အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေယာက္်ားမသိေအာင္ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ဖတ္ပါ


တစ္ရက္ ေဗဒင္ေဟာခန္းသို႕ အမ်ိဳးသမီးၾကီး တစ္ဦး ေရာက္ခ်လာသည္ ဘာအကူအညီ ေပးရမ လဲ အေဒၚဟု ေမးလိုက္ရာ အဓိကကေတာ့ ကြ်န္မရဲ့ ေယာကၤ်ားနဲ႔ သားသမီးေတြ အခုတေလာ အိမ္ကို ကပ္တယ္ကို မရွိဘူး ဆရာေလး။ အိမ္ မကပ္ေတာ့ ကြ်န္မက စိတ္တိုင္း မက်ျဖစ္။ စိတ္ တိုင္းမက်ေတာ့ ကြ်န္မက ေအာ္ေတာ့တာေပါ့။ ကြ်န္မက ေအာ္ေတာ့ ဒင္းတို႔က နားပူတယ္ဆိုၿပီး အိမ္မွာ မေနခ်င္ၾကျပန္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဆရာရယ္ ကြ်န္မျဖစ္ခ်င္တာက ကြ်န္မ ေယာက္်ားနဲ႔ ကေလးေတြ အိမ္ကပ္ေစခ်င္တယ္။ အိမ္ၿမဲေစခ်င္တယ္။ ေျခမမ်ား ေစခ်င္ဘူး။ အဲဒါကို ကူညီေပးပါဟု ေျပာေလ၏။ အင္း… အဲဒီအတြက္ေတာ့ စိတ္မပူပါနဲ႔အေဒၚေရ။ ကြ်န္ေတာ္ အခုေျပာလိုက္တဲ့ ယၾတာကိုသာ ေဆာင္ ရြက္လိုက္ပါ။ လင္ေရာ သားသမီးေတြေရာ တစ္ေယာက္မက်န္ အေဒၚစကားေတြကိုလည္း နားေထာင္ သြားမယ္။ ေနာက္ၿပီး အိမ္မွာလဲ ကပ္ေနေစတယ္။ ေျခလည္း ၿငိမ္သြားမယ္ အေဒၚေရဟု ဆိုကာ ေအာက္ ပါ (၇)ရက္သားသမီး ေျခၿငိမ္ေစေသာ အိမ္ၿမဲေစေသာ ယၾတာမ်ားကို ေျပာျပလုိက္ရေလေတာ့ သတည္း။ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားေျခၿငိမ္ေစရန္… တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္(၇)နာရီခြဲကေန (၉)နာရီအတြင္းမွာ အေနာက္အရပ္တည့္တည့္ကို မ်က္ႏွာမူရမယ္။ ၿပီးေတာ့ သေျပရြက္ကိုနင္းထားၿပီး ၊ ထန္းရြက္ေပၚမွာ (န) အကၡရာကို ေရးရမယ္။ ၿပီးရင္ အဲဒီ (န) အကၡရာ ေရးထားတဲ့ ထန္းရြက္ကို တနဂၤေႏြသားသမီးရဲ့ အိပ္ယာေအာက္မွာ ထားရမယ္။ ထားတဲ့အခ်ိန္ မွာ ကိုယ္ျဖစ္ ခ်င္တာကို ဆုေတာင္းေပးရမယ္။ တနလၤာသားသမီးမ်ားေျခၿငိမ္ေစရန္… တနလၤာေန႔ နံနက္(၇)နာရီခြဲကေန (၉)နာရီအတြင္းမွာ ေျမာက္အရပ္တည့္တည့္ကို မ်က္ႏွာမူရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏွင္းဆီပန္းကိုနင္းထားၿပီး ၊ အုန္းရြက္ေပၚမွာ (အ) အကၡရာကို ေရးရမယ္။ ၿပီးရင္ အဲဒီ (အ) အကၡရာ ေရးထားတဲ့ အုန္းရြက္ကို တနလၤာသားသမီးရဲ့ အိပ္ယာေအာက္မွာ ထားရမယ္။ ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ျဖစ္ ခ်င္တာကို ဆုေတာင္းေပးရမယ္။ အဂၤါသားသမီးမ်ားေျခၿငိမ္ေစရန္… အဂၤါေန႔ နံနက္(၇)နာရီခြဲကေန (၉)နာရီအတြင္းမွာ အေနာက္ေတာင္ အရပ္တည့္တည့္ကို မ်က္ႏွာမူရ မယ္။ ၿပီးေတာ့ အုန္းရြက္ကိုနင္းထားၿပီး ၊ ကြမ္းရြက္ေပၚမွာ (က) အကၡရာကို ေရးရမယ္။ ၿပီးရင္ အဲဒီ (က)အကၡရာ ေရးထားတဲ့ ကြမ္းးရြက္ကို အဂၤါြသားသမီးရဲ့ အိပ္ယာေအာက္မွာ ထားရမယ္။ ထားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ျဖစ္ ခ်င္တာကို ဆုေတာင္းေပးရမယ္။ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားေျခၿငိမ္ေစရန္… ဗုဒၶဟူးေန႔ နံနက္(၇)နာရီခြဲကေန (၉)နာရီအတြင္းမွာ အေရွ႕ေျမာက္ အရပ္တည့္တည့္ကို မ်က္ႏွာမူရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ကံ့ေကာ္ရြက္ကို နင္းထားၿပီး ၊ ဇီးရြက္ေပၚမွာ (ဆ) အကၡရာကို ေရးရမယ္။ ၿပီးရင္ အဲဒီ (ဆ) အကၡရာ ေရးထားတဲ့ ဇီးရြက္ကို ဗုဒၶဟူးသားသမီးရဲ့ အိပ္ယာေအာက္မွာ ထားရမယ္။ ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ျဖစ္ ခ်င္တာကို ဆုေတာင္းေပးရမယ္။ ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားေျခၿငိမ္ေစရန္… ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္(၇)နာရီခြဲကေန (၉)နာရီအတြင္းမွာ အေရွ႕အရပ္တည့္တည့္ကို မ်က္ႏွာမူရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ဇီးရြက္ကိုနင္းထားၿပီး ၊ ၀ါးရြက္ေပၚမွာ (လ) အကၡရာကို ေရးရမယ္။ ၿပီးရင္ အဲဒီ (လ)အကၡရာ ေရးထားတဲ့ ၀ါးရြက္ကို ၾကာသပေတးသားသမီးရဲ့ အိပ္ယာေအာက္မွာ ထားရမယ္။ ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ျဖစ္ ခ်င္တာကို ဆုေတာင္းေပးရမယ္။ ေသာၾကာသားသမီးမ်ား ေျခၿငိမ္ေစရန္ ေသာၾကာေန႔ နံနက္(၇)နာရီခြဲကေန (၉)နာရီအတြင္းမွာ အေရွ႕ေတာင္ အရပ္တည့္တည့္ကို မ်က္ႏွာမူ ရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ၀ါးရြက္ကို နင္းထားၿပီး ၊ ပ်ဥ္းမရြက္ေပၚမွာ (ပ) အကၡရာကို ေရးရမယ္။ ၿပီးရင္ အဲဒီ (ပ)အကၡရာ ေရးထားတဲ့ ပ်ဥ္းမရြက္ကို ေသာၾကာသားသမီးရဲ့ အိပ္ယာေအာက္မွာ ထားရမယ္။ ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ျဖစ္ ခ်င္တာကို ဆုေတာင္းေပးရမယ္။ စေနသားသမီးမ်ားေျခၿငိမ္ေစရန္… စေနေန႔ နံနက္(၇)နာရီခြဲကေန (၉)နာရီအတြင္းမွာ ေတာင္အရပ္တည့္တည့္ကို မ်က္ႏွာမူရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ေမၿမိဳ႕ ပန္းကို နင္းထားၿပီး ၊ သီဟိုဠ္ရြက္ေပၚမွာ (သ) အကၡရာကို ေရးရမယ္။ ၿပီးရင္ အဲဒီ (သ)အကၡရာ ေရးထားတဲ့ သီဟိုဠ္ရြက္ကို စေနသားသမီးရဲ့ အိပ္ယာေအာက္မွာ ထားရမယ္။ ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ျဖစ္ ခ်င္တာကို ဆုေတာင္းေပးရမယ္။ ၇ ရက္သားသမီးေတြထဲမွာလည္း ေျခမျငိမ္တဲ့ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားရွိလွ်င္ေတာ့ ေအာက္ပါ အတိုင္းျပဳ လုပ္ႏိုင္ၾကပါသည္။ အားလံုး အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ၾကပါေစ။  

CRD. Credit – မန္မာ့ရိုးရာ ေဗဒင္ပညာရပ္

Admin Apann Pyay

ApannPyay Website ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပတင္ဆက္ေသာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဗဟုသုတမ်ားကို မည္သည့္ Facebook စာမ်က္ႏွာ၊ Website မ်ားတြင္မဆို ခြင့္ေတာင္းခံစရာမလိုပဲ မူလ Credit မပါေသာ ပို႔စ္မ်ာကို Credit-ApannPyay ေပးၿပီး ျပန္လည္ကူးယူ မွ်ေ၀ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

0 comments :

Post a Comment

Loading...