းသည်ဖြစ်စေ နံနက်အခါ မြော်မြင်တတ်သူထံ ပြန်ကြားရာ၏။ အိပ်မက်ကောင်းမူဘုရားကို မီးပူဇော်၍ အိပ်မက်ကို ရွေးရာ၏။ အသက်ရှည်၍ ဘုန်းကြီးပြီး စည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့် ပြည့်စုံလိုပါ၏ဟုဆုတောင်းရာ၏။အိပ်မက်ကောင်းမက်မူ ဆရာသမားတို့ကို ပူဇော်၍ ပြန်ကြားရာ၏။မကောင်းမက်မူ ထမင်းတစ်ဆုပ်၊ ရေတစ်မှုတ်နှင့် သစ်ငုတ်တိုတွင် တင်ခဲ့၍ကောင်းသောအရသာ တစ်ပါးပါးစား၍ ပြန်ရာ၏။အိပ်မက်မကောင်းသော သူသည် ပရိတ်တော်ရေ ခံ၍ ခေါင်းဆေးရာ၏။ သစ်ငုတ်၊ ရေချမ်း၊ ထီး၊ တံခွန်၊ ပန်းတို့ဖြင့် ဘုရားပုထိုးကို ပူဇော်ရာ၏။ဗောဓိညောင်ကို ထောက်ရာ၏။အိပ်မက်မကောင်းလျှင် ယတြာပြုခြင်း အင်္ကုရ ရသေ့ တိတ္ထုံကျမ်း၌ မကောင်းသောအိပ်မက်တို့ကို မြင်မက်ခဲ့လျှင် ရတနာသုံးပါး မိဘ, ဆရာသမားတို့အား ပူဇော်ကန်တော့ခြင်း၊ ဥပုသ်သီလဆောက်တည်ခြင်းတို့ကို ပြုလျှင်မကောင်းကျိုးပျောက်၍
ကောင်းကျိုးရောက်ရာ၏။

