လင္မယားကြာရွင္းေတာ့မယ္ဆိုရင္ မျဖစ္မေနသိထားရမယ့္အခ်က္မ်ား


(အက်ဥ္းခ်ဴ ပ္)
(အရပ္ထဲက စကားေတြနားမေယာင္ပါနဲ႕)
အရပ္ထဲမွာေျပာေျပာေနတဲ့…လင္မယား ၆လ/၁ႏွစ္/၃ႏွစ္
မေပါင္းပဲေနရင္လင္ခန္းမယားခန္းျပတ္တယ္ဆိုတာယံုၿပီး
တရားဝင္မျပတ္ေသးပဲ…ေနာက္အိမ္ေထာင္မျပဳ ၾကပါနဲ႕…
တလင္တမယားဥပေဒနဲ႕ အာမခံေတာင္ မရပါဘူး…
ေနာက္တခ်က္က…တခ်ိဴ႕ ႕တရားဝင္ေတာ့ျပတ္စဲတယ္…ဒါေပ
မဲ့ လူသိရွင္ၾကားျပန္ေပါင္းတယ္…ေနာက္လင္မယားျပန္ကြဲ
တယ္…ဒါကို…တရားဝင္ထပ္ကြာရွင္းရမွာမသိပဲ…အရင္စာခ်ဴ ပ္
ရွိေနတာ မလိုပါဘူးလို႕ေနၿပီး လင္(သို႕)မယားကေနာက္အိမ္
ေထာင္ျပဳ ရင္…တလင္တမယားဥပေဒနဲ႕ၿငိျပန္ပါတယ္…
(ကြာရွင္းၿပီး အထင္အရွားျပန္ေပါင္းသင္းရင္ စာခ်ဴ ပ္အလိုလို
ပ်က္ျပယ္လို႕ပါ)…
#############################
(ဘယ္လိုအေျခအေနဆိုရင္ ကြာရွင္းခြင့္ေတာင္းႏိူင္လဲ)…
(အက်ဥ္းခ်ဴ ပ္ပါ)
လံုေလာက္ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲ လင္ျဖစ္သူက ေနအိမ္
မွထြက္ခြာၿပီး…(၃)ႏွစ္တိုင္ ေငြေၾကးမေထာက္ပံ့့/ျပန္ေပါင္းဖို႕
အဆက္အသြယ္မလုပ္/မႀကိဳးစားျခင္း…ဒဏ္ရာရေစေလာက္
ေအာင္ ရက္စက္မႈ႕က်ဴ းလြန္ျခင္း…(ဒါက…မယားျဖစ္သွူမွ ကြာရွင္းခြင့္ေတာင္းႏိူင္တဲ့အခ်က္ေတြပါ)…
မယားလုပ္သူမွ လံုေလာက္ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲ…ေန
အိမ္မွထြက္ခြာျခင္း/ထြက္ခြာၿပီးတႏွစ္အတြင္း လင္နဲ႕ျပန္ေပါင္း
ရန္မဆက္သြယ္ျခင္း/မႀကိဳးစားျခင္း(ေယာက္ကၡမနဲ႕စိတ္ဆိုးလို႔
ေယာင္းမနဲ႕ရန္ျဖစ္လို႔ )စတာေတြက လံုေလာက္တဲ့အေၾကာင္း
ျပခ်က္မဟုတ္တာသတိထားပါ(ဒါက…လင္ျဖစ္သူမွ ကြာရွင္းခြင့္
ေတာင္းႏိူင္တဲ့အခ်က္ေတြပါ)…
အိမ္ေထာင္သည္အမ်ိဴ းသမီးေတြသတိထားေပါ့(ထစ္ခနဲရွိ အိမ္
ကဆင္းမယ္…ကေလးသံေယာဇဥ္နဲ႕ ငါ့ျပန္လာေခၚမွာပါလို႔မ
ထင္ပါနဲ႕…လာမေခၚပဲ တႏွစ္ျပည္႕ရင္သူကကြာရွင္းခြင့္ေတာင္း
ရင္ အလကားေန…တခုလပ္ဘဝေရာက္ရမွာပါ)…
#############################
ျမန္မာႏိူင္ငံအတြင္း/ျပင္ပတြင္ေနထိုင္ေသာ…ျမန္မာႏိူင္ငံသား
(ဧည္႕/ျပဳ ႏိူင္ငံသားအပါအဝင္) မ်ားသည္…ကိုကြယ္ရာဘာသာ
အရေသာ္၎ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရေသာ္၎လက္ရွိအိမ္ေထာင္
တည္ၿမဲေနစဥ္…အျခားသူတစ္ဦးႏွင့္ ထိ္မ္ျမားျခင္း/တရားမဝင္
လင္မယားကဲ့သို႕ေပါင္းသင္းေနထိုင္ျခင္း မျပဳ ရ…
(အရင္လို…ကိုးကြယ္ရာဘာသာအရ…ဓေလ့ထံုးတမ္းအရခြင့္
ျပဳ ထားလို႔ယူတာပါလို႕ မရဘူးေနာ္)…
(ဒါေၾကာင့္)
မုဆိုးဖို/မုဆိုးမ/တခုလပ္/တလင္ကြာ/လူပ်ိဴ /အပ်ိဴ မွလြဲ၍…လက္ရွိအိမ္ေထာင္ရွိသူမွန္သမွ်…ဆန္႕က်င္ဖက္လိင္ႏွင့္ တရား
