“လူမ်ိဳးဘာသာ ခြဲျခားကာ ျပည္သူ အား ပညာ ျပေနသည့္ လဝက ဌာန ဝန္ထမ္း မ်ား ျပဳျပင္စရာမ်ား”


“လူမ်ိဳးဘာသာ ခြဲျခားကာ ျပည္သူ အား ပညာ ျပေနသည့္ လဝက ဌာန ဝန္ထမ္း မ်ား ျပဳျပင္စရာမ်ား”
အရပ္သား အစိုးရ လက္ထက္တြင္ လူဝင္မႈ႕ျကီးျကပ္ေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဝန္ျကီးဌာ အမ်ားအေခၚ လ၀ကဌာန ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ နဝတ စစ္ အစိုးရ နအဖ စစ္ အစိုးရ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္ႏွင့္ ယခု NLD အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္တြင္ လူတိုင္း အိမ္တိုင္း အေျခအေန အခ်ိန္အခါေပၚ မူတည္၍ မျဖစ္မေန မသြားမေနရ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ဆက္ဆံေနရသည့္ ဌာနတစ္ခုသည္ “လဝက ဌာန”ပင္ ျဖစ္သည္။ျပည္သူမ်ားထံမွ ေပၚေပၚတင္တင္ ေငြေၾကး ေတာင္းခံျခင္းတို႕ေျကာင့္ အစိုးရဝန္ျကီးဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစား နည္းေပါင္းစုံျဖင့္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူျပဳမႈႈႈ႕ေျကာင့္ ျပည္သူမ်ား ေအာ့ႏွလုံးနာစိတ္ပ်က္ရြံရွာမုန္းတီးလြန္းတာေျကာင့္ မသြားခ်င္ဆုံးေသာ ဌာန တစ္ခုအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ထင္ေပၚေက်ာ္ျကားလူသိမ်ားေသာ ဌာနတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေျကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ လဝက ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ဦးသိန္းေဆြ အား “ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ေနထိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မိဘ ႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူတစ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သည္”ဟု၍ လမ္းညႊန္ခဲ႕ဖူးသည္ကို စာေရးသူ မီဒီယာမ်ားတြင္ ဖတ္ခဲ႕ဖူးပါသည္။

စည္းကမ္း လိုက္နာမႈ အားနည္းသည့္ ျပဳျပင္ရန္စရာ ဆင္ျခင္စရာမ်ားနွင့္ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕႔အင္အား ၀န္ၾကီးဌာနက အခ်က္ ၃၀ ပါသည့္ ညြန္ၾကားခ်က္အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားခဲ႕ပါသည္။စာေရးသူအေနျဖင့္ လက္ေတြ႔နယ္ပယ္တြင္ မတူကဲြျပားဘာသာဝင္မ်ားအပါဝင္ ျပည္သူလူထုျကီး ရင္ဆိုင္ျကံုေတြ႔ေနရေသာ လက္ေတြ႔ အခက္အခဲအျကပ္အတည္းမ်ားကို နံပါတ္စဥ္မ်ား မေျပာင္းဘဲ ထပ္မံျဖည့္စြက္ျပီး အစိုးရႏွင့္တာဝန္ရိွသူမ်ား သိရိွဖို႕ရန္ အျကံေပးေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။


၁။ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္ ေက်းရြာ ကို တာဝန္ယူသည့္ “လဝက”တိုက္နယ္မွဴးမ်ားသည္ ကာယကံရွင္ မ်ား (မွတ္ပုံတင္၊ ေမြးတိုး၊သန္ေခါင္စာရင္းစသည္မ်ား)အသစ္ ေပ်ာက္ပ်က္မ်ား လာေရာက္ ေလ်ာက္ထားသူမ်ား အား တာဝန္ရိွ ၿမိဳ႔နယ္ဦးစီးမွဴးမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံခြင့္မေပးျခင္း။

၂။ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးမ်ားမွလည္း ေအာက္ေခ် လဝက ဝန္ထမ္းမ်ားအား အေတြ႔မခံရေအာင္ ႏႈတ္မိန္႕ ညႊန္ျကားထား ျခင္း။

၃။ ကာယကံရွင္အား အမႈ႕တဲြပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းလင္းျပသမႈမရွိျခင္း။

၄။ ပညာ ဗဟုသုတ နည္းပါးသူမ်ား ရုံးကဏၰသြား ေျကာက္တတ္သူ ျပည္သူ မ်ားကို ေခ်ာက္လုံးေဟာက္လုံးသုံးျခင္း။တနည္း ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာ ဆက္ဆံမႈ မရွိျခင္း၊

၅။ လာေရာက္ ေမြးတိုး သန္းေခါင္စာရင္း မွတ္ပုံတင္လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေပၚ(တရုတ္ႏြယ္ဖြား၊ အိႏၵိယ ႏြယ္ဖြားမ်ားကို) အထူးကန္႕သတ္ရည္ရြယ္ကာ ခဲြျခားဆက္ဆံကာ လူမ်ဳိး၊ႏွင့္ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာအေပၚ အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံေနျခင္း။

၆။ ကာယကံရွင္မ်ားထံမွ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ တပ္မက္ ရယူလိုစိတ္ရွိမ်ားျပားေနျခင္း။

၇။ ကာယကံရွင္ေလ်ာက္လႊာရွင္မွ လဝက ရုံးသို႕ စတင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔အား အမႈတဲြစတင္စာရင္းသြင္းသည့္ေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မသတ္မွတ္ဘဲထားရွိျခင္း။