[ က ] နှင့်ပတ်သက်သော အိပ်မက်များ

၁။ ကြာမျိုးငါးပါးအန့ံကို ရှုရသည်ဟု မြင်မက်မူ တည်ကြည်စွာ ဂုဏ်သတင်းကျော်စောရအံ့။၂။ ကြာညိုပန်းကို ပန်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ မယားကောင်းရအံ့။၃။ ကြာသွတ်အိုးနှင့် ရေချိုးရသည်ဟု မြင်မက်မူ သူတစ်ပါးတို့၏မှီခိုရာဖြစ်အံ့။ ကြာသွတ်အိုးမြင်မက်မူ စည်းစိမ်များအံ့။၄။ ကြာပန်းစသည်မြင်မက်မူ ဖျားနာအံ့။၅။ ကျွဲစီးရသည်ဟု မြင်မက်မူ ကျေးကျွန်ရအံ့။၆။ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်၊ မြေခွေး၊ လင်းတ တိရစ္ဆာန်တို့ကိုမြင်မက်မူ ဥပါဒ်ရောက်အံ့။၇။ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်၊ ဆင်၊ မြင်းတို့အား ကောင်းသော အခြင်းအရာဖြင့်မြင်မက်မူ နတ်စိမ်းတို့ နှစ်သက်အံ့။၈။ ကျွဲခတ်သည်ဟု မြင်မက်မူ ရန်ကြီးစွာ တွေ့ရအံ့။၉။ ကျွဲထွက်ပြေးသည်ဟု မြင်မက်မူ ရန်သူ၊ ကျွန်အမှုလုပ်တို့ ပြေးအံ့။၁၀။ ကျင်ကြီးစွန့်သည်ဟု မြင်မက်မူ ဥစ္စာလျှောအံ့။၁၁။ ကျင်ငယ်စွန့်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ ဂုဏ်သရေလျှောအံ့။၁၂။ ကိုယ်ပေါ်သို့ လောက်တက်သည်ဟု မြင်မက်မူ ဥစ္စာရအံ့။ကျေးကျွန်၊ ကျွဲ၊ နွားသော် ရအံ့။၁၃။ ကိုယ်ခန္ဓာပုပ်သည်ဟု မြင်မက်မူ တန်ခိုးကြီးအံ့။၁၄။ ကိုယ်မှာ အကြောင်အကြားရှိသည်ဟု မြင်မက်မူ မယားကောင်းရအံ့။ ကိုယ်အမွေးရှည်သည်ကို မက်မူ လာဘ်ကြီးရအံ့။ကိုယ်ရောင် တောက်ပသည်ဟု မြင်မက်မူ တန်ခိုးကြီးအံ့။၁၅။ ကောင်းသော အခြင်းအရာဖြင့် မြွေကို မြင်မက်မူ ပြိတ္တာ၊ သရဲ၊သဘက်တို့ ကျေးဇူးပြုအံ့။ ကောင်းသော အခြင်းအရာဖြင့် လင်းတကို မြင်မက်မူ ဇော်ဂနီနတ်ချစ်ရအံ့။၁၆။ ကောင်းကင်၌တည်ရှိသော ပြာသာဒ်တို့တက်၍ ကာမဂုဏ် ခံစားရသည်ဟု မြင်မက်မူ အကြီးအမှူးဖြစ်ရအံ့။၁၇။ ကောင်းကင်ပျံတက် တံခွန်လွှားမြင်မက်မူ ထင်ရှားရအံ့။၁၈။ ကျောက်ဖျာအိမ်မိုးမြင်မက်မူ အများသခင်ဖြစ်ရအံ့။၁၉။ ကျောက်ဖျာထက်နေရသည်ဟု မြင်မက်မူ အလွန်ကောင်းအံ့။၂၀။ ကျောက်ဖျာကို မျိုရသည်ဟု မြင်မက်မူ ကျေးဇူးသတင်းပျံ့နှံ့ခြင်းဖြစ်အံ့။၂၁။ ကြက်ချင်းခွပ်သည်ဟု မြင်မက်မူ တရားတွေ့ရအံ့။၂၂။ ကြက်၊ ငှက်တို့၏အတောင်များကို စားရသည်ဟု မြင်မက်မူချမ်းသာရအံ့။၂၃။ ကခုန်မြူးတူးရသည်ဟု မြင်မက်မူ မကောင်း။၂၄။ ကျားစွယ်၊ မိကျောင်းစွယ်ကို ရင်ခွင်ပိုက်ရသည်ဟုမြင်မက်မူအများတက် ထူးချွန်သူ ဖြစ်ရ၏။၂၅။ ကျားကို မြင်မက်မူ မကောင်း။၂၆။ ကုန်းကိုတက်ပြီးမှ ကျင်းသို့ဆင်း၍ ခေါင်းဆေးရသည်ဟု မြင်မက်မူ ဘုန်တန်းခိုးကြီးအံ့။၂၇။ ကြွယ်ဝသောသူကို မြင်မက်မူ ကောင်းကျိုးရောက်အံ့။၂၈။ ကျက်ပြီးသား လူသားကိုလည်းကောင်း၊ လူ၏လက်ရုံးသားကိုလည်းကောင်း စားရသည်ဟု မြင်မက်မူ ထီပေါက်အံ့။၂၉။ ကွန်းစင်အခေါင် တက်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ အကြီးအကဲ ဖြစ်အံ့။၃၀။ ကွမ်းရွက်၊ သစ်ရွက် စားရသည်ဟု မြင်မက်မူ ပုဆိုးကောင်း၊အဝတ်ကောင်းရအံ့။

