ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈညံ့ဖ်င္းသည္ဟုဆိုကာ ဘဏ္စာအုပ္ကို မီးရိႈ႕ဖ်က္စီးခဲ့ေသာ customer ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ KBZ Bankအသိေပးထုတ္ၿပန္ခ်က္
================
၁။ ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္ လွိဳင္သာယာ ဘဏ္ခြဲ (၃) တြင္ စာရင္းပိုင္ရွင္ ေရးထိုးရမည့္ လက္မွတ္ေနရာတြင္ ကိုယ္စားထုတ္သူမွ လက္မွတ္တုထိုး၍ ေငြထုုတ္ယူမွဳၿဖစ္ပြားခဲ့ရာ ဘဏ္အေနၿဖင့္ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီ Customer မ်ား၏ အပ္ေငြမ်ား တစ္စံုုတရာ ဆံုုးရွံုုးနစ္နာမွဳ မၿဖစ္ေပၚေစရန္ ေငြထုုတ္ယူခြင့္မၿပဳခဲ့ဘဲ စာရင္းပိုင္ရွင္၏ မွတ္ပံုုတင္ႏွင့္ ဘဏ္စာအုုပ္ကိုု ေခတၱထိမ္းသိမ္းေပးခဲ့ပါသည္။ ဘဏ္စာရင္းပိုုင္ရွင္ထံသို႔ စာရင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ေပးအပ္ထားေသာ ဖုုန္းနံပါတ္သိုု႔ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္၍ မရရွိခဲ့ပါ။
၂။ ကိုယ္စားထုတ္ယူသူသည္ ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္ လွိဳင္သာယာဘဏ္ခြဲ (၃) သိုု႔ ဒုုတိယအၾကိမ္ထပ္မံ လာေရာက္၍ စာရင္းပိုင္ရွင္၏ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၊ စာခ်ဳပ္၊ ဘြဲ႔လက္မွတ္တိုု႔ၿဖင့္ ထုုတ္ေပးရန္ေၿပာၾကားၿပီး ကိုုယ္စားလွယ္မွန္ကန္ေၾကာင္း စာရြက္ၿဖင့္ လာေရာက္ထုုတ္ယူခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကိုယ္စား လာေရာက္ထုတ္ယူသူတြင္ မွတ္ပံုတင္ မပါရွိသၿဖင့္ ေငြထုတ္ေပးရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ မညီညြတ္ေသာေၾကာင့္ ေငြထုတ္ေပးၿခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဘဏ္၏ တာ၀န္ရွိသူမွ ကိုုယ္စားလွယ္ၿဖင့္ ေငြထုုတ္ယူလိုုလွ်င္ မူရင္း ဘဏ္စာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားေသာ လွိဳင္သာယာဘဏ္ခြဲ (၂)တြင္ ကိုုယ္စားလွယ္၏ မွတ္ပံုုတင္ၿဖင့္ ထုုတ္ယူရန္ ရွင္းၿပခဲ့ပါသည္။ ထို႔​ေနာက္​ ေခတၱထိမ္းသိမ္းေပးထားေသာ စာရင္​းပိုင္​႐ွင္​၏ မွတ္​ပုံတင္၊ ဘဏ္​စာအုပ္​အား ျပန္​လည္​​ေပးအပ္​ရန္​ ႏွင္​့ မည္​သို႔ထုတ္​ယူရန္​ လိုအပ္​​ေၾကာင္​း ဘဏ္၏ တာ၀န္ရွိသူမွ ထပ္​မံ႐ွင္​းျပရန္​အတြက္​ ကိုယ္​စားလာေရာက္ထုတ္ယူသူအား ​ခဏ​ေစာင့္​့ဆိုင္ရန္ ေၿပာၾကားခဲ့ေသာ္​လည္​း ေစာင့္ဆိုုင္းၿခင္းမရွိဘဲ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း CCTV မွတ္တမ္းမ်ားအရ ေတြ႔ရွိရပါသည္။
