Search
..

အြန္လိုင္းေပၚမွာ လူေတြေျပာေနၾကတဲ့ ဖိုးတေခတ္ မြတ္လအိေတာင္ ေစတီမွာ ဘာလုပ္ေနသလဲ

လူေတြေျပာေနၾကတဲ့ ဖိုးတေခတ္ ဘာလုပ္ေနသလဲ

လူေတြေျပာေနၾကတဲ့ ဖိုးတေခတ္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေလးစားမိပါတယ္

ခုၾကည့္ေလ အရင္တုန္းကနာမည္သာၾကားဖူးတယ္

ဆံေတာ္ရွင္ မုလအိဘုရား ကရင္ျပည္နယ္ရဲ႕ အျမင့္ဆံုးေတာင္ထြတ္

ေပ ၆၀၀၀ ေက်ာ္အျမင့္မွာ ဘုရားရွင္အေမႊရထား မိုးလအိရေသ့ႀကီးက တည္ခဲ့တာ …

ခု အဲဒီဆံေတာ္ရွင္ဘုရားသို႔ အမ်ားသူငွာ တက္ေရာက္ဖူးေမၽွာ္ရန္ လြယ္ကူဖို႔ ဖိုးတေခတ္က

သူ႔လူ သူ႔အင္အား သူ႔စရိတ္သူစားျပီး ျပဳျပင္ေနတဲ႔ အျပင္ သူ႔အသက္မပါ အမ်ားသူငွာေတာင္ စတုဒီသာပါေတာေတာင္အေပၚမွာေကၽြးေနလိုက္ေသး လူတိုင္းမလုပ္ႏိုင္တဲ့ အလုပ္ သူလုပ္ႏိုင္လို႔ ေလးစားတာပါ …

19.3.2018 (6:22)am

Photo – Kyan Tine Aung

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေဒါနေတာင္တန္းတြင္အျမင့္ေပေပါင္း(၆၈၂၅)ေပမွာဆုေတာင္းျပည့္ဆံေတာ္ရွင္မုလအိေစတီေတာ္ျမတ္တည္ရွိပါသည္။

ေဂါတမဗုုဒၶျမတ္စြာဘုရင္းရွင္ (၈)ဝါရေတာ္ မူေသာအခါရဟႏၱာေပါင္း(၅၀၀) ႏွင့္ေဒသစာရီျဖန္႕ခ်ီေတာ္မူေလသည္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကဆံေတာ္တစ္ဆူကို ကပၸရေသ့အားေပးသနားခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူခဲ႕၏

“ကပၸရေသ့”သည္ၾကိတ္ျမိဳ႔စား”ကလာပုမင္း”

ႏွင့္တိုင္ပင္ကာ သကၠရာဇ္ (၁၁၄) ခုႏွစ္ေဟမႏၱဥတု နတ္ေတာ္လအတြင္းအလွဴအတန္းပြဲလမ္းသဘင္ၾကီးက်ဟ္ျပဳလုပ္ျပီးဆံေတာ္ရွင္အား”မြတ္လအိ”ေတာင္ထိပ္တြင္ေက်ာက္တံုးေက်ာက္ခဲ အဂၤေတသရြတ္ျဖင့္သုတ္လိမ္း႒ါပနာတိုက္ျပဳလုပ္၏ဆံေတာ္ကိုေရႊၾကဳတ္ႏွင့္သြတ္သြင္း႒ါပနာ၏

ဘုရားရွင္၏ကိုယ္ပြားရုပ္ထု ရွင္ရေသ့၏ကိုယ္ပြားရုပ္ထု ကာလာပုမင္း၏ကိုယ္ပြားရုပ္ထု ေရႊပန္းေငြပန္းႏွင့္ပူေဇာ္ဌာပနာ၏

ဌာပနာျပီးေသာ္ဖိနပ္ေတာ္(၁၀)ေတာင္ ဉာဏ္ေတာ္(၁၅)ေတာင္ရွိေက်ာက္ေစတီ တည္ထားကိုးကြယ္ၾကသည္။

