ေမွ်ာ္မွန္းတိုင္း ျဖစ္မလာသည့္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပဲြ ေအာင္စာရင္းရလဒ္


ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပဲြႀကီးကို တနိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ျပည္တြင္းတစံု၊ ျပည္ပတစံု စစ္ေမးေလ့ရိွခဲ့သည့္ အစဥ္အလာသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ အဆံုးသတ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၉ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေမးခြန္း ၁၁ စံု စစ္ေမးခဲ့ျပန္သည္။ ေမးခြန္းထုတ္သူ စာစစ္မွဴးခ်ဳပ္မ်ား မတူ၍ ေမးခြန္း၏ အတိမ္အနက္လည္း မတူညီေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေျဖသူ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အသီးသီးရိွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ားအတြက္ အလြယ္/အခက္ မတူညီ၍ တိုင္းနွင့္ျပည္နယ္အသီးသီး၏ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္လည္း မတူညီၾကေၾကာင္းကို သတိျပဳမိသည္။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္မွစ၍ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ထိက်ေတာ့ ျပည္တြင္းတစံု၊ ျပည္ပတစံု စစ္ေမးသည့္အစဥ္အလာကို က်င့္သံုးခဲ့ျပန္သည္။
ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ပညာေရးနွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးၾကသည္ကို စိတ္၀င္စားဖြယ္ေတြ႕ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တဦးက ျမန္မာ့ပညာေရးကို ''လႈပ္ျမင္း႐ုပ္ ကုလားထိုင္လို ပညာေရး''ဟု ေ၀ဖန္ေျပာၾကားသြား ခဲ့ပါသည္။ အျခား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးကလည္း အထက္တန္းသင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ျပ႒ာန္းစာမ်ားကို ျမန္မာလိုသင္လိုက္၊ အဂၤလိပ္လိုေျပာင္းလိုက္၊ အဂၤလိပ္လိုကေန ျမန္မာလို ျပန္ေျပာင္းလိုက္ျဖင့္ အစမ္းသပ္ခံပညာေရးျဖစ္ခဲ့ရသည္ကို ေထာက္ျပသြားခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္တဦးကလည္း သူတို႔တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္မသင္ဘဲ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားသည့္အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ အံ့၀င္ခြင္က်မျဖစ္ပံု 'ဗမာႏိုက္ေဇးရွင္း' ျပဳလုပ္လိုပံု ေပၚလြင္ေနၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ဗမာစာသည္ နိုင္ငံ ျခားဘာသာစကားလို ျဖစ္ေနရပံုကိုလည္း ခံစားေျပာဆို သြားပါသည္။
နိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းႏွင့္ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းသည္ ထိုႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးအဆင့္အတန္းေပၚ မ်ားစြာမူတည္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ား၏ (၁) ပညာေရးစနစ္အေပၚ စီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္အားေကာင္းျခင္း၊ (၂) ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမွ ေငြေၾကးအမ်ားစုကို ပညာေရးက႑တြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ သံုးစဲြျခင္း၊ (၃) ပညာ ေရးတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားကင္းစင္ျခင္း စသည္တို႔သည္ ပညာေရးအဆင့္အတန္း 'စံ' သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပဲြ ေအာင္စာရင္း ရလဒ္မ်ားသည္ ေျဖဆိုသူ ကာယကံရွင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားနွင့္သက္ဆိုင္သူ မိဘမ်ားအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္ကို စာသင္ၾကားေနသူ ဆရာတဦးအေနျဖင့္ စာေရးသူသတိျပဳမိပါသည္။ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းသည္လည္း ၿမိဳ႕နယ္တခုတြင္းရိွ ေက်ာင္းတေက်ာင္းနွင့္တေက်ာင္း၊ ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတခုနွင့္တခု မတူညီၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရျပန္သည္။ ထို႔အျပင္ တနွစ္ထက္တနွစ္ ေအာင္ ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားသည္လည္း ကဲြျပားျခားနားၾကျပန္သည္။ ဥပမာျပရလွ်င္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ ၀င္တန္းေျဖဆိုသူ ၅၉၇၉၄၆ ေယာက္ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္သူေပါင္းမွာ ၂၂၄၈၄၇ ေယာက္သာရိွခဲ့ၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၃၇ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖဆိုသူေပါင္းမွာ ၆၃၆၂၃၇ ဦးရိွခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ေအာင္ျမင္သူေပါင္းမွာ ၁၉၀၃၈၈ ဦးသာရိွခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၂၉ ဒသမ ၉၂ ရာခိုင္နႈန္းရိွခဲ့သည္ကိုၾကည့္လွ်င္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ား ကြာဟ ေနသည္ကို ေတြ႕ရျပန္သည္။
တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၏ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္နႈန္းသည္ ၅၁ ဒသမ ၇၈ ရာခိုင္နႈန္းျဖစ္ၿပီး နံပါတ္ ၁ ေနရာတြင္ ရိွခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရိွခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္စာရင္းရလဒ္ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ မြန္ျပည္နယ္သည္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္နႈန္း ၃၉ ဒသမ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အဆင့္ ၁ ေနရာတြင္ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ ၃၃ ဒသမ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရိွခဲ့သည္။
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလည္း ခက္၊ သင္ေထာက္ကူမ်ားလည္းခက္ျဖစ္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ သည္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ ေအာင္ခ်က္ ရာခိုင္နႈန္း ၁၇ ဒသမ ၈၅ ရာခိုင္နႈန္း၊ ၂၀၁၆ ခုတြင္ ၁၄ ဒသမ ၃၆ ရာခိုင္နႈန္းျဖစ္၍ ေအာင္ခ်က္အနိမ့္ဆံုးျပည္နယ္ စာရင္း၀င္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
၀ါရင့္၊ အေတြ႕အႀကံဳရင့္ ဆရာအမ်ားဆံုး၊ ဘာသာရပ္သင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ား အမ်ားဆံုး ၊ ပုဂၢလိက အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား အမ်ားဆံုး၊ ႀကိတ္၀ိုင္းရွယ္၀ိုင္းမ်ား အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသည္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္နႈန္း အဆင့္ ၁ ေနရာတြင္ မရိွေသာ္လည္း တကၠသိုလ္၀င္တန္း ဘာသာစံုဂုဏ္ထူးရွင္မ်ား၊ Top One to Ten မ်ား ေပၚထြန္းရာ ဘူမိနက္သန္ေနရာျဖစ္ေနသည္ကို စာေရး သူ သတိျပဳမိသည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပဲြႀကီးကို မတ္ ၈ ရက္ေန႔မွ မတ္ ၁၇ ရက္အထိ တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ စာစစ္ဌာန ၈၁၂ ခုႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစာစစ္ဌာန သံုးခု၌ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေျဖဆို သူေပါင္း ၇၁၆၂၁၆ ဦးရိွခဲ့သည္။
ေမလ ၂၆ ရက္ ရက္စဲြျဖင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီသို႔ ေပးပို႔ေသာ ေခတၱ ညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္၀င္း လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္ေသာစာအရ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပဲြေအာင္စာရင္းကို ၁၇-၆-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ (စေန)ေန႔၌ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္မည့္ နံနက္ ၆ နာရီတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန Website ျဖစ္သည့္ (www.myanmarexam.org) တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္္ရႈနိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနမွ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားထားေပသည္။