၈။ အခ်ိဳ႕တိုက္နယ္မွဴးမ်ားမွ ရုံးတြင္းအမႈတြဲမ်ားအား မိမိတို႕သက္ဆိုင္ရာရံုးမ်ားတြင္စာရင္းမသြင္း မွတ္ပံုမတင္ဘဲ ၎တို႕၏ေနအိမ္မ်ားတြင္ ထားကာ ေနအိမ္တြင္ အမႈတြဲတည္ေဆာက္ေနျခင္း။

၉။ အခ်ိဳ႕ ရပ္ေက်းကိုင္ “လဝက” တိုက္နယ္မွဴးမ်ားသည္ ေလ်ာက္ထားသူကာယကံရွင္မ်ား၏ မျပည့္စံုေသာအမႈတြဲအား ရုံးတြင္လက္ခံမေပးဘဲ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကာယကံရွင္ထံျပန္ေပးလိုက္ျခင္း။ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေကာင္း ပီသစြာ ေစတနာထားျခင္း အျကံဥာဏ္မ်ားေပးျခင္း လမ္းညႊန္မႈ႕မ်ားေပးျခင္း စသည္တို႕ကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း။

၁၀။ ယေန႕ IT နည္းပညာေခတ္လို အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ကာယကံရွင္မ်ား၏အမႈတြဲအတြက္ လိုအပ္သည္႔ အေထာက္အထားမ်ားကို မိမိတို႕ လဝက ရံုးဌာနအခ်င္းခ်င္း ရုံးစာမ်ား အျမန္ေခ်ာပို႕မ်ား။Fax မ်ား။ Email စသည္႔ တို႕ကိုသုံး၍ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေလ်ာက္လႊာရွင္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားသို႔သြားေရာက္ ယူေဆာင္ေပးရသည့္အတြက္ မိမိတို႕၏အမႈတြဲမ်ား မလိုအပ္ဘဲ ျကန္႔ျကာေနျခင္း။

၁၁။ သက္ဆိုင္ရာ လဝကရုံးမ်ား၏ ေတာင္းခံခ်က္အရ မိခင္ ဖခင္ မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လိုအပ္သည့္ မွတ္တမ္း အေထာက္အထားမ်ားကို ထုတ္ေပးရမည့္ၿမိဳ႕နယ္ရံုးမ်ားသည္ မိမိတို႕ရံုးအခ်င္းခ်င္း ရံုးစာျဖင့္ အျပန္အလွန္ ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကာယကံရွင္မ်ားအား ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ယူခိုင္းသျဖင့္ ကာယကံရွင္မ်ားဘက္မွ အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္ စိတ္ပမ္းလူပမ္းျဖစ္ရျခင္း။ ကာယကံရွင္မွ ၎စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား မိမိအတြက္ လက္ခံအေနျဖင့္ မိတၳဴကူးယူထားသည့္အတြက္ မိမိတို႔ လဝက ဌာန၏ စာရြက္စာတမ္း၊ လံုျခံဳေရးစည္း က်ိဳးေပါက္ရျခင္း။

၁၂။ လဝက ဝန္ထမ္း (တိုက္နယ္မွဴး)မ်ားအေနျဖင့္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကာယကံရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာမ်ားကို အတိအက် မွတ္သားထားျခင္းမရိွျခင္း။

၁၃။ အမႈတြဲဖိုင္ မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ လဝက ဝန္ထမ္းမ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ အေထာက္အထား တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ရက္စြဲ တတ္ေလ့မရိွျခင္း။

၁၄။ အခ်ိဳ႕ လဝက တိုက္နယ္မွဴးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေငြမရပါက အမႈတြဲမ်ားအား လဝက ဦးစီဆီသို႕မပို႕ဘဲ ရုံးတြင္းေအာင္းထားျခင္း။ သိမ္းထားျခင္း၊။မၾကာ ၾကာေအာင္ျပဳ တမင္တကာ အခ်ိန္ဆဲြထားျခင္း။

၁၅။ အခ်ိဳ႕ ခရိုင္/ျမိဳ႕နယ္ရံုးမ်ားတြင္ တင္ထားသည့္ အမႈတဲြဖိုင္ကိစၥအတြက္ လာျကသည့္ကာယကံရွင္မ်ားအား ရံုးအတြက္ရန္ပံုေငြ ထည့္သြားရန္ ဖိအားေပးေျပာၾကားျခင္း၊(မွတ္ခ်က္-စာေရးသူကိုယ္တိုင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က ခေလး ေမြးတိုးကိစၥအတြက္ သကၤန္းက်ြန္းျမို႕နယ္ လဝက ရုံးသို႕ ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း လက္ထက္ ကေတြ႕ဆုံရာတြင္ ထိုဦးစီးကိုယ္တိုင္ စာရြက္စာတမ္းဖိုး အလွဴထည့္ရန္ ေျပာျကားခဲ႕ေသာေျကာင့္ တိုက္နယ္မွဴး ၅၀၀၀ က်ပ္ အလွဴေငြ ၅၀၀၀ က်ပ္ ထည့္ခဲ႔ရပါသည္။)ကာယကံရွင္မွ ရန္ပံုေငြ ၂၀၀၀ိ/ ၃၀၀၀ က်ပ္ထည့္ပါက နည္းသည္ ။ထပ္ထည့္ပါဦးဟု ေျပာဆိုသည့္ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။

၁၆။ ၿမိဳ႕နယ္ လဝက ဦးစီးမွဴးမ်ားသည္ ျမိဳ႕ျကီး ျပျကီးမ်ားတြင္ မိမိႏွင့္ အဆင္ေျပသည့္ ရုံးဝန္ထမ္းမ်ားကို လာဘ္ေငြယိုဖိတ္သည့္ ေကာင္းသည့္တိုက္နယ္မ်ား/ ရပ္ကြက္မ်ားကို အပိုင္စား ေပးထားျခင္း။