ေတာင္ထိပ္ရင္ျပင္အက်ယ္ အေရွ႕အေနာက္အေတာင္(၄၀)ေတာင္ေျမာက္(၂၅)ေတာင္ရွိ၏ဘုရားေစတီဘြဲ႕ေတာ္မွာမြန္တိုင္းရင္းသားဘာသာျဖင့္”က်ိဳက္မြတ္လအိ”ေခၚသည္။ ျမန္မာဘာသာရ”အျမဲထင္ေပၚေသာဘုရား”ဟုေခၚသည္။

အခ်ိန္ကာလၾကာေသာမုလအိဟုေခၚတြင္၏

ဆုေတာင္းျပည့္ဆံေတာ္ရွင္ေစတီေတာ္ကို ” ဖူးသူရင္မွာၾကည္ႏူးေတာင္းတဲ႕ဆုေတြျပည့္ေစသည္။”

ဘဝသံသရာအဆက္ဆက္ေတာ္စပ္သူမ်ားအားအမ်ွေပးေဝပါသည္။

Credit – San San Yan

ဗေဂါ (ပဲခူး) ရးဗေဂါ။ ေဂါဝ္ (ဝိေသသန)- ဒဒွ္အရာ/ဒှာဲမဒးဂှပ္စိုတ္ သြက္ဂြံဗုႝ။ ဗေဂါဝ္ (နာမ္) အရာ/ဒှာဲမေဂါဝ္ဆာဲသပၸဲါ။ အတိုင္ဝင္လၛႝဳဟုီ ဘဂြံ – ဗေဂါ၊ အဓိပၸါယ္ – ဘပဠတုဲမဂြံ။

ျဗဝတ႘ (ျမဝတ႘)

ဗင္လာဲ /ဘင္လွိဳင္(ဘင္လိုင္) မုဟ္ဍဳင္/သဓုီ။ ဗင္/ဘင္ – ကဿာေဇှာ္ေဇှာ္၊ လိုင္ ဒဒွ္ဍာ္မတိတ္ဒဿံင္။

ဘာကဆံင္ (ဖားေဆာင္း) တြႝဳရးဍဳင္ကေရင္ဍာဲ၊ တြႝဳရးဍဳင္ကေရင္။

ဘာကရး (ဗားကရာ)

ဘာဂတုႝ (ဖယ္ကတာ) တြႝဳရးဍဳင္ကေရင္။ ဘာ – သၛိဒှာဲလက်ာ္မမံင္၊ ဂတုႝ – ဆုမေရက္လဝ္ဖန္လဝ္ သြက္ဂြံစကာပႜဲမပတံသၛိတအ္တုဲတုဲ။

ဘာဂါပ္ (ဖားကပ္) တြႝဳရးဍဳင္ကေရင္။ ဘာ – သၛိဒှာဲလက်ာ္မမံင္။ ဂါပ္ – အရာမလိင္/မစိုပ္ဒဿံင္ သုီၐါလပၚ။

ဘာထဝ္ (ဖဲေထာ္) ပြိဳင္ဍဳင္မတ္မလုီ။

ဘာပန္ (ဖာပြန္) တြႝဳရးဍဳင္ကေရင္။ ဘာ – သၛိဒှာဲလက်ာ္မမံင္။ ပန္ – ဂှန္ ၄။

ဘာဖရ (ဖားဗ်) တြႝဳရးဍဳင္ကေရင္။ ဘာ – သၛိဒှာဲလက်ာ္မမံင္။

ဘာသီ (ဖာသိမ္) တြႝဳရးဍဳင္ကေရင္။ ဘာ – သၛိဒှာဲလက်ာ္မမံင္၊ သီ – ဒှာဲခမ႘တအ္ မဂရင္ပါတိမုက္။

ဘာတဿအ္ (ဗားတေမ႕ာ)

ဘာေမွအ္ (ဗားမဲ႕)

ဘာေျမက္ (ဗားၿဗိဳက္)

ဘာအင္ (ဘားအံ) တြႝဳရးဍဳင္ကေရင္။ ဘာ – သၛိဒှာဲလက်ာ္မမံင္။ အင္ – ဒှာဲဍာ္မအံင္ဒှာဲဟြံၿဇိဳဟ္ ဗဝိုက္ေဍဟ္ေဇှာ္။ (ဝါ) တှံအင္။