[ ခ ] နှင့် ပတ်သက်သော အိပ်မက်များ

၁။ ခရုသင်းကို မြင်မက်မူ ဘေးဥပါဒ်ပျောက်ကင်းအံ့။၂။ ခရုသင်းပေးလာသည်ကို မြင်မက်မူ အကျင့်မြတ်သူ သန္ဓေတည်အံ့။ခရုသင်းမှုတ်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ စည်းစိမ်တိုးအံ့။၃။ ခွေးကိုက်သည်ဟု မြင်မက်မူ အမှောင့်ပယောဂ ကိုယ်သို့ကပ်အံ့။၄။ ခေါင်းဖြီးသည်ဟုမြင်မက်မူ မိဘတို့အကျော်အစောရှိအံ့။ ဘေးပျောက်အံ့။၅။ ခံတွင်းသို့ မကောင်းသောအနံ့ဝင်သည်ဟု မြင်မက်မူ သီချင်းကျက်မှတ်ရအံ့။ ခံတွင်းက အနံ့မကောင်းထွက်သည်ဟု မြင်မက်မူယုတ်မာသော စကားကို ဆိုရအံ့။ ခံတွင်းက ကောင်းသောအနံ့ ထွက်သည်ဟု မြင်မက်မူ ကောင်းသော စကားကို ဆိုရအံ့။၆။ ခံတွင်းသို့ မွှေးကြိုင်သော ရနံ့ ဝင်သည်ဟု မြင်မက်မူ လောကုတ္တရာကျမ်းစာကျက်မှတ်ရအံ့။ ခံတွင်းက အပုပ်နံ့ထွက်သည်ဟု မြင်မက်မူယုတ်မာသော စကားကို ဆိုရအံ့။၇။ ခံတွင်းဖြင့် လက်နက်ကို ယူရသည် မြင်မက်မူ ချမ်းသာကြွယ်ဝအံ့။၈။ ခြေလက်တိုသည်ဟု မြင်မက်မူ ဘုန်းကြီးအံ့။၉။ ခြေသည်းလက်သည်းတို့ကို လှီးရသည်ဟု မြင်မက်မူ အကြီးအကဲဖြစ်အံ့။ အထက်လူကြီးများ ချစ်ခင်အံ့။၁၀။ ခြေသည်းလက်သည်းတို့ကို ရေတွက်ရသည်ဟု မြင်မက်မူအသက်ရှည်အံ့။၁၁။ ခြင်္သေ့ကို စီးသွားသည် မြင်မက်မူ စီးသူ ကြီးပွားချမ်းသာအံ့။ခင်ပုပ်ငှက်သံကို ကြားရသည်မြင်မက်မူ အနာဖျားသင့်အံ့။၁၂။ ခရီးသွားရသည်ဟု မြင်မက်မူ အကြံမြောက်အံ့။၁၃။ ခိုးသူတို့ အရပ်လေးမျက်နှာမှ လာသည်ကို ဖမ်းမိသည်ဟုမြင်မက်မူ ချမ်းသာအံ့။၁၄။ ချွေးထွက်၊ သွေးထွက်သည်ကို မြင်မက်မူ ဘုနု်းကြီးအံ့။၁၅။ ချွန်းတောင်းလက်ဆွဲရသည်ဟု မြင်မက်မူ အကြီးအကဲဖြစ်အံ့။၁၆။ ချောင်းအကြည်၊ ကန်အကြည်ကို မြင်မက်မူ ဝန်ထမ်းဖြစ်အံ့။၁၇။ ချိုးသား၊ ကြက်သားကို စားရသည်ဟု မြင်မက်မူ လာဘ်ရအံ့။၁၈။ ခုံညင်းကစားရသည်ဟု မြင်မက်မူ အကြီးအကဲ ဖြစ်အံ့။၁၉။ ခြူ၊ ဆည်းလည်းလှုပ်သည်ဟု မြင်မက်မူ မကောင်း။၂၀။ ခင်ပုပ်ငှက်မြည်သံကို ကြားရသည် မြင်မက်မူ အနာကြီးသင့်ရာ၏။

[ ဂ ] နှင့် ပတ်သက်သော အိ်ပ်မက်များ

၁။ ဂူလို်ဏ်ကိုလည်းကောင်း၊ တံတိုင်းကိုလည်းကောင်း ပြုလုပ်ရသည်မြင်မက်မူ ချမ်းသာသုခကိုရ၍ ဘေးရန်မရှိတည်မြဲအံ့။၂။ ဂူ(သချႋုင်း)ကို မြင်မက်မူ အမွေရအံ့၊ ထီပေါက်အံ့။၃။ ဂျုံစားရသည်ကို မြင်မက်မူ လုံခြုံအံ့၊ အသက်ရှည်အံ့။၄။ ဂဏန်းသချာင်္ များ အပေါင်းရသည်၊ မြှောက်ရသည် မြင်မက်မူဝင်ငွေတိုးအံ့၊ စိတ်ချမ်းသာအံ့။၅။ ဂမုန်းပင်ကို မြင်မက်မူ အကြီးအကျယ်စီးပွားဖြစ်အံ့။ (စီးပွားဂမုန်း)မီးကွင်းဂမုန်းဖြစ်လျှင် ပူပင်သောက ကင်းဝေးအံ့။၆။ ဂုန်လျှော်ပင်များ စိုက်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ သာယာသောအိမ်ထောင်ရေး ဖန်တီးရအံ့။၇။ ဂေါ်မုတ်ကျောက်ကို မြင်မက်မူ အေးချမ်းသာယာအံ့။၈။ ဂေါက်သီးကစားရသည်ကို မြင်မက်မူ လိုအင်ဆန္ဒပြည့်စုံအံ့။၉။ ဂျုံခင်းထဲ၌ သွားရသည်မြင်မက်မူ မြင့်မြတ်သော သူနှင့် လက်ထပ်ရအံ့၊ ချမ်းသာရန် နီးကပ်အံ့။