အမွန္တကယ္ေတာ့ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပဲြေအာင္စာရင္းရလဒ္မ်ားသည္ စာေျဖသူမ်ား၏ ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ီရိယတဦးခ်င္း၏ မွတ္တမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။
တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပဲြေအာင္လွ်င္ ကာယကံရွင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေပ်ာ္ၾကသည္။ သက္ဆိုင္ရာ မိဘမ်ားလည္း ၀မ္းသာပီတိျဖစ္ၾကသည္။ မိမိေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ဂုဏ္ထူးမ်ား၊ အမွတ္ မ်ားရရိွပါက အတိုင္းမသိ၀မ္းသာပီတိျဖစ္ၾကရသည္။ အနာဂတ္ပညာေရးခရီးကို ဆက္လက္ခီ်တက္ရန္ ၾကိုတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
၀ီရိယအားနည္းျခင္း၊ စာၾကည့္ပံုနည္းစနစ္မွားယြင္းျခင္း၊ စာေမးပဲြကံမေကာင္း၍ စာေမးပဲြက်႐ံႈးသူမ်ားကို စာေရးသူအေနျဖင့္ အၾကံျပဳလိုသည္မွာ ေလာကတြင္ ''မမွားေသာေရွ႕ေန၊ မေသေသာ ေဆးသမားဟူ၍မရိွ'' မိမိ၏ေလ့လာအားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုရွာေဖြမည္။ သင္ခန္းစာယူမည္။ ျပန္လည္စနစ္တက် ပံုမွန္ႀကိဳးစားမည္ဆိုပါက ေနာင္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ စာေမးပဲြမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ သရဖူကို ေဆာင္းနိုင္ခြင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရိွပါသည္။ တကယ္ျဖစ္ခ်င္ တကယ္လုပ္ အဟုတ္ျဖစ္ပါမည္။
စာေရးသူတို႔ ငယ္စဥ္ေက်ာင္းသားဘ၀က ေျပာေလ့ရိွခဲ့ေသာစကားတခြန္းမွာ ''၁၀ တန္းစာေမးပဲြ ေအာင္သည့္ေန႔၊ ဘ၀မွာ အေပ်ာ္ဆံုးေန႔''ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ သိုု႔ေသာ္ ယေန႔ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ၁၀ တန္းေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း ရာႏႈန္းျပည့္ မေပ်ာ္ရႊင္နိုင္သူေတြရိွလာၿပီျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ (၁) တကၠသိုလ္မ်ားကို ၿမိဳ႕ျပင္မ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ထား၍ သြားေရး၊ လာေရး အဆင္မေျပမႈမ်ား အခိ်န္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရိွျခင္း၊ (၂) ေဆးတကၠသိုလ္မွစ၍ ၀ိဇၨာသိပၸံတကၠသိုလ္မ်ားအဆံုး၊ က်ဴရွင္ယူရသည့္ဒုကၡ၊ က်ဴရွင္ Fees ျမင့္မားလြန္းသည့္ဒုကၡကို ရင္ဆိုင္ရျခင္း (၃) အခိ်န္တန္ဘဲြ႕ရၿပီးေသာအခါ ဘ၀အာမခံခ်က္ရိွသည့္ အလုပ္တခုခုကိုရရိွရန္ မေသခ်ာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေလာကတြင္ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာမွန္သမွ်ကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရပါက မ်က္နွာလဲႊကာ ေရွာင္ကြင္း၍ မရေပ။ အေကာင္းဆံုး အေဖာ္မြန္၊ ဇဲြ၊ လံု႔လ၊ ၀ီရိယတို႔ကို အားကိုးကာ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊား ျဖတ္သန္းရေပမည္။ ''အခက္အခဲ၏ေနာက္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈတည္း''ဟူေသာ 'ပန္းတိုင္'ရိွေနသည္ကို နားလည္ထားသင့္ေပသည္။ ထို႔အျပင္ လက္ရိွ အရပ္သားအစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ပညာေရးကို ယခင့္ယခင္ အစိုးရမ်ားထက္ အစြမ္းကုန္ အားေပးေထာက္ခံေနသည္ကို အလုပ္မ်ားက သက္ေသတည္ ေနေပသည္။ ဇြန္ ၁၇ ရက္ ထြက္ရိွမည့္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပဲြႀကီးကား ျမန္မာျပည္ ျပည္သူလူထုအား စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ ျဖစ္ေစမွာကေတာ့ မုခ်ဧကန္ ျဖစ္ေပမည္။ ပညာေရးသရဖူ၊ လွမ္းဆြတ္ခူးလိုသူေတြ အတြက္ တကၠသိုလ္ ၀င္တန္းစာေမးပဲြႀကီး ေအာင္ျမင္ေရးသည္ အေရးၾကီးေသာ မဟာတံတိုင္းတခုပင္ မဟုတ္ပါေလာ။