၃။ ကိုုယ္စားထုတ္ယူသူသည္ ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္ လွိဳင္သာယာဘဏ္ခြဲ (၃) သိုု႔ တတိယအၾကိမ္ ထပ္မံ လာေရာက္၍ ေခတၱ ထိမ္းသိမ္းေပးထားေသာ စာရင္းပိုင္ရွင္၏ မွတ္ပံုုတင္ႏွင့္ ဘဏ္စာအုုပ္ ၿပန္လည္ေတာင္းယူၿပီး ေငြထုုတ္လိုုေၾကာင္း ထပ္မံ ေၿပာၾကားရာ ကိုယ္စားထုတ္ယူသူမွာ မွတ္ပံုတင္မတင္ၿပႏိုင္ၿခင္း၊ လက္မွတ္တုေရးထိုးခဲ့ၿခင္း၊ စာရင္းပိုင္ရွင္၏ ဘဏ္စာအုပ္၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၊ စာခ်ဳပ္၊ ဘြဲလက္မွတ္မ်ားကိုသာ တင္ၿပေနသၿဖင့္ စာရင္းပိုင္ရွင္ထံမွ တနည္းနည္းၿဖင့္ ရယူခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ားဟု ယူဆသၿဖင့္ ေငြမထုတ္ ေပးခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဘဏ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ၿဖင့္ ေငြထုတ္ယူႏိုင္မည့္ ဘဏ္ပံုစံကို ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး မူရင္းဘဏ္တြင္ သြားေရာက္ထုတ္ယူရန္ ေၿပာၾကားခဲ့ပါသည္။
၄။ မူရင္းဘဏ္ၿဖစ္ေသာ လွိဳင္သာယာဘဏ္ခြဲ (၂) သိုု႔ ကိုုယ္စားထုတ္ယူသူမွ လာေရာက္ ထုုတ္ယူရာတြင္ ၄င္း၏ မွတ္ပံုုတင္မပါရွိဘဲ လာေရာက္ ထုုတ္ယူၿခင္းၿဖစ္သၿဖင့္ ထုုတ္ယူ၍ မရေၾကာင္း ဘဏ္၏ တာ၀န္ရွိသူမွ ရွင္းၿပခဲ့ပါသည္။
၅။ မူရင္းဘဏ္ၿဖစ္ေသာ လွိဳင္သာယာဘဏ္ခြဲ (၂) သိုု႔ ပိုုင္ရွင္ကိုုယ္တိုုင္ လာေရာက္၍ ေငြထုတ္ယူရာတြင္ ဘဏ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ ထုုတ္ယူခြင့္ ၿပဳခဲ့ပါသည္။
၆။ အဆိုုပါ ၿဖစ္စဥ္ အရ ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္သည္ ယံုုၾကည္စြာ အပ္ႏွံထားသည့္ Customer မ်ား၏ အပ္ေငြမ်ား လံုုၿခံဳမွဳရွိေစရန္အတြက္ ဘဏ္၏ စည္းမ်ဥ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႔အၿပင္ Customer မ်ား၏ လံုုၿခံဳမွဳအတြက္ အဆင့္တိုုင္းတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားၿဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ၿခင္း၊ CCTV ၿဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ၿခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ထားရွိခဲ့ပါသည္။ CCTV မွတ္တမ္းအရ ကိုယ္၀န္သည္ အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္းမွာ ကိုယ္စားလာေရာက္ ထုတ္ယူသူႏွင့္ တာ၀န္ယူ စကားေၿပာဆိုခဲ့သူ မဟုတ္ဘဲ မည္သည့္ စကားမွ် ကိုယ္စားလာေရာက္ထုတ္ယူသူကို ေၿပာဆိုခဲ့ၿခင္းမရွိပါ။
၇။ ယခုၿဖစ္စဥ္တြင္ ကိုယ္စားလာေရာက္ထုတ္ယူသူမွ ၄င္း၏ မွတ္ပံုတင္ကို ယူေဆာင္လာၿခင္းမရွိပဲ စာရင္းပိုင္ရွင္၏ အေထာက္အထားမ်ားၿဖင့္သာ အၾကိမ္ၾကိမ္ လာေရာက္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သၿဖင့္ ဘဏ္မွ ေငြထုတ္ယူခြင့္ကို ၿငင္းဆုိခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ စာရင္းပိုင္ရွင္ လိုက္ပါလာခ်ိန္တြင္ ခ်က္ခ်င္းေငြထုတ္ယူခြင့္ ၿပဳခဲ့ပါသည္။ ကေမာၻဇဘဏ္အေနၿဖင့္ ေငြပမာဏ နည္းသည္ၿဖစ္ေစ၊ မ်ားသည္ၿဖစ္ေစ အပ္ေငြအပ္ႏွံသူမ်ား၏ ေငြေၾကးမ်ား လံုၿခံဳစြာ ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ စီစစ္ရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။