[ င ] နှင့် ပတ်သက်သော အိပ်မက်များ

၁။ ငှက်ပျောပင်ကို မြင်မက်မူ ရွာအရပ်ပြောင်းရအံ့။၂။ ငှက်ပျောပင်ကို စိုက်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ ရာထူးကြီးရအံ့။၃။ ငှက်တော်ကို ဖမ်းမိသည်ဟု မြင်မက်မူ ပညာရှိဖြစ်အံ့။၄။ ငရုတ်သီးကို စားရသည်ဟု မြင်မက်မူ ရာထူးတိုးတက်အံ့။၅။ ငရုတ်၊ ချင်းစားရသည်ကို မြင်မက်မူ သူတကာတို့၏ ဆရာဖြစ်အံ့။၆။ ငိုကြွေးရသည်ဟု မြင်မက်မူ လာဘ်ရအံ့။

[ စ ] နှင့် ပတ်သက်သော အိပ်မက်များ

၁။ စင်ကြယ်သော ကလေးသူငယ်ကိုလည်းကောင်း၊ မီးရဲရဲကိုလည်းကောင်း၊ ခြသေ့င်္ကိုလည်းကောင်း၊ နန်းပြဿဒ်ကိုလည်းကောင်း၊နတ်ကိုလည်းကောင်း၊ ပုဏ္ဏားကိုလည်းကောင်း၊ မြင်မက်မူ ချမ်းသာသုခကြီးအံ့။၂။ စင်ကြယ်သောနွားကို မြင်မက်မူ ကောင်းကျိုးဖြစ်အံ့။၃။ စောင်းတီးရသည်ဟု မြင်မက်မူ စည်းစိမ်တိုးအံ့။၄။ စောင်းမှတပါး အခြားတူရိယာတို့ကို တီးရသည်၊ သီချင်းဆိုရသည်ဟု မြင်မက်မူ မကောင်း။၅။ စပါးကိုမြင်မက်မူ စကားဟောင်း ပေါ်အံ့။၆။ စစ်သည်အများ လာသည်ကို မြင်မက်မူ အနာရောဂါဖြစ်အံ့။စစ်ဗိုလ်ပါကို် မြင်မက်မူ ချမ်းသာသုခတိုးအံ့။၇။ စည်၊ ကြေးနန်း၊ မောင်း၊ ခွက်ခွင်း၊ ပက်သာ၊ နရည်၊ ခေါင်းလောင်းစသော အသံကို ကြားရသည်ဟု မြင်မက်မူ ဘုန်းကျက်သရေတိုးအံ့။၈။ စားကြူးရသည်ဟု မြင်မက်မူ ဥစ္စာရွှေငွေလျော့အံ့၊ ဖျားနာအံ့၊စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမြင်မက်မူ ဆိုလေရာကောင်းအံ့။

[ ဆ ] နှင့် ပတ်သက်သော အိပ်မက်များ

၁။ ဆင်၊ မြင်း၊ ဗိုလ်ပါကို မြင်မက်မူ စိတ်ချမ်းသာအံ့။၂။ ဆင်ပေါက် မြင်မက်မူ သူတစ်ပါးကိုးကွယ်ရာ ဖြစ်အံ့။၃။ ဆင်၊ မြင်း၊ နွားတို့ကို မြင်မက်မူ ကောင်းစားအံ့။၄။ ဆင်ဖြူချွန်းတင် မြင်မက်မူ သူကောင်းပြုခံရအံ့။၅။ ဆင်စွယ်နှစ်ချောင်းဆွဲရသည်ကို မြင်မက်မူ ထင်ရှားကျော်စောအံ့။၆။ ဆင်ဖြူစီး၍ကောင်းကင်သို့တက်ရာ နေလနှစ်ပါးကျလာ၍ ခြေဖဝါးအပြင်ကပ်လျက်တည်သည်ဟု မြင်မက်မူ တန်ခိုးကြီးအံ့။၇။ ဆံပင်ရှည်ကို မြင်မက်မူ တန်ခိုးကြီးအံ့။၈။ ဆံပင်ရှည်ကိုမြင်မက်မူ အကျင့်ကောင်း၍ အကြီးအကဲ ဖြစ်အ့ံ။၉။ ဆံပင်ဖြေရသည်ကို မြင်မကမူ မကောင်း။၁၀။ ဆား၊ ဆီ၌ထိုင်ရသည်ကို မြင်မက်မူ သူတစ်ပါးတို့ကိုးကွယ်ရာဖြစ်အံ့။၁၁။ ဆားလျက်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ သူတစ်ပါးတို့ ကိုးကွယ်ရာ ဖြစ်အံ့။၁၂။ ဆင်းတုရုပ်ပွား တရားဟောသည်ကို ကြားရမက်မူ ကျော်စောအံ့။ဆိတ်ဆိတ်နေသည်ကို မြင်မက်မူ သေအံ့။၁၃။ ဆူးစူးသည်ဟု မြင်မက်မူ ရန်တွေ့အံ့။