ဆရာ ဂ်က္ဖရီတင္အုန္း
(ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္)
=============


မြန်မာနိုင်ငံတွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကြီးကို တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ပြည်တွင်းတစုံ၊ ပြည်ပတစုံ စစ်မေးလေ့ရှိခဲ့သည့် အစဉ်အလာသည် ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ ပြည်တွင်းပြည်ပ မေးခွန်း ၁၁ စုံ စစ်မေးခဲ့ပြန်သည်။ မေးခွန်းထုတ်သူ စာစစ်မှူးချုပ်များ မတူ၍ မေးခွန်း၏ အတိမ်အနက်လည်း မတူညီချေ။ ထို့ကြောင့် စာဖြေသူ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် အသီးသီးရှိ ကျောင်းသားကျောင်းသူ များအတွက် အလွယ်/အခက် မတူညီ၍ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အသီးသီး၏ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်ချက် ရာခိုင်နှုန်းသည်လည်း မတူညီကြကြောင်းကို သတိပြုမိသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ထိကျတော့ ပြည်တွင်းတစုံ၊ ပြည်ပတစုံ စစ်မေးသည့်အစဉ်အလာကို ကျင့်သုံးခဲ့ပြန်သည်။
မေလ ၂၆ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဆွေးနွေးကြသည်ကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်တွေ့ရသည်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တဦးက မြန်မာ့ပညာရေးကို ''လှုပ်မြင်းရုပ် ကုလားထိုင်လို ပညာရေး''ဟု ဝေဖန်ပြောကြားသွား ခဲ့ပါသည်။ အခြား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကလည်း အထက်တန်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်း ပြဋ္ဌာန်းစာများကို မြန်မာလိုသင်လိုက်၊ အင်္ဂလိပ်လိုပြောင်းလိုက်၊ အင်္ဂလိပ်လိုကနေ မြန်မာလို ပြန်ပြောင်းလိုက်ဖြင့် အစမ်းသပ်ခံပညာရေးဖြစ်ခဲ့ရသည်ကို ထောက်ပြသွားခဲ့သည်။ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တဦးကလည်း သူတို့တိုင်းရင်းသားနယ်မြေများတွင် တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဖြင့်မသင်ဘဲ မြန်မာဘာသာဖြင့် သင်ကြားသည့်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အံ့ဝင်ခွင်ကျမဖြစ်ပုံ 'ဗမာနိုက်ဇေးရှင်း' ပြုလုပ်လိုပုံ ပေါ်လွင်နေပြီး တိုင်းရင်းသားများအတွက် ဗမာစာသည် နိုင်ငံ ခြားဘာသာစကားလို ဖြစ်နေရပုံကိုလည်း ခံစားပြောဆို သွားပါသည်။
နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနှင့် ဆုတ်ယုတ်ခြင်းသည် ထိုနိုင်ငံ၏ ပညာရေးအဆင့်အတန်းပေါ် များစွာမူတည်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရများ၏ (၁) ပညာရေးစနစ်အပေါ် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အားကောင်းခြင်း၊ (၂) နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေမှ ငွေကြေးအများစုကို ပညာရေးကဏ္ဍတွင် ထိထိရောက်ရောက် သုံးစွဲခြင်း၊ (၃) ပညာ ရေးတွင် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများကင်းစင်ခြင်း စသည်တို့သည် ပညာရေးအဆင့်အတန်း 'စံ' သတ်မှတ်ချက် များ ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ အောင်စာရင်း ရလဒ်များသည် ဖြေဆိုသူ ကာယကံရှင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့်သက်ဆိုင်သူ မိဘများအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်ကို စာသင်ကြားနေသူ ဆရာတဦးအနေဖြင့် စာရေးသူသတိပြုမိပါသည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်းသည်လည်း မြို့နယ်တခုတွင်းရှိ ကျောင်းတကျောင်းနှင့်တကျောင်း၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးတခုနှင့်တခု မတူညီကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရပြန်သည်။ ထို့အပြင် တနှစ်ထက်တနှစ် အောင် ချက်ရာခိုင်နှုန်းများသည်လည်း ကွဲပြားခြားနားကြပြန်သည်။ ဥပမာပြရလျှင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ် ဝင်တန်းဖြေဆိုသူ ၅၉၇၉၄၆ ယောက်ရှိခဲ့သော်လည်း အောင်မြင်သူပေါင်းမှာ ၂၂၄၈၄၇ ယောက်သာရှိခဲ့ပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၃၇ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုသူပေါင်းမှာ ၆၃၆၂၃၇ ဦးရှိခဲ့သော်လည်း အမှန်တကယ် အောင်မြင်သူပေါင်းမှာ ၁၉၀၃၈၈ ဦးသာရှိခဲ့သောကြောင့် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၂၉ ဒသမ ၉၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့သည်ကိုကြည့်လျှင် အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်းများ ကွာဟ နေသည်ကို တွေ့ရပြန်သည်။