၈။ ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္သည္ ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒ၊ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားအတိုုင္း စနစ္တက် ေၿဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အၿပင္ ”Customer is Always Right” ဟူ၍ ယံုုၾကည္ လက္ခံထား ေသာေၾကာင့္ ဘဏ္ခြဲတာ၀န္ခံႏွင့္ သက္ဆိုုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ေတာင္းပန္ရွင္းၿပခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။
၉။ ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္သည္ Customer မ်ားကိုု အေကာင္းဆံုုးႏွင့္ ယံုုၾကည္စိတ္ခ်ရမွဳ အရွိဆံုုး ဘဏ္တစ္ခုုအၿဖစ္ ၀န္ေဆာင္မွဳ ေပအပ္ႏိုုင္ရန္ စဥ္ဆက္မၿပတ္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ Customer မ်ားအေနၿဖင့္ ဘဏ္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆင္မေၿပမွဳ တစ္စံုုတစ္ရာ ရွိခဲ့ပါက Customer Service ဖုုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၃၀၆၂၁၇၊ ၀၁-၂၃၀၆၂၁၉ ႏွင့္ Email – customer_service@kbzbank.com သိုု႔ ဆက္သြယ္ ႏိုုင္ပါသည္။ Customer Service ဌာနအေနၿဖင့္ Customer မ်ား စိတ္တုုိင္းက် ၿဖစ္ေစရန္ အၿမန္ဆံုုး ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
Credit – KBZ Bank FB Page
==========
Unicode
အသိပေးထုတ်ပြန်ချက်
၁။ ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက် လှိုင်သာယာ ဘဏ်ခွဲ (၃) တွင် စာရင်းပိုင်ရှင် ရေးထိုးရမည့် လက်မှတ်နေရာတွင် ကိုယ်စားထုတ်သူမှ လက်မှတ်တုထိုး၍ ငွေထုုတ်ယူမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ဘဏ်အနေဖြင့် လုုပ်ထုုံးလုုပ်နည်းများနှင့် အညီ Customer များ၏ အပ်ငွေများ တစ်စုုံတရာ ဆုုံးရှုံုးနစ်နာမှု မဖြစ်ပေါ်စေရန် ငွေထုုတ်ယူခွင့်မပြုခဲ့ဘဲ စာရင်းပိုင်ရှင်၏ မှတ်ပုုံတင်နှင့် ဘဏ်စာအုုပ်ကိုု ခေတ္တထိမ်းသိမ်းပေးခဲ့ပါသည်။ ဘဏ်စာရင်းပိုုင်ရှင်ထံသို့ စာရင်းဖွင့်ချိန်တွင် ပေးအပ်ထားသော ဖုုန်းနံပါတ်သိုု့ ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း ဆက်သွယ်၍ မရရှိခဲ့ပါ။
၂။ ကိုယ်စားထုတ်ယူသူသည် ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက် လှိုင်သာယာဘဏ်ခွဲ (၃) သိုု့ ဒုုတိယအကြိမ်ထပ်မံ လာရောက်၍ စာရင်းပိုင်ရှင်၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ စာချုပ်၊ ဘွဲ့လက်မှတ်တိုု့ဖြင့် ထုုတ်ပေးရန်ပြောကြားပြီး ကိုုယ်စားလှယ်မှန်ကန်ကြောင်း စာရွက်ဖြင့် လာရောက်ထုုတ်ယူခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ကိုယ်စား လာရောက်ထုတ်ယူသူတွင် မှတ်ပုံတင် မပါရှိသဖြင့် ငွေထုတ်ပေးရန် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် မညီညွတ်သောကြောင့် ငွေထုတ်ပေးခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ဘဏ်၏ တာဝန်ရှိသူမှ ကိုုယ်စားလှယ်ဖြင့် ငွေထုုတ်ယူလိုုလျှင် မူရင်း ဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားသော လှိုင်သာယာဘဏ်ခွဲ (၂)တွင် ကိုုယ်စားလှယ်၏ မှတ်ပုုံတင်ဖြင့် ထုုတ်ယူရန် ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့​နောက်​ ခေတ္တထိမ်းသိမ်းပေးထားသော စာရင်​းပိုင်​ရှင်​၏ မှတ်​ပုံတင်၊ ဘဏ်​စာအုပ်​အား ပြန်​လည်​​ပေးအပ်​ရန်​ နှင်​့ မည်​သို့ထုတ်​ယူရန်​ လိုအပ်​​ကြောင်​း ဘဏ်၏ တာဝန်ရှိသူမှ ထပ်​မံရှင်​းပြရန်​အတွက်​ ကိုယ်​စားလာရောက်ထုတ်ယူသူအား ​ခဏ​စောင့်​့ဆိုင်ရန် ပြောကြားခဲ့သော်​လည်​း စောင့်ဆိုုင်းခြင်းမရှိဘဲ ထွက်ခွာသွားကြောင်း CCTV မှတ်တမ်းများအရ တွေ့ရှိရပါသည်။
၃။ ကိုုယ်စားထုတ်ယူသူသည် ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက် လှိုင်သာယာဘဏ်ခွဲ (၃) သိုု့ တတိယအကြိမ် ထပ်မံ လာရောက်၍ ခေတ္တ ထိမ်းသိမ်းပေးထားသော စာရင်းပိုင်ရှင်၏ မှတ်ပုုံတင်နှင့် ဘဏ်စာအုုပ် ပြန်လည်တောင်းယူပြီး ငွေထုုတ်လိုုကြောင်း ထပ်မံ ပြောကြားရာ ကိုယ်စားထုတ်ယူသူမှာ မှတ်ပုံတင်မတင်ပြနိုင်ခြင်း၊ လက်မှတ်တုရေးထိုးခဲ့ခြင်း၊ စာရင်းပိုင်ရှင်၏ ဘဏ်စာအုပ်၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ စာချုပ်၊ ဘွဲလက်မှတ်များကိုသာ တင်ပြနေသဖြင့် စာရင်းပိုင်ရှင်ထံမှ တနည်းနည်းဖြင့် ရယူခဲ့သည့် အထောက်အထားများဟု ယူဆသဖြင့် ငွေမထုတ် ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဘဏ်မှ ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့် ငွေထုတ်ယူနိုင်မည့် ဘဏ်ပုံစံကို ပေးအပ်ခဲ့ပြီး မူရင်းဘဏ်တွင် သွားရောက်ထုတ်ယူရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၄။ မူရင်းဘဏ်ဖြစ်သော လှိုင်သာယာဘဏ်ခွဲ (၂) သိုု့ ကိုုယ်စားထုတ်ယူသူမှ လာရောက် ထုုတ်ယူရာတွင် ၄င်း၏ မှတ်ပုုံတင်မပါရှိဘဲ လာရောက် ထုုတ်ယူခြင်းဖြစ်သဖြင့် ထုုတ်ယူ၍ မရကြောင်း ဘဏ်၏ တာဝန်ရှိသူမှ ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
၅။ မူရင်းဘဏ်ဖြစ်သော လှိုင်သာယာဘဏ်ခွဲ (၂) သိုု့ ပိုုင်ရှင်ကိုုယ်တိုုင် လာရောက်၍ ငွေထုတ်ယူရာတွင် ဘဏ်၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ ထုုတ်ယူခွင့် ပြုခဲ့ပါသည်။
၆။ အဆိုုပါ ဖြစ်စဉ် အရ ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်သည် ယုုံကြည်စွာ အပ်နှံထားသည့် Customer များ၏ အပ်ငွေများ လုုံခြုံမှုရှိစေရန်အတွက် ဘဏ်၏ စည်းမျဉ်စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် Customer များ၏ လုုံခြုံမှုအတွက် အဆင့်တိုုင်းတွင် အချက်အလက်များဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ CCTV ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ ဆောင်ရွက် ထားရှိခဲ့ပါသည်။ CCTV မှတ်တမ်းအရ ကိုယ်ဝန်သည် အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းမှာ ကိုယ်စားလာရောက် ထုတ်ယူသူနှင့် တာဝန်ယူ စကားပြောဆိုခဲ့သူ မဟုတ်ဘဲ မည်သည့် စကားမျှ ကိုယ်စားလာရောက်ထုတ်ယူသူကို ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါ။