[ ဇ ] နှင့် ပတ်သက်သော အိပ်မက်များ

၁။ ဇာထိုးရသည်ကို မြင်မက်မူ အချစ်တိုးအံ့၊ အကြံအောင်အံ့။၂။ ဇာကနာနှင့် အသုံးပြုသည် မြင်မက်မူ အဆွေခင်ပွန်းကောင်းရအံ့။၃။ ဇာတာလုပ်ရသည်ကို မက်မူ မိမိအတွက် အထူးအကျိုးပေးအံ့။၄။ ဇီးကွက်ကို နေ့အခါမြင်မက်မူ လာဘ်ကြီးရအံ့၊ ပျော်ရွှင်ရအံ့။၅။ ဇီးကွက်အော်သံကြားရသည် မြင်မက်မူ အတင်းပြောသူတို့တိတ်ဆိတ်အံ့၊ ကောင်းမွန်သော နည်းလမ်းများရအံ့၊ အလုပ်အကိုင်ကြံပေးသူများပေါအ့ံ။၆။ ဇရပ်ဆောက်လုပ်ရသည်မြင်မက်မူ ရပ်ရေးရွားရေးကိစ္စများ၌အထူးကူညီရအံ့၊ ငွေရလွယ်အံ့။၇။ ဇော်ဂျီကို မြင်မက်မူ ကျန်းမာအံ့၊ ဆေးကောင်းတွေ့အံ့၊ထင်ပေါ်ကျော်စောအံ့။၈။ ဇော်က က ရသည်ကို မက်မူ အချစ်ရေး စိတ်ကူး အောင်မြင်အံ့။၉။ ဇွဲ၊ ဝီရိယစိုက်၍ အလုပ်လုပ်ရသည်မြင်မက်မူ မနာလိုသူတို့တီးတိုးစကားပြောအံ့၊ အလုပ်ကောင်းအံ့။

[ စျ ] နှင့် ပတ်သက်သော အိပ်မက်များ

၁။ စျေးဆိုင်များစွာ မြင်မက်မူ အမြတ်အစွန်းများရအံ့။၂။ စျေးဝယ်နေသည် မြင်မက်မူ ကံကောင်းအံ့။၃။ စျေးသည် မိမိအိမ်သို့ ခေါ်သည် မြင်မက်မူ ဝင်ငွေတိုးကာလာဘ်ကောင်းအံ့၊ စိတ်ပျော်ရွှင်ရအံ့။၄။ စျာန်ရသည် မြင်မက်မူ အရောင်းအဝယ်ကောင်းအံ့။၅။ စျာန်ပျံရသည့်လူများကို မြင်မက်မူအကြီးအကဲဖြစ်အံ့၊ အောင်မြင်အံ့။၆။ စျာန်ရသော ဘုန်းတော်ကြီးကို မြင်မက်မူ အထူကဲကောင်းအံ့၊မျက်နှာပွင့်အံ့။၇။ စျာန်ပျံရထားစီးရသည်မြင်မက်မူ အကြီးအကဲဖြစ်အံ့၊ ထင်ပေါ်ကျော်စောအံ့။

[ ည ] နှင့် ပတ်သက်သော အိပ်မက်များ

၁။ ညမှောင်ပြီး အလင်းရောင်ပေါ်သည် မြင်မက်မူ ကံကောင်းချိန်ရောက်ပြီဟု မှတ်ယူပါ။၂။ ညစာစားရသည်ကို မြင်မက်မူ အိမ်တွင်းရေး အေးအံ့၊ ချစ်သူ ခင်သူပေါများအံ့။၃။ ညဉ့်ငှက်သံ သာယာစွာ ကြားရသည် မက်မူ ချမ်းသာ သုခ ဖြစ်အံ့၊မိမိလိုအင်အန္ဒပြည့်အံ့။၄။ ညီညာစွာ စွမ်းဆောင်ရသည်မြင်မက်မူ အထင်ကြီးခြင်းခံရအံ့၊ပူဇော်ခံရအံ့။၅။ ညီအစ်ကို မောင်နှမများကို မြင်မက်မူ ကျန်းမာအံ့၊ ရောဂါအနာကင်းအံ့။၆။ ညောင်ရေအိုး မြင်မက်မူ မုချလက်ထက်ရအံ့၊ ပျားရည်ဆမ်းချစ်ခရီးထွက်ရအံ့။၇။ ညောင်ပင်ကို မြင်မက်မူ အသက်ရှည်အံ့၊ ဥစ္စာ ပစ္စည်း တိုးတက်အံ့။၈။ ညောင်ရွက်ကို မြင်မက်မူ သူတော်ကောင်းများက စောင့်ရှောက်အံ့၊အလွန်ကံကောင်းအံ့။၉။ ညောင်ရွက်အိမ် ဦးခန်းကျသည်ကို မြင်မက်မူ ရွှေဆင်းတုတော်ရရှိအံ့၊ ဘုရားကိုးဆူပင့်ရအံ့။၁၀။ ညည်းညူသံကြားရသည် မြင်မက်မူ ချီးမွမ်းခံရအံ့၊ ရန်သူများဒုက္ခရောက်အံ့။