၁၇။ ေငြရလြယ္သည့္ အမႈတြဲမ်ားကို ျမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးမ်ားမွ ၎ႏွင့္အဆင္ေျပသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုသာ တာဝန္ေပးေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ ဝင္လာသည့္အမႈတြဲမ်ားမွာ ရံုးလုပ္ငန္းစနစ္အရ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲ ၎ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္၍ ကိုယ္တိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးမ်ားထံ တိုက္ရိုက္တင္ျပေနျခင္းျဖင့္ ရံုးလုပ္ငန္းသမားစဥ္မ်ား ပ်က္ျပားေနျခင္း။

၁၈။ အခ်ိဳ႕ရံုးမ်ားတြင္ တင္ျပလာသည့္အမႈတြဲမ်ားတြင္ ပိုက္ဆံထည့္ထားေသာစာအိတ္ေလးၾကား ညွပ္ ပါရွိမွ ၎အမႈတဲြအား လက္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁၉။ အခ်ိဳ႕ လဝက ဦးစီးရုံးမ်ားတြင္ အမႈတြဲ လက္ခံ မွတ္ပံုတင္စာရင္းစာအုပ္ မထားရွိျခင္း။

၂၀။ ေန႔အလိုက္လက္ခံရရွိသည့္အမႈတဲြဖိုင္မ်ားအား နံပါတ္အစီအစဥ္အလိုက္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္မည့္အစား အလွည့္က်စနစ္ကို မက်င့္သံုးဘဲ မိမိအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိမည့္ မိမိအားလာဘ္ထိုးထားသည့္ အမႈတြဲဖိုင္မ်ားကိုသာ ေရြးထုတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

၂၁။ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးမွ စိစစ္ၿပီးေသာ အမႈတြဲဖိုင္မ်ားကို ခရိုင္/တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္ရုံးမ်ားသို႔ ေပးပို႔ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ရံုးႏွင့္ ခရိုင္ရံုးတို႔မွ “ပို႔ပါ” ဆိုသည့္အခ်ိန္မွ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးမွပို႔ရသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးတြင္ အမႈတဲြဖိုင္မ်ား ရာန့ဲခ်ီ စုပံုေနျခင္း။ဥပမာ ရန္ကုန္တိုင္း ၄၅ ျမိဳ႔နယ္ရိွ လဝက ဦးစီးရုံးတစ္ခုတြင္ အမႈ႕တဲြဖိုင္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ရိွေနျခင္း။

၂၂။ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ရံုးမွ စစ္ေဆးၿပီး မျပည့္စံုေသာ အမႈတြဲမ်ားကို ခရိုင္ရံုးသို႔ ျပန္ပို႔ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ခရိုင္မွစစ္ေဆးၿပီး မျပည့္စံုေသာအမႈတြဲမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ရံုးသို႔ ျပန္ပို႔ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အမႈတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္ကို တရားဝင္ရံုးစာျဖင့္ ခ်ျပညႊန္ၾကားျခင္း မရွိဘဲ အမႈအားလံုးအတြက္ ေယဘုယ် လိုအပ္ခ်က္ကို ဖုန္းျဖင့္ ေျပာၿပီး ျပန္ပို႔ေနသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးမ်ားမွ မည္ကဲ့သို႔ဆက္လုပ္ရမည္ကို မသိျဖစ္ေနျခင္း။

၂၃။ အခ်ိဳ႕ေသာဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ပံုစံ(၁၀) အဝင္မရွိဘဲ မိမိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပံုစံ(၁၀) အဝင္ျပၿပီး အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ထုတ္ေပးေနျခင္း။

၂၄။ ကိုင္ေဆာင့္သင့္သည့္ ကတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပ်ာက္ဆံုး/ ပ်က္စီးျခင္းအတြက္ မိတၳဴလာေလွ်ာက္ရာ တြင္ ေငြေၾကးတန္ဆိုးလက္ေဆာင္ေပးႏိုင္သူအား ရက္ပိုင္းအတြင္း ထုတ္ေပးျခင္း၊။ မေပးႏိုင္သူ အား ဆိုင္းငံံ့ထားျခင္း။ ပညာျပသည့္အေနျဖင့္ အေျကာင္းမရိွ အေျကာင္းရွာကာ မွတ္ပုံတင္ေလ်ာက္ထားစဥ္က ေတာင္းဆိုခဲ႕သည့္ ကာယကံရွင္မိဘ ဘိုးဘြားမ်ား၏ လဝက အေခၚ ပုံစံ ၁ စသည့္ စာရြတ္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ားကို ေတာင္းခံေနျခင္း။
၂၅။ ၿမိဳ႕နယ္လဝကဦးစီးမွဴးမ်ားသည္ မိမိလက္ေအာက္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈကို စနစ္ တက် ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ျခင္း မရိွသျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ထင္သလိုစိတ္ျကိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း။ လဝက ရုံးကိုမိမိတို႕ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ေနသည့္ ေစ်းဆိုင္မ်ား သဖြယ္ျပဳမူေဆာက္ရြက္ေနျခင္း။

၂၆။ လဝကရုံးဝန္ထမ္းမ်ား က်င့္သားရျပီး ေခါက္ရိုးက်ိဳးေနျပီျဖစ္ေသာ ေန႔စဥ္ရံုးတက္ခ်ိန္ေနာက္က်ျခင္းႏွင့္ ရံုးဆင္းခ်ိန္ေစာေနျခင္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးမ်ားက သိလွ်က္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳေနျခင္း။ မသိက်ိဳးကၽြံျပဳေပးေနရျခင္း။