မဝင္ေပါင္းသင္းေနထိုင္ပါက…ဤဥပေဒပုဒ္မ(၁၃)အရ ေထာင္
ဒဏ္(၇)ႏွစ္အထိက်ခံေစ…(လူသတ္မႈ႕ေလာက္ရွိတယ္ေနာ္)…
အိမ္ေထာင္ရွိလ်က္နဲ႕ လူလြတ္ဟုလိမ္ညာေျပာဆို လက္ထပ္ပါ
က ဤဥပေဒ ပုဒ္မ(၁၇)အရ ေထာင္ဒဏ္(၁၀)ႏွစ္ထိက်ခံေစ…
နစ္နာသူမွ နစ္နာေၾကးေတာင္းခံေစ…(ေထာင္က်ခံရမဲ့အျပင္
ေလ်ာ္ေၾကးပါေပးရမွာေနာ္)…
ဤဥပေဒပါ ပုဒ္မ(၁၄)(၁၅)တို႕အရ…အျပစ္မရွိသူမွ အျပစ္ရွိ
သူအား တရားဝင္ကြာရွင္းခြင့္ေတာင္းခံေစ…လက္ထပ္ပြားႏွစ္
ဦးပိုင္ပစၥည္းမ်ားအား အျပစ္မရွိသူက အကုန္ယူေစ(ေသၿပီေလ
ေထာင္ကလဲထြက္ေရာ လူလဲလမ္းေဘးေရာက္ေရာ)…
အိမ္ေထာင္သည္ေယက္က်ာၤးႏွင့္…အပ်ိဴ ဆိုပါက…အိမ္ေထာင္
သည္ေယာက္က်ာၤး သာလ်င္ျပစ္ဒဏ္က်ခံေစ…
အိမ္ေထာင္သည္မိန္းမႏွင့္လူပ်ိဴ ဆိုပါက…အိမ္ေထာင္သည္မိန္း
မသည္ ပုဒ္မ(၁၃)အရက်ခံေစ…အိမ္ေထာင္သည္မိန္းမ၏လင္
မေက်နပ္ပါက လူပ်ိဴ အား ရာဇသတ္ဥပေဒပုဒ္မ(၄၉၇)အရ
အေရးယူေစ…
ႏွစ္ေယာက္လံုးအိမ္ေထာင္သည္ျဖစ္ပါက…ႏွစ္ေယာက္စလံုး
ျပစ္ဒဏ္ခံေစ…(လြတ္လာမွ အတိအလင္းယူေပေတာ့)…
ဤဥပေဒသည္(၃၁-၈-၂၀၁၅)မွစ၍ အာဏာတည္ေစ…မည္သူ
မဆို ဤဥပေဒခ်ိဴ းေဖာက္သူမ်ားအား တိုင္တန္းခြင့္ရွိေစ……
(ကိုယ့္ကိုမလိုတဲ့သူက သြားတိုင္လို႕ရတာသတိထားပါ…
မာဆတ္သြားရင္ ၾကည္႕သြားေပါ့)…
ဤဥပေဒအရ…ေက်ေအး/ရုပ္သိမ္းခြင့္မရွိေစရ…(က်မလင္
ေထာင္က်ရင္ ကေလးေတြနဲ႕က်မဒုကၡေရာက္မွာမို႔…အမႈ႕ကို
ျပန္ရုပ္သိမ္းခ်င္ပါတယ္ရွင္လို႔ ေတာင္းပန္လို႕မရဘူးေနာ္…
မတိုင္ခင္ စဥ္းစား) စဖမ္းထဲက အာမခံေပးမွာမဟုတ္ဖူး…
#############################
အေပၚကအခ်က္အလက္ေတြကေတာ့…မိမိေလ့လာမွတ္သား
ထားသမွ်ေတြကို…ဥပေဒ အကိုးအကား/စကားရပ္ေတြမပါ
ပဲ သာမာန္ျပည္သူေတြ…ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာသိေအာင္လို႕
တင္ျပထားတာပါ…
မွားယြင္းတာ/လိုအပ္တာေတြရွိလဲ…ဥပေဒပညာရွင္မ်ားမွ…
ျပင္ဆင္/ျဖည္႕စြက္သင္ၾကားေပးပါရန္…ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္
Credit : Un Known
Via:Kyi Khaing Zaw
(ေလးစားစြာျဖင့္)

Admin Apann Pyay

ApannPyay Website ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပတင္ဆက္ေသာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဗဟုသုတမ်ားကို မည္သည့္ Facebook စာမ်က္ႏွာ၊ Website မ်ားတြင္မဆို ခြင့္ေတာင္းခံစရာမလိုပဲ မူလ Credit မပါေသာ ပို႔စ္မ်ာကို Credit-ApannPyay ေပးၿပီး ျပန္လည္ကူးယူ မွ်ေ၀ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

0 comments :

Post a Comment

Loading...