၇။ ယခုဖြစ်စဉ်တွင် ကိုယ်စားလာရောက်ထုတ်ယူသူမှ ၄င်း၏ မှတ်ပုံတင်ကို ယူဆောင်လာခြင်းမရှိပဲ စာရင်းပိုင်ရှင်၏ အထောက်အထားများဖြင့်သာ အကြိမ်ကြိမ် လာရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သဖြင့် ဘဏ်မှ ငွေထုတ်ယူခွင့်ကို ငြင်းဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စာရင်းပိုင်ရှင် လိုက်ပါလာချိန်တွင် ချက်ချင်းငွေထုတ်ယူခွင့် ပြုခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘောဇဘဏ်အနေဖြင့် ငွေပမာဏ နည်းသည်ဖြစ်စေ၊ များသည်ဖြစ်စေ အပ်ငွေအပ်နှံသူများ၏ ငွေကြေးများ လုံခြုံစွာ ကာကွယ်ပေးရန်နှင့် စီစစ်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။
၈။ ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်သည် ချမှတ်ထားသော မူဝါဒ၊ လုုပ်ထုုံးလုုပ်နည်းများအတိုုင်း စနစ်တကျ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အပြင် ”Customer is Always Right” ဟူ၍ ယုုံကြည် လက်ခံထား သောကြောင့် ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံနှင့် သက်ဆိုုင်ရာတာဝန်ရှိသူများမှ တောင်းပန်ရှင်းပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၉။ ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်သည် Customer များကိုု အကောင်းဆုုံးနှင့် ယုုံကြည်စိတ်ချရမှု အရှိဆုုံး ဘဏ်တစ်ခုုအဖြစ် ဝန်ဆောင်မှု ပေအပ်နိုုင်ရန် စဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ Customer များအနေဖြင့် ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အဆင်မပြေမှု တစ်စုုံတစ်ရာ ရှိခဲ့ပါက Customer Service ဖုုန်းနံပါတ် ၀၁-၂၃၀၆၂၁၇၊ ၀၁-၂၃၀၆၂၁၉ နှင့် Email – customer_service@kbzbank.com သိုု့ ဆက်သွယ် နိုုင်ပါသည်။ Customer Service ဌာနအနေဖြင့် Customer များ စိတ်တုုိင်းကျ ဖြစ်စေရန် အမြန်ဆုုံး ဆောင်ရွက် ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Credit – KBZ Bank FB Page

Admin Apann Pyay

ApannPyay Website ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပတင္ဆက္ေသာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဗဟုသုတမ်ားကို မည္သည့္ Facebook စာမ်က္ႏွာ၊ Website မ်ားတြင္မဆို ခြင့္ေတာင္းခံစရာမလိုပဲ မူလ Credit မပါေသာ ပို႔စ္မ်ာကို Credit-ApannPyay ေပးၿပီး ျပန္လည္ကူးယူ မွ်ေ၀ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

0 comments :

Post a Comment

Loading...