၂၇။ အခ်ိဳ႕ေသာ ၿမိဳ႕နယ္၊ခရိုင္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ရံုးမ်ားတြင္ လဝက ဦးစီးမွဴးမ်ားသည္ မိမိ လက္ေအာက္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိလုပ္ပိုင္ခြင့္အရ နားလည္မႈ႕ေပးကာ ခြင့္ရက္ရွည္ ေပးထားျခင္း၊။ ထိုကိစၥကို ထိပ္ပိုင္း တာဝန္ရွိသူအရာရွိမွ မသိရွိျခင္း။

၂၈။ အခ်ိဳ႕ေသာ လဝက ရံုးမ်ားတြင္ ရံုးအတြက္ ရန္ပံုေငြထည့္ေပးေသာ လဝက ဝန္ထမ္း မ်ားကို ရံုးဖြင့္ရက္ျဖစ္ေစ ကာမူ နားလည္မႈျဖင့္ ခြင့္ေပးထားျခင္း။ရုံးပိတ္ရက္ သို႕မဟုတ္ ရုံးခ်ိန္ျပင္ပျဖစ္ေစကာမူ ရုံးတြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ျပုျခင္း။
ဥပမာ။ ရုံးတက္သည့္ေန႕မ်ားတြင္ ညေန ၆နာရီမွ ည ၉ နာရီေလာက္အထိလည္းေကာင္း စေနႏွင့္တနဂၤေႏြ ေန႕မ်ားတြင္ မနက္ပိုင္း အခ်ိန္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း လဝက ရုံးမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ျပုထားျခင္း။

၂၉။ အခ်ိဳ႕ေသာ ရံုး မ်ားတြင္ တစ္ ရံုး ထဲတြင္ ခင္ပြန္း နွင့္ဇနီး အတူတူတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး ၿမိဳ႕ နယ္လဝက ဦးစီးမွဴးျဖစ္သူ (ခင္ပြန္း)မွ ဇနီးျဖစ္သူ (လက္ေအာက္ဝန္ထမ္း)အား နားလည္မႈျဖင့္ ရံုးဆင္း ရုံးတက္ ေနာက္က်မႈကို ခြင့္လႊတ္လိုက္ေလ်ာေပးေနျခင္း။ထို႔အျပင္ ရုံုးတြင္ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝး မ်ားတြင္လည္း ၎၏ဇနီးအား မေခၚဘဲ ျပင္ပ လုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ေပးထားျခင္း၊ တခါတရံ တစ္ေနကုန္ရံုးမတက္ဘဲ ေနျခင္း ကို ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးမွ လက္ခံေနျခင္း။

၃၀။ ၿမိဳ႕နယ္ လဝက ဦးစီးမွဴးမ်ားသည္ မိမိ လက္ေအာက္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သာေရး၊ နာေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အတြက္ စည္းကမ္းေဘာင္ အတြင္းမွ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိဘဲ ၾကံဳသလိုေဆာင္ရြက္ေပးေန ျခင္း တစ္ရံုးထဲရွိ ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းအေပၚတြင္ မွ်မွ်တတ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမရွိျခင္း။

အထက္ပါ အခ်က္မ်ားသည္ လဝက ဌာန၏ ေခတ္အဆက္ အစိုးရမ်ားလက္ထက္တြင္ ျမန္မာျပည္တစ္ဝန္း ျပည္သူမ်ား ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းေနရေသာ လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။စာေရးသူအေနျဖင့္ လက္ေတြ႔နယ္ပယ္တြင္ ျကဳံေတြ႔ေနရေသာ မတူကဲြျပားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ဘာသာဝင္မ်ားမ်ားဦးေရ တစ္ရာေက်ာ္ကို ေတြ႔ဆုံျပီး မွတ္တမ္းျပု ျဖည့္စြက္တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခု ဖြံ႕့ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႕အတြက္ ေကာင္းေသာ အစိုးရ သန္႕ရွင္းေသာ အစိုးရ တစ္ရပ္လည္း လိုအပ္သလို အစိုးရဝန္ထမ္း( ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း )ဆိုသူမ်ားကလည္း ျပည္သူ႕အခြန္ဘဏၰာစားျပီး ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကို တာဝန္ေက်ဖို႕ လိုေနေပသည္။ျပည္သူလူထု ရြံရွာမုန္းတီးသည့္ ျပည္သူလူထုကို ဝန္ပိေစမည့္ ဒုကၡေရာက္ေစမည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို မျပုလုပ္မိဖို႕အလြန္အေရးျကီးလွေပသည္။ျပည္သူလူထုဘက္ကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အဖိုးထိုက္တန္သည့္ တာဝန္သိျပည္သူသားေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေစရန္ မိမိအေနနဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေပးဆပ္ႏိုင္သည့္ ကာယ အား ဥာဏအားမ်ားစသည့္ အရာမ်ားကို ေပးဆပ္ဖို႕အခ်ိန္တန္ေနေပသည္။ထို႕ေျကာင့္လည္း စာေရးသူ အေနျဖင့္ တာဝန္သိ ျပည္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္လိုတာေျကာင့္ မိမိေတြ႕ျကုံခဲ႕ရသည့္ ဗဟုသုတ အေတြ႕အျကံုမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ တာဝန္ရိွ လူျကီးမ်ား လိုအပ္သလို သိရိွလမ္းညႊန္ဖို႔ရန္ ကေလာက္စြမ္းျဖင့္ အျကံျပဳေရးသားတင္ျပခဲ႕့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်က္ဖရီတင္အုန္း(ရန္ကုန္စက္မႈ႕တကၠသိုလ္ R.I.T)