[ တ ] နှင့် ပတ်သက်သော အိပ်မက်များ

၁။ တောင်ပို့တက် ခေါင်းဖြီးရသည်ဟု မြင်မက်မူ သူတစ်ပါးတို့၏ကိုးကွယ်ရာဖြစ်အ့ံ့။၂။ တောင်ထိပ်၌နေရသည်ဟု မြင်မက်မူ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအကြီးအကဲဖြစ်အံ့။၃။ တောင်အရပ်သို့ သွားရသည်ဟု မြင်မက်မူ ရောဂါရအံ့။၄။ တောင်ကလပ်တက်နေသည်ဟု မြင်မက်မူ လက်ရှိ ရာထူးထက်မြင့်သောအဆင့်ကို ရအံ့။၅။ တောင်ဖျားတက်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ လာဘ်ကြီးရအံ့။၆။ တံခွန်လှူရသည်ဟု မြင်မက်မူ ထင်ရှားအံ့။၇။ တံခွန်လွှားရသည်ဟု မြင်မက်မူ အကြီးအကဲဖြစ်အံ့။၈။ တံတားပေါ်လျှောက်ရသည်ဟူမြင်မက်မူ သောကရှိလျက်အလိုပြည့်အံ့။၉။ တန်ဆာဆင်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ သူတစ်ပါး ရှိခိုးခံရအံ့။၁၀။ တန်ဆောင်းညှိဟု မြင်မက်မူ စာတတ်အံ့၊ ထင်ရှားအံ့။၁၁။ တူရိယာအမျိုးမျိုးတွင် စောင်းမှတစ်ပါး အခြားတူရိယာတို့ကိုတီးရသည်ဟု မြင်မက်မူ မကောင်း။၁၂။ တလားမှာ ဝင်သည်ကို မြင်မက်မူ သေအံ့။

[ ထ ] နှင့် ပတ်သက်သော အိပ်မက်များ

၁။ ထောပတ်၊ ပျားရည်တို့ကို နှစ်နှစ်သက်သက် မြင်မက်မူ ချမ်းသာအံ့။၂။ ထောပတ်၊ နို့ စသည်တို့ကို ရွံရှာဖွယ်မြင်မက်မူ ဘီလူးဘေး၊ငတ်မွတ်ဘေး၊ နာဖျားသောဘေး တွေ့အံ့။၃။ ထမ်းစင် သံလျှင်စီးရသည် မြင်မက်မူ လာဘ်ရအံ့။၄။ ထမ်းစင်ထက် ကျီးနားသည်ဟု မြင်မက်မူ နာဖျား ပျက်စီးအံ့။၅။ ထမင်းစားရသည်ဟု မြင်မက်မူ လာဘ်ရအံ့၊ ကြောင့်ကြရအံ့။၆။ ထမင်းနှင့်တကွ သပိတ်လွယ်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ လာဘ်ရအံ့။၇။ ထီးဆောင်းရသည်ဟု မြင်မက်မူ စိတ်အေးမြအံ့။၈။ ထိတ်လန့်သည်ဟု မြင်မက်မူ မကောင်း။၉။ ထင်းပုံပြိုကျသည်ဟု မြင်မက်မူ မကောင်း။