မၛးထံင္ (ဗိုလ္တေထာင္) လၢဳင္။ မၛး – ဒဒွ္မတိတ္ဒဿံင္ ႏူတှဟ္၊ ထံင္ – ဒှာဲ/ေသှဟ္၊ အဓိပၸါယ္ ဒှာဲဒတန္မႏြံမၛး။ ပႜဲထံင္ (ပုဇြန္ေတာင္)ဂွ္ ဒွ္ဒှာဲမၛး။

မုက္ေျပင္ (မုပၸလင္) တြႝဳရးဍဳင္မန္။

မင္ဂၜန္ (မင္ဂလြန္း) ရးဨရာဝတ႘။

မတ္မလုီ (ေမာ္လၿမိဳင္) တြႝဳရးဍဳင္မန္။ မုဟ္လမၜီဳ – မတ္မလုီ။ မုဟ္ – အရာမဒွ္တှဳင္၊ လမၜီဳ (နာမ္) လုီ(ႀကိ)။ ဒဒွ္မလုီလာ္။ အဓိပၸါယ္ ဒှာဲမုဟ္(ၐ႘)ဂမၜိဳင္မလုီလာ္ဒဿံင္။ ညးလၛႝဳဟုီ ဟိုတ္ႏူသဿိင္မတ္ပိ မတ္လုီအာတုဲ ညးေကာ္မတ္မလုီ။ ဒုင္သဇိုင္ ကုယဿဳ မတ္မလုီတုဲ ပုံသဿိင္မတ္ပိဂွ္ အစာကဝိတအ္ဇန္လဝ္။

မတ္လအိတ္ (မြတ္လအိဘုရား) တြႝဳရးဍဳင္ကေရင္။ အဓိပၸါယ္ ဒယွ္တမႛဝ္။

မတ္လအက္ (မြတ္လအပ္ဘုရား) တြႝဳရးဍဳင္ကေရင္။ အဓိပၸါယ္ ဒဒွ္မယွ္ဗြဲမေလာန္။

မုဟ္ေကြဟ္ (မုကြဲ) တၠအ္ခဿိဳင္။ မုဟ္ – တှဳင္။ ေကြဟ္ – ဆုေကြဟ္။

မုဟ္ခန႘ (မုခနီး) တၠအ္ခဿိဳင္။

မုဟ္ဍဳင္ (မုဒံု) တြႝဳရးဍဳင္မန္။ မုဟ္ – မဒွ္အရာမစိုပ္ေကှာတ္၊ အဓိပၸါယ္ ေဒသမဒွ္ေကှာတ္ဍဳင္။ ကၜာေတအ္ ဒှာဲမုဟ္ဍဳင္လဿဳဟ္ဂွ္ ဒွ္ပယ်ႝဳတိရးျဇာ ကုႝ ရးမတ္မလုီ။

မုဟ္တင္/မုဟ္နဂၤရာဇ္ (ေမာ္တင္) ဨရာဝတ႘။

မုဟ္တဿအ္ (မုတၲမ) တြႝဳရးဍဳင္မန္။

မုဟ္ဒုန္ (မုဒြန္း) တၠအ္ခဿိဳင္။

မုဟ္ဒုန္ (မုဒူး) ေရျဖဴ။

မုဟ္နာ္ (မုႏိုင္း) တၠအ္ခဿိဳင္။

မုဟ္ပန္ (မုပြန္) မတ္မလုီ။

==============

ဘဒၵႏၲေဇာတိပါလ မဟာေထရ္ျမတ္ၾကီး

ဆရာေတာ္၏အေလ့အထမွာ ေတာစဥ္ေတာင္စဥ္တို႔တြင္ တရားဘာဝနာ အားထုတ္လိုျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဝင္းေရာ္ဆိပ္ၾကီးေတာရဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲေဇာတိပါလ မဟာေထရ္ကို ဂုိဏ္းခ်ုဳပ္အျဖစ္တင္ေျမွာက္ျပီးေသာအခါ ယင္းရြာလြတ္ရြာ နိေျဂာဓာရံုေက်ာင္းဒယကာမ်ားက သူတို႔၏ေက်ာင္းမွာပင္ အျမဲသီတင္းသုံးဖို႔ရန္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ပင့္ဖိတ္ၾကပါသည္။ ထိုအခါ ဆရာေတာ္က ေအာက္ပါအတိုင္း မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းသိရပါသည္။