Credit : MMedia
=====
“လူမျိုးဘာသာ ခွဲခြားကာ ပြည်သူ အား ပညာ ပြနေသည့် လဝက ဌာန ဝန်ထမ်း များ ပြုပြင်စရာများ”
အရပ်သား အစိုးရ လက်ထက်တွင် လူဝင်မှု့ကြီးကြပ်ရေးနှင့် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာ အများအခေါ် လဝကဌာန ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် နဝတ စစ် အစိုးရ နအဖ စစ် အစိုးရ သမ္မတဟောင်း ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ လက်ထက်နှင့် ယခု NLD အရပ်သားအစိုးရလက်ထက်တွင် လူတိုင်း အိမ်တိုင်း အခြေအနေ အချိန်အခါပေါ် မူတည်၍ မဖြစ်မနေ မသွားမနေရ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ဆက်ဆံနေရသည့် ဌာနတစ်ခုသည် “လဝက ဌာန”ပင် ဖြစ်သည်။ပြည်သူများထံမှ ပေါ်ပေါ်တင်တင် ငွေကြေး တောင်းခံခြင်းတို့ကြောင့် အစိုးရဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာများတွင် အကျင့်ပျက် ခြစား နည်းပေါင်းစုံဖြင့် လာဘ်ပေး လာဘ်ယူပြုမှုှုှု့ကြောင့် ပြည်သူများ အော့နှလုံးနာစိတ်ပျက်ရွံရှာမုန်းတီးလွန်းတာကြောင့် မသွားချင်ဆုံးသော ဌာန တစ်ခုအနေဖြင့် မြန်မာပြည်တွင် နာမည်ဆိုးဖြင့် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလူသိများသော ဌာနတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ လဝက ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ အား “မြန်မာနိုင်ငံ တွင်နေထိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံသား မိဘ နှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူတစ်ဦးသည် နိုင်ငံသားဖြစ်သည်”ဟု၍ လမ်းညွှန်ခဲ့ဖူးသည်ကို စာရေးသူ မီဒီယာများတွင် ဖတ်ခဲ့ဖူးပါသည်။

စည်းကမ်း လိုက်နာမှု အားနည်းသည့် ပြုပြင်ရန်စရာ ဆင်ခြင်စရာများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည့် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနက အချက် ၃၀ ပါသည့် ညွန်ကြားချက်အား ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါသည်။စာရေးသူအနေဖြင့် လက်တွေ့နယ်ပယ်တွင် မတူကွဲပြားဘာသာဝင်များအပါဝင် ပြည်သူလူထုကြီး ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသော လက်တွေ့ အခက်အခဲအကြပ်အတည်းများကို နံပါတ်စဉ်များ မပြောင်းဘဲ ထပ်မံဖြည့်စွက်ပြီး အစိုးရနှင့်တာဝန်ရှိသူများ သိရှိဖို့ရန် အကြံပေးဖော်ပြလိုက်ပါသည်။


၁။ သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက် ကျေးရွာ ကို တာဝန်ယူသည့် “လဝက”တိုက်နယ်မှူးများသည် ကာယကံရှင် များ (မှတ်ပုံတင်၊ မွေးတိုး၊သန်ခေါင်စာရင်းစသည်များ)အသစ် ပျောက်ပျက်များ လာရောက် လျောက်ထားသူများ အား တာဝန်ရှိ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးများနှင့်တွေ့ဆုံခွင့်မပေးခြင်း။

၂။ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးများမှလည်း အောက်ချေ လဝက ဝန်ထမ်းများအား အတွေ့မခံရအောင် နှုတ်မိန့် ညွှန်ကြားထား ခြင်း။

၃။ ကာယကံရှင်အား အမှု့တွဲပါ အကြောင်းအရာများနှင့် လိုအပ်ချက်များကို သေသေချာချာ ရှင်းလင်းပြသမှုမရှိခြင်း။

၄။ ပညာ ဗဟုသုတ နည်းပါးသူများ ရုံးကဏ္ဏသွား ကြောက်တတ်သူ ပြည်သူ များကို ချောက်လုံးဟောက်လုံးသုံးခြင်း။တနည်း ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာ ဆက်ဆံမှု မရှိခြင်း၊

၅။ လာရောက် မွေးတိုး သန်းခေါင်စာရင်း မှတ်ပုံတင်လာရောက် လျှောက်ထားသူများအပေါ်(တရုတ်နွယ်ဖွား၊ အိန္ဒိယ နွယ်ဖွားများကို) အထူးကန့်သတ်ရည်ရွယ်ကာ ခွဲခြားဆက်ဆံကာ လူမျိုး၊နှင့် ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာအပေါ် အခြေခံ၍ ခွဲခြားဆက်ဆံနေခြင်း။

၆။ ကာယကံရှင်များထံမှ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူ တပ်မက် ရယူလိုစိတ်ရှိများပြားနေခြင်း။

၇။ ကာယကံရှင်လျောက်လွှာရှင်မှ လဝက ရုံးသို့ စတင်လျှောက်ထားသည့်နေ့အား အမှုတွဲစတင်စာရင်းသွင်းသည့်နေ့ အဖြစ် သတ်မှတ် ရမည်ဖြစ်သော်လည်း မသတ်မှတ်ဘဲထားရှိခြင်း။

၈။ အချို့တိုက်နယ်မှူးများမှ ရုံးတွင်းအမှုတွဲများအား မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာရုံးများတွင်စာရင်းမသွင်း မှတ်ပုံမတင်ဘဲ ၎င်းတို့၏နေအိမ်များတွင် ထားကာ နေအိမ်တွင် အမှုတွဲတည်ဆောက်နေခြင်း။

၉။ အချို့ ရပ်ကျေးကိုင် “လဝက” တိုက်နယ်မှူးများသည် လျောက်ထားသူကာယကံရှင်များ၏ မပြည့်စုံသောအမှုတွဲအား ရုံးတွင်လက်ခံမပေးဘဲ လာရောက်လျှောက်ထားသည့် ကာယကံရှင်ထံပြန်ပေးလိုက်ခြင်း။ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကောင်း ပီသစွာ စေတနာထားခြင်း အကြံဉာဏ်များပေးခြင်း လမ်းညွှန်မှု့များပေးခြင်း စသည်တို့ကို မပြုလုပ်နိုင်ခြင်း။