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အလိုက် အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်းများကို လေ့လာကြည့်လျှင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၏ အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်းသည် ၅၁ ဒသမ ၇၈ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး နံပါတ် ၁ နေရာတွင် ရှိခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်းသည် ၃၆ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်စာရင်းရလဒ်ကို လေ့လာကြည့်လျှင် မွန်ပြည်နယ်သည် အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်း ၃၉ ဒသမ ၃၇ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အဆင့် ၁ နေရာတွင် ရပ်တည်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်း သည် ၃၃ ဒသမ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိခဲ့သည်။
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလည်း ခက်၊ သင်ထောက်ကူများလည်းခက်ဖြစ်သည့် ချင်းပြည်နယ် သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အောင်ချက် ရာခိုင်နှုန်း ၁၇ ဒသမ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၀၁၆ ခုတွင် ၁၄ ဒသမ ၃၆ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်၍ အောင်ချက်အနိမ့်ဆုံးပြည်နယ် စာရင်းဝင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။
၀ါရင့်၊ အတွေ့အကြုံရင့် ဆရာအများဆုံး၊ ဘာသာရပ်သင် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများ အများဆုံး ၊ ပုဂ္ဂလိက အထက်တန်းကျောင်းများ အများဆုံး၊ ကြိတ်ဝိုင်းရှယ်ဝိုင်းများ အများဆုံးဖြစ်သည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသည် အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်း အဆင့် ၁ နေရာတွင် မရှိသော်လည်း တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဘာသာစုံဂုဏ်ထူးရှင်များ၊ Top One to Ten များ ပေါ်ထွန်းရာ ဘူမိနက်သန်နေရာဖြစ်နေသည်ကို စာရေး သူ သတိပြုမိသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲကြီးကို မတ် ၈ ရက်နေ့မှ မတ် ၁၇ ရက်အထိ တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် စစ်ဆေးခဲ့ရာ စာစစ်ဌာန ၈၁၂ ခုနှင့် နိုင်ငံခြားစာစစ်ဌာန သုံးခု၌ စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ဖြေဆို သူပေါင်း ၇၁၆၂၁၆ ဦးရှိခဲ့သည်။
မေလ ၂၆ ရက် ရက်စွဲဖြင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်ကောင်စီသို့ ပေးပို့သော ခေတ္တ ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ် ဦးခင်မောင်ဝင်း လက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်သောစာအရ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲအောင်စာရင်းကို ၁၇-၆-၂၀၁၇ ရက်နေ့ (စနေ)နေ့၌ ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်မည့် နံနက် ၆ နာရီတွင် မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်ဦးစီးဌာန Website ဖြစ်သည့် (www.myanmarexam.org) တွင် ဝင်ရောက်ကြည့််ရှုနိုင်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနမှ အသိပေး အကြောင်းကြားထားပေသည်။