[ ဒ ] နှင့် ပတ်သက်သော အိပ်မက်များ

၁။ ဒွန်းစဏ္ဍားအထက်က နေရသည်ဟု မြင်မက်မူ မကောင်း။၂။ ဒါနပြုရသည်ဟု မြင်မကမူ ရာထူးတိုးအံ့၊ စန်းပွင့်အံ့၊ စကားကောင်းပြောအံ့။၃။ ဒုံးလှေကို မြင်မက်မူ စိတ်ပျော်ရွှင်အံ့။၄။ ဒေလီယာပန်းပွင့်ကြီးကို မြင်မက်မူ အေခြွေအရံ အသင်းအပင်းများပေါများအံ့။၅။ ဒေလီယာပန်းကြီး ပန်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ မုချလက်ထပ်ရအံ့။စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ပျော်ရအံ့။၆။ ဒန်အိုး၊ ဒန်ခွက်များကို မြင်မက်မူ အိမ်တွင်းသုခ ရအံ့။၇။ ဒယ်အိုးကို မြင်မက်မူ စိတ်ချမ်းသာရအံ့။၈။ ဒေါင်းမွေးမြူရသည်ဟု မြင်မက်မူ အိမ်ကျက်သရေတိုးအံ့။

[ ဓ ] နှင့် ပတ်သက်သော အိပ်မက်များ

၁။ ဓာတ်တော်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ ကျက်သရေတက်အံ့။၂။ ဓာတ်လုံးနှင့် ပေါက်ရသည်၊ ပစ်ရသည်ဟု မြင်မက်မူရန်သူအပေါင်းကို အလွယ်တကူ နိုင်အ့ံ။၃။ ဓားသွေးကျောက်ကို မြင်မက်မူ အကြံအစည်များရှိနေအံ့။၄။ ဓား၊ လှံအရောင်တောက်သည်ဟု မက်မူ ဘုန်းတန်းခိုးကြီးအံ့။၅။ ဓား၊ လှံ စွဲကိုင်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ အသက်ရှည်အံ့။၆။ ဓား၊ လှံ အရောင်တောက်သည်ကို မြင်မက်မူ ဘုန်းတန်ခိုး ကြီးအံ့။၇။ ဓား၊ လှံ ကိုင်ရသည် မြင်မက်မူ အသက်ရှည်အံ့။၈။ ဓူဝံကြယ်ကို မြင်မက်မူ အကြံအောင်အံ့။

[ န ] နှင့် ပတ်သက်သော အိပ်မက်များ

၁။ နို့အမျိုးမျိုးကို သောက်သည်ဟု မြင်မက်မူ သူတစ်ပါး ပညာပေးအံ့။၂။ နို့ညှစ်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ ကြွယ်ဝအံ့။၃။ နို့ကို ရွှေခွက်နှင့် ထည့်၍ သောက်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ လာဘ်ရအံ့။နွားနို့သောက်ရသည်ဟုမြင်မက်မူ သူတစ်ပါးတို့ထက် ကျော်စောအံ့။၄။ နွားမ, ဖမ်းရသည်ဟု မြင်မက်မူ သူကြီးဖြစ်အံ့။၅။ နွားရသည်ဟု မြင်မက်မူ ပစ္စည်းဥစ္စာတိုးအံ့။၆။ နွားစီးရသည်ဟု မြင်မက်မူ ချမ်းသာအံ့။၇။ နွားကျောင်းရသည်ဟု မြင်မက်မူ အကြီးအကဲဖြစ်အံ့။၈။ နွားချေးရေချိုးရသည်ဟု မြင်မက်မူ လာဘ်ရအံ့။၉။ နတ်ရုပ်၊ ဗိဿနိုးရုပ်ကို မြင်မက်မူ အဆွေခင်ပွန်းကောင်းရအံ့။၁၀။ နတ်ဆေးလိမ်းကျံမြင်မက်မူ ဥစ္စာရအံ့။၁၁။ နတ်တို့ စကားပြောသည်ဟု မြင်မက်မူ တုန်လှုပ်ပျက်စီးအံ့။၁၂။ နေဗိမာန်သည် ကြယ်အပေါင်းခြံရံချက် မြေမှကောင်းကင်သို့ ပျံတက်သည်ဟုမြင်မက်မူ ဘုန်းကံသေးငယ်သူတို့အတုမရှိ ဘုန်းကြီးအံ့။၁၃။ နေ လ ကြတ်သည်ဟု မြင်မက်မူ ဘုန်းကျက်သရေ တိုးအံ့။၁၄။ နေ လတို့ မွန်းတည့်သည်ဟု မြင်မက်မူ ကြီးစွာသောချမ်းသာသုခကို ရအံ့။ အမျိုး(၇)ဆက်တိုင် မပျက်နိုင်သောစည်းစိမ်ကို ရအ့ံ။၁၅။ နေ လတို့ကို ရင်ခွင်ပိုက်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ ဘုန်းကြီးသောသားကို ရအံ့။ နေအိမ်၊ လအိမ်ဖွဲ့၍ ဝမ်းတွင်းဝင်သည်ဟု မြင်မက်မူကောင်းစားအံ့။၁၆။ နေ လ ကြယ်တို့ကို မြင်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ သူတစ်ပါးတို့ထက်မြင့်မားသော ရာထူးရှိသူ ဖြစ်အံ့။၁၇။ နေသည် အရှေ့က ထွက်၍ အနောက်သို့ ဝင်သည်ဟု မြင်မက်မူကမ္ဘာတွင် ထင်ရှားသော ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ပေါက်အံ့။