၁၀။ ယနေ့ IT နည်းပညာခေတ်လို အချိန်မျိုးတွင် ကာယကံရှင်များ၏အမှုတွဲအတွက် လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများကို မိမိတို့ လဝက ရုံးဌာနအချင်းချင်း ရုံးစာများ အမြန်ချောပို့များ။Fax များ။ Email စသည့် တို့ကိုသုံး၍ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း အချို့လျောက်လွှာရှင်များသည် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများသို့သွားရောက် ယူဆောင်ပေးရသည့်အတွက် မိမိတို့၏အမှုတွဲများ မလိုအပ်ဘဲ ကြန့်ကြာနေခြင်း။

၁၁။ သက်ဆိုင်ရာ လဝကရုံးများ၏ တောင်းခံချက်အရ မိခင် ဖခင် များနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လိုအပ်သည့် မှတ်တမ်း အထောက်အထားများကို ထုတ်ပေးရမည့်မြို့နယ်ရုံးများသည် မိမိတို့ရုံးအချင်းချင်း ရုံးစာဖြင့် အပြန်အလှန် ပေးပို့ရမည် ဖြစ်သော်လည်း ကာယကံရှင်များအား ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ယူခိုင်းသဖြင့် ကာယကံရှင်များဘက်မှ အချိန်ကုန် ငွေကုန် စိတ်ပမ်းလူပမ်းဖြစ်ရခြင်း။ ကာယကံရှင်မှ ၎င်းစာရွက်စာတမ်းများအား မိမိအတွက် လက်ခံအနေဖြင့် မိတ္ထူကူးယူထားသည့်အတွက် မိမိတို့ လဝက ဌာန၏ စာရွက်စာတမ်း၊ လုံခြုံရေးစည်း ကျိုးပေါက်ရခြင်း။

၁၂။ လဝက ဝန်ထမ်း (တိုက်နယ်မှူး)များအနေဖြင့် လာရောက်လျှောက်ထားသည့် ကာယကံရှင်များနှင့် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များနှင့် နေရပ်လိပ်စာများကို အတိအကျ မှတ်သားထားခြင်းမရှိခြင်း။

၁၃။ အမှုတွဲဖိုင် များနှင့် သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများတွင် လဝက ဝန်ထမ်းများ လက်မှတ်ရေးထိုးရာတွင် အထောက်အထား တစ်ရပ်အနေဖြင့် ရက်စွဲ တတ်လေ့မရှိခြင်း။

၁၄။ အချို့ လဝက တိုက်နယ်မှူးဝန်ထမ်းများသည် ငွေမရပါက အမှုတွဲများအား လဝက ဦးစီဆီသို့မပို့ဘဲ ရုံးတွင်းအောင်းထားခြင်း။ သိမ်းထားခြင်း၊။မကြာ ကြာအောင်ပြု တမင်တကာ အချိန်ဆွဲထားခြင်း။

၁၅။ အချို့ ခရိုင်/မြို့နယ်ရုံးများတွင် တင်ထားသည့် အမှုတွဲဖိုင်ကိစ္စအတွက် လာကြသည့်ကာယကံရှင်များအား ရုံးအတွက်ရန်ပုံငွေ ထည့်သွားရန် ဖိအားပေးပြောကြားခြင်း၊(မှတ်ချက်-စာရေးသူကိုယ်တိုင် ၂၀၀၅ ခုနှစ်က ခလေး မွေးတိုးကိစ္စအတွက် သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် လဝက ရုံးသို့ ဦးစီးမှူး ဦးကျော်ကျော်ထွန်း လက်ထက် ကတွေ့ဆုံရာတွင် ထိုဦးစီးကိုယ်တိုင် စာရွက်စာတမ်းဖိုး အလှူထည့်ရန် ပြောကြားခဲ့သောကြောင့် တိုက်နယ်မှူး ၅၀၀၀ ကျပ် အလှူငွေ ၅၀၀၀ ကျပ် ထည့်ခဲ့ရပါသည်။)ကာယကံရှင်မှ ရန်ပုံငွေ ၂၀၀၀ိ/ ၃၀၀၀ ကျပ်ထည့်ပါက နည်းသည် ။ထပ်ထည့်ပါဦးဟု ပြောဆိုသည့်ဝန်ထမ်းများလည်း ရှိကြောင်း တင်ပြလိုပါသည်။

၁၆။ မြို့နယ် လဝက ဦးစီးမှူးများသည် မြို့ကြီး ပြကြီးများတွင် မိမိနှင့် အဆင်ပြေသည့် ရုံးဝန်ထမ်းများကို လာဘ်ငွေယိုဖိတ်သည့် ကောင်းသည့်တိုက်နယ်များ/ ရပ်ကွက်များကို အပိုင်စား ပေးထားခြင်း။

၁၇။ ငွေရလွယ်သည့် အမှုတွဲများကို မြို့နယ်ဦးစီးမှူးများမှ ၎င်းနှင့်အဆင်ပြေသည့် ဝန်ထမ်းများကိုသာ တာဝန်ပေးဆောင်ရွက်စေခြင်း၊ ဝင်လာသည့်အမှုတွဲများမှာ ရုံးလုပ်ငန်းစနစ်အရ မှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုလုပ်ဘဲ ၎င်းဝန်ထမ်းများမှ ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်၍ ကိုယ်တိုင် မြို့နယ်ဦးစီးမှူးများထံ တိုက်ရိုက်တင်ပြနေခြင်းဖြင့် ရုံးလုပ်ငန်းသမားစဉ်များ ပျက်ပြားနေခြင်း။

၁၈။ အချို့ရုံးများတွင် တင်ပြလာသည့်အမှုတွဲများတွင် ပိုက်ဆံထည့်ထားသောစာအိတ်လေးကြား ညှပ် ပါရှိမှ ၎င်းအမှုတွဲအား လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း။

၁၉။ အချို့ လဝက ဦးစီးရုံးများတွင် အမှုတွဲ လက်ခံ မှတ်ပုံတင်စာရင်းစာအုပ် မထားရှိခြင်း။

၂၀။ နေ့အလိုက်လက်ခံရရှိသည့်အမှုတွဲဖိုင်များအား နံပါတ်အစီအစဉ်အလိုက် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည့်အစား အလှည့်ကျစနစ်ကို မကျင့်သုံးဘဲ မိမိအတွက် အကျိုးအမြတ်ရှိမည့် မိမိအားလာဘ်ထိုးထားသည့် အမှုတွဲဖိုင်များကိုသာ ရွေးထုတ်ပြီး ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

၂၁။ မြို့နယ်ရုံးမှ စိစစ်ပြီးသော အမှုတွဲဖိုင်များကို ခရိုင်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ရုံးများသို့ ပေးပို့ရာတွင် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ရုံးနှင့် ခရိုင်ရုံးတို့မှ “ပို့ပါ” ဆိုသည့်အချိန်မှ မြို့နယ်ရုံးမှပို့ရသဖြင့် မြို့နယ်ရုံးတွင် အမှုတွဲဖိုင်များ ရာနဲ့ချီ စုပုံနေခြင်း။ဥပမာ ရန်ကုန်တိုင်း ၄၅ မြို့နယ်ရှိ လဝက ဦးစီးရုံးတစ်ခုတွင် အမှု့တွဲဖိုင်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ရှိနေခြင်း။

၂၂။ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ရုံးမှ စစ်ဆေးပြီး မပြည့်စုံသော အမှုတွဲများကို ခရိုင်ရုံးသို့ ပြန်ပို့ရာတွင်လည်းကောင်း၊ ခရိုင်မှစစ်ဆေးပြီး မပြည့်စုံသောအမှုတွဲများကို မြို့နယ်ရုံးသို့ ပြန်ပို့ရာတွင်လည်းကောင်း၊ အမှုတစ်ခုချင်းအလိုက် လိုအပ်ချက်ကို တရားဝင်ရုံးစာဖြင့် ချပြညွှန်ကြားခြင်း မရှိဘဲ အမှုအားလုံးအတွက် ယေဘုယျ လိုအပ်ချက်ကို ဖုန်းဖြင့် ပြောပြီး ပြန်ပို့နေသဖြင့် မြို့နယ်ရုံးများမှ မည်ကဲ့သို့ဆက်လုပ်ရမည်ကို မသိဖြစ်နေခြင်း။

၂၃။ အချို့သောဝန်ထမ်းများသည် ပုံစံ(၁၀) အဝင်မရှိဘဲ မိမိမြို့နယ်တွင် ပုံစံ(၁၀) အဝင်ပြပြီး အိမ်ထောင်စုစာရင်း ထုတ်ပေးနေခြင်း။

၂၄။ ကိုင်ဆောင့်သင့်သည့် ကတ်အမျိုးမျိုး ပျောက်ဆုံး/ ပျက်စီးခြင်းအတွက် မိတ္ထူလာလျှောက်ရာ တွင် ငွေကြေးတန်ဆိုးလက်ဆောင်ပေးနိုင်သူအား ရက်ပိုင်းအတွင်း ထုတ်ပေးခြင်း၊။ မပေးနိုင်သူ အား ဆိုင်းငံံ့ထားခြင်း။ ပညာပြသည့်အနေဖြင့် အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာကာ မှတ်ပုံတင်လျောက်ထားစဉ်က တောင်းဆိုခဲ့သည့် ကာယကံရှင်မိဘ ဘိုးဘွားများ၏ လဝက အခေါ် ပုံစံ ၁ စသည့် စာရွတ်စာတမ်းအထောက်အထားများကို တောင်းခံနေခြင်း။
၂၅။ မြို့နယ်လဝကဦးစီးမှူးများသည် မိမိလက်အောက်ရှိ ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုကို စနစ် တကျ ကြီးကြပ်နိုင်ခြင်း မရှိသဖြင့် ဝန်ထမ်းများမှာ ထင်သလိုစိတ်ကြိုက် ဆောင်ရွက်နေခြင်း။ လဝက ရုံးကိုမိမိတို့ အရောင်းအဝယ်လုပ်နေသည့် စျေးဆိုင်များ သဖွယ်ပြုမူဆောက်ရွက်နေခြင်း။

၂၆။ လဝကရုံးဝန်ထမ်းများ ကျင့်သားရပြီး ခေါက်ရိုးကျိုးနေပြီဖြစ်သော နေ့စဉ်ရုံးတက်ချိန်နောက်ကျခြင်းနှင့် ရုံးဆင်းချိန်စောနေခြင်းများကို မြို့နယ်ဦးစီးမှူးများက သိလျှက်နှင့် ခွင့်ပြုနေခြင်း။ မသိကျိုးကျွံပြုပေးနေရခြင်း။

၂၇။ အချို့သော မြို့နယ်၊ခရိုင်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ရုံးများတွင် လဝက ဦးစီးမှူးများသည် မိမိ လက်အောက် ဝန်ထမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ မိမိလုပ်ပိုင်ခွင့်အရ နားလည်မှု့ပေးကာ ခွင့်ရက်ရှည် ပေးထားခြင်း၊။ ထိုကိစ္စကို ထိပ်ပိုင်း တာဝန်ရှိသူအရာရှိမှ မသိရှိခြင်း။