အမှန်တကယ်တော့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲအောင်စာရင်းရလဒ်များသည် စာဖြေသူများ၏ ကံ၊ ဉာဏ်၊ ဝီရိယတဦးချင်း၏ မှတ်တမ်းများကို ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပေသည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲအောင်လျှင် ကာယကံရှင် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ပျော်ကြသည်။ သက်ဆိုင်ရာ မိဘများလည်း ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ကြသည်။ မိမိမျှော်မှန်းထားသည့် ဂုဏ်ထူးများ၊ အမှတ် များရရှိပါက အတိုင်းမသိဝမ်းသာပီတိဖြစ်ကြရသည်။ အနာဂတ်ပညာရေးခရီးကို ဆက်လက်ချီတက်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ရတော့မည် ဖြစ်သည်။
ဝီရိယအားနည်းခြင်း၊ စာကြည့်ပုံနည်းစနစ်မှားယွင်းခြင်း၊ စာမေးပွဲကံမကောင်း၍ စာမေးပွဲကျရှုံးသူများကို စာရေးသူအနေဖြင့် အကြံပြုလိုသည်မှာ လောကတွင် ''မမှားသောရှေ့နေ၊ မသေသော ဆေးသမားဟူ၍မရှိ'' မိမိ၏လေ့လာအားထုတ်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အားနည်းချက်များကိုရှာဖွေမည်။ သင်ခန်းစာယူမည်။ ပြန်လည်စနစ်တကျ ပုံမှန်ကြိုးစားမည်ဆိုပါက နောင်နှစ်တွင် ကျင်းပမည့် စာမေးပွဲများတွင် အောင်မြင်မှု သရဖူကို ဆောင်းနိုင်ခွင့် အခွင့်အလမ်းများရှိပါသည်။ တကယ်ဖြစ်ချင် တကယ်လုပ် အဟုတ်ဖြစ်ပါမည်။
စာရေးသူတို့ ငယ်စဉ်ကျောင်းသားဘဝက ပြောလေ့ရှိခဲ့သောစကားတခွန်းမှာ ''၁၀ တန်းစာမေးပွဲ အောင်သည့်နေ့၊ ဘဝမှာ အပျော်ဆုံးနေ့''ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ သိုု့သော် ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ၁၀ တန်းအောင်မြင်သော်လည်း ရာနှုန်းပြည့် မပျော်ရွှင်နိုင်သူတွေရှိလာပြီဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ (၁) တက္ကသိုလ်များကို မြို့ပြင်များတွင် ဆောက်လုပ်ထား၍ သွားရေး၊ လာရေး အဆင်မပြေမှုများ အချိန် ကြန့်ကြာမှုများရှိခြင်း၊ (၂) ဆေးတက္ကသိုလ်မှစ၍ ၀ိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်များအဆုံး၊ ကျူရှင်ယူရသည့်ဒုက္ခ၊ ကျူရှင် Fees မြင့်မားလွန်းသည့်ဒုက္ခကို ရင်ဆိုင်ရခြင်း (၃) အချိန်တန်ဘွဲ့ရပြီးသောအခါ ဘဝအာမခံချက်ရှိသည့် အလုပ်တခုခုကိုရရှိရန် မသေချာခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ လောကတွင် အခက်အခဲ၊ ပြဿနာမှန်သမျှကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပါက မျက်နှာလွှဲကာ ရှောင်ကွင်း၍ မရပေ။ အကောင်းဆုံး အဖော်မွန်၊ ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ဝီရိယတို့ကို အားကိုးကာ ရင်ဆိုင်ကျော်လွှား ဖြတ်သန်းရပေမည်။ ''အခက်အခဲ၏နောက်တွင် အောင်မြင်မှုတည်း''ဟူသော 'ပန်းတိုင်'ရှိနေသည်ကို နားလည်ထားသင့်ပေသည်။ ထို့အပြင် လက်ရှိ အရပ်သားအစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာ့ပညာရေးကို ယခင့်ယခင် အစိုးရများထက် အစွမ်းကုန် အားပေးထောက်ခံနေသည်ကို အလုပ်များက သက်သေတည် နေပေသည်။ ဇွန် ၁၇ ရက် ထွက်ရှိမည့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲကြီးကား မြန်မာပြည် ပြည်သူလူထုအား စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ဖြစ်စေမှာကတော့ မုချဧကန် ဖြစ်ပေမည်။ ပညာရေးသရဖူ၊ လှမ်းဆွတ်ခူးလိုသူတွေ အတွက် တက္ကသိုလ် ဝင်တန်းစာမေးပွဲကြီး အောင်မြင်ရေးသည် အရေးကြီးသော မဟာတံတိုင်းတခုပင် မဟုတ်ပါလော။
ဆရာ ဂျက်ဖရီတင်အုန်း
(ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်)

Admin Apann Pyay

ApannPyay Website ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပတင္ဆက္ေသာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဗဟုသုတမ်ားကို မည္သည့္ Facebook စာမ်က္ႏွာ၊ Website မ်ားတြင္မဆို ခြင့္ေတာင္းခံစရာမလိုပဲ မူလ Credit မပါေသာ ပို႔စ္မ်ာကို Credit-ApannPyay ေပးၿပီး ျပန္လည္ကူးယူ မွ်ေ၀ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

0 comments :

Post a Comment

Loading...