၁၈။ နေ လတိို့ကို ဖက်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ ကြွယ်ဝချမ်းသာအံ့။၁၉။ နေသည် ဝမ်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်သည်ဟု မြင်မက်မူသားကောင်းဖွားအံ့။၂၀။ နေကြာပန်းပန်၍ ပတ်စည်တီးရသည်ဟု မြင်မက်မူမင်းဆရာဖြစ်အံ့။၂၁။ နားတွင်းသို့ မစင်ရည်ဝင်သည်ဟု မြင်မက်မူ လာဘ်ရအံ့။၂၂။ နားပင်းသည်ဟု မြင်မက်မူ သူတစ်ပါး အတင်းပြောအံ့။၂၃။ နားတွင်းသို့ ဆီသန့်သန့်ဝင်သည်ဟု မြင်မက်မူ နှစ်သက်ဖွယ်ရာစကားကို ကြားရအံ့။၂၄။ နှာခေါင်းသွေးယိုထွက်သည်ဟု မြင်မက်မူ သူတစ်ပါးတို့မှီခိုရာဖြစ်အံ့။၂၅။ နှာခေါင်းလှီးမြင်မက်မူ စည်းစိမ်တိုးပွားအံ့။၂၆။ နှာခေါင်းပဲ့သည်ဟု မြင်မက်မူ စီးပွားဥစ္စာလျှောအံ့။၂၇။ နှာခေါင်းတွင်းသို့ မကောင်းသော အနံ့ဝင်သည်ဟု မြင်မက်မူမကောင်းသော အကြံကို ကြံရအံ့။၂၈။ နှာခေါင်းတွင်းသို့ ကောင်းသော အနံ့ဝင်သည်ဟု မြင်မက်မူကောင်းသော အကြံကို ကြံရအံ့။၂၉။ နှလုံးသား အပြင်ထွက်သည်ဟု မြင်မက်မူ သားသမီးအရပ်တပါးသို့ ပြောင်းအံ့။၃၀။ နဂါးကို ဖမ်းမိသည်ဟု မြင်မက်မူ ရန်ပျောက်အံ့။၃၁။ နှမ်းဆီကို သောက်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ စိုးရိမ်သောက ကင်းအံ့။၃၂။ နနွင်း၊ စန္ဒကူးလိမ်းကျံရသည်ဟု မြင်မက်မူ ဖျားနာအံ့။၃၃။ နန်းတော်အိမ်ကို မီးလောင်သည်ဟု မြင်မက်မူ ရန်အောင်၍အနာနှိပ်စက်ပျက်စီးအံ့။၃၄။ နံ့သာမျိုးငါးပါး တစ်ပါးပါးကို နမ်းရှုရသည်ဟု မြင်မက်မူတစ်နေ့တခြား ဂုဏ်သတင်းထွက်အံ့။

[ ပ ] နှင့် ပတ်သက်သော အိပ်မက်များ

၁။ ပန်းအမျိုးမျိုးတွင် မိမိကြိုက်နှစ်သက်သော ပန်း၏အနံ့ကိုနမ်းရှူရသည်ဟု မြင်မက်မူ ကျက်သရေ ဂုဏ်သတင်း ပျံ့နှံ့အံ့။၂။ ပန်းစည်းမြင်မက်မူ ရာထူးရအံ့။၃။ ပန်းထီးဆောင်းရသည်ဟု မြင်မက်မူ ကျော်စောအံ့

Admin Apann Pyay

ApannPyay Website ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပတင္ဆက္ေသာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဗဟုသုတမ်ားကို မည္သည့္ Facebook စာမ်က္ႏွာ၊ Website မ်ားတြင္မဆို ခြင့္ေတာင္းခံစရာမလိုပဲ မူလ Credit မပါေသာ ပို႔စ္မ်ာကို Credit-ApannPyay ေပးၿပီး ျပန္လည္ကူးယူ မွ်ေ၀ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

0 comments :

Post a Comment

Loading...