၂၈။ အချို့သော လဝက ရုံးများတွင် ရုံးအတွက် ရန်ပုံငွေထည့်ပေးသော လဝက ဝန်ထမ်း များကို ရုံးဖွင့်ရက်ဖြစ်စေ ကာမူ နားလည်မှုဖြင့် ခွင့်ပေးထားခြင်း။ရုံးပိတ်ရက် သို့မဟုတ် ရုံးချိန်ပြင်ပဖြစ်စေကာမူ ရုံးတွင် အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုခြင်း။
ဥပမာ။ ရုံးတက်သည့်နေ့များတွင် ညနေ ၆နာရီမှ ည ၉ နာရီလောက်အထိလည်းကောင်း စနေနှင့်တနင်္ဂနွေ နေ့များတွင် မနက်ပိုင်း အချိန်များတွင်လည်းကောင်း လဝက ရုံးများတွင် အလုပ်လုပ်ခွင့် ပြုထားခြင်း။

၂၉။ အချို့သော ရုံး များတွင် တစ် ရုံး ထဲတွင် ခင်ပွန်း နှင့်ဇနီး အတူတူတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီး မြို့ နယ်လဝက ဦးစီးမှူးဖြစ်သူ (ခင်ပွန်း)မှ ဇနီးဖြစ်သူ (လက်အောက်ဝန်ထမ်း)အား နားလည်မှုဖြင့် ရုံးဆင်း ရုံးတက် နောက်ကျမှုကို ခွင့်လွှတ်လိုက်လျောပေးနေခြင်း။ထို့အပြင် ရုုံးတွင်ပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေး များတွင်လည်း ၎င်း၏ဇနီးအား မခေါ်ဘဲ ပြင်ပ လုပ်ငန်းတွင် တာဝန်ပေးထားခြင်း၊ တခါတရံ တစ်နေကုန်ရုံးမတက်ဘဲ နေခြင်း ကို မြို့နယ်ဦးစီးမှူးမှ လက်ခံနေခြင်း။

၃၀။ မြို့နယ် လဝက ဦးစီးမှူးများသည် မိမိ လက်အောက် ဝန်ထမ်းများ၏ သာရေး၊ နာရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စများနှင့် သက်သာချောင်ချိရေး အတွက် စည်းကမ်းဘောင် အတွင်းမှ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိဘဲ ကြုံသလိုဆောင်ရွက်ပေးနေ ခြင်း တစ်ရုံးထဲရှိ ဝန်ထမ်းအချင်းချင်းအပေါ်တွင် မျှမျှတတ စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးမှုမရှိခြင်း။

အထက်ပါ အချက်များသည် လဝက ဌာန၏ ခေတ်အဆက် အစိုးရများလက်ထက်တွင် မြန်မာပြည်တစ်ဝန်း ပြည်သူများ ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရသော လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်များပင် ဖြစ်ပေသည်။စာရေးသူအနေဖြင့် လက်တွေ့နယ်ပယ်တွင် ကြုံတွေ့နေရသော မတူကွဲပြားလူမျိုးများနှင့်ဘာသာဝင်များများဦးရေ တစ်ရာကျော်ကို တွေ့ဆုံပြီး မှတ်တမ်းပြု ဖြည့်စွက်တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတစ်ခု ဖွံ့့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် ကောင်းသော အစိုးရ သန့်ရှင်းသော အစိုးရ တစ်ရပ်လည်း လိုအပ်သလို အစိုးရဝန်ထမ်း( ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း )ဆိုသူများကလည်း ပြည်သူ့အခွန်ဘဏ္ဏာစားပြီး ပြည်သူလူထုအကျိုးကို တာဝန်ကျေဖို့ လိုနေပေသည်။ပြည်သူလူထု ရွံရှာမုန်းတီးသည့် ပြည်သူလူထုကို ဝန်ပိစေမည့် ဒုက္ခရောက်စေမည့်လုပ်ရပ်များကို မပြုလုပ်မိဖို့အလွန်အရေးကြီးလှပေသည်။ပြည်သူလူထုဘက်ကလည်း နိုင်ငံတော်အတွက် အဖိုးထိုက်တန်သည့် တာဝန်သိပြည်သူသားကောင်းများ ဖြစ်စေရန် မိမိအနေနဲ့ နိုင်ငံတော်အတွက် ပေးဆပ်နိုင်သည့် ကာယ အား ဉာဏအားများစသည့် အရာများကို ပေးဆပ်ဖို့အချိန်တန်နေပေသည်။ထို့ကြောင့်လည်း စာရေးသူ အနေဖြင့် တာဝန်သိ ပြည်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်လိုတာကြောင့် မိမိတွေ့ကြုံခဲ့ရသည့် ဗဟုသုတ အတွေ့အကြုံများကို နိုင်ငံတော် အတွက် တာဝန်ရှိ လူကြီးများ လိုအပ်သလို သိရှိလမ်းညွှန်ဖို့ရန် ကလောက်စွမ်းဖြင့် အကြံပြုရေးသားတင်ပြခဲ့့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဂျက်ဖရီတင်အုန်း(ရန်ကုန်စက်မှု့တက္ကသိုလ် R.I.T)

Credit : MMedia

Admin Apann Pyay

ApannPyay Website ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပတင္ဆက္ေသာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဗဟုသုတမ်ားကို မည္သည့္ Facebook စာမ်က္ႏွာ၊ Website မ်ားတြင္မဆို ခြင့္ေတာင္းခံစရာမလိုပဲ မူလ Credit မပါေသာ ပို႔စ္မ်ာကို Credit-ApannPyay ေပးၿပီး ျပန္လည္ကူးယူ မွ်ေ၀ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

0 comments :

Post a Comment

Loading...