ေအး ဒကာတို႔ သမင္ ဒရယ္ ေခ်ငယ္ စိုင္ ဆတ္ ဖြတ္ ပဒတ္ ေၾကာင္ ယုန္ေကာင္ စေသာ ေတာေကာင္ သတၱဝါတို႔မည္သည္မွာ သူတို႔၏ ဇာတိခ်က္ေၾကြ ေမြးရပ္ေျမျဖစ္ေသာ ေတာေတာင္မွာသာလ်ွင္ အစဥ္ေပ်ာ္ေမြ႔ေလ့ရွိပါတယ္။ ေတာမွာေမြးကာ ေတာမွာေန၍ ေတာဓေလ့ ေတာသဘာဝ သတၱဝါျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ သူတို႔၏ ေမြးရပ္ဌာနီ က်က္စားရာခရီး မဟုတ္ေသာ လူတို႔၏ေနရာ ျမိဳ႕ရြာမ်ား၌ မည္မွ်အေဆာက္အအုံ အစားအစာေတြ ေပါမ်ားျပည့္စုံ၍ ေကာင္းမြန္ေစကာမူ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းမရွိဘဲ ေတာေတာင္ကိုသာ အျမဲထာဝရ ေအာက္ေမ႔တသၾကသလို, ထိုအတူပါပဲဟု မိန္႔ေတာ္မူကာ ဒကာတို႔ ပင့္ဖိတ္ခ်က္ကို လက္မခံဘဲ ပယ္လိုက္ေလ၏။

ထိုမွတစ္ပါး အျခားေသာ အဝတ္အရံု အစားအေသာက္ အပူအေအး စေသာ ေဘးတို႔ကိုလည္း မညည္းမညဴ ေအးေအးလူလူ သည္းခံေတာ္မူသည္။ ဆြမ္း သကၤန္း ေက်ာင္း ေဆး ပစၥည္းေလးပါးနွင့္ ပတ္သက္လာလ်ွင္မူ သပၸါယ မျဖစ္တာကိုလည္း နွလုံးမသာျခင္း မရွိ။ စိတ္ထိခိုက္ျခင္းကင္းေတာ္မူကာ မ်က္နွာေတာ္မွာ အျမဲထာဝစဥ္ ရႊန္လန္းလ်ွက္ရွိေတာ္မူ၏ဟုသိရပါသည္။

အိပ္ရာနွင့္ ပတ္သက္၍မူ ယခု သက္ေတာ္ ၉၈ နွစ္ သိကၡာေတာ္ ၇၉ ဝါရသည့္အထိ ဆရာေတာ္ေက်ာင္းမွာ ေညာင္ေစာင္းခုတင္မ်ားမရွိ။ ရွိပါေသာ္လည္း ယင္းေညာင္ေစာင္းခုတင္ေပၚမွာ အိပ္ေလ့အိပ္ထမရွိပါဟုသိရပါသည္။

သို႔ေသာ္ ခရီးသြားေနခိုက္အခါ သူတစ္ပါးတို႔ေက်ာင္းမွာ ေညာင္ေစာင္းခုတင္မ်ား ျပင္ဆင္ထားပါမူကား အသင့္အတင့္ေတာ့အိပ္ပါသည္။ က်ိန္းစက္ပါသည္ဟုဆိုပါသည္။

ေတာရေက်ာင္းေပ်ာ္ ဆရာေတာ္

ဆရာေတာ္သည္ ယခု တည္ရွိလ်က္ရွိေသာ ဝင္းေရာ္ဆိပ္ၾကီး ေတာရေက်ာင္းတြင္ နွစ္ေပါင္း ၄၃ နွစ္, ၄၃ ဝါေက်ာ္ စံေပ်ာ္ေနထိုင္ေတာ္မူခဲ႔သည္ဟု မွတ္တမ္းရွိပါသည္။

ေအဒီ ၁၉၂၃ – ၁၉၆၅ ခု (၁၂၈၄ ခုနွစ္မွ ၁၃၂၇ ခုနွစ္)သို႔ တိုင္ေအာင္ ၄၃ ဝါ ကာလသာသနာေတာ္ တည္တံ႔ထြန္းကားျပန္႔ပြားေစျခင္း အလို႔ငွာ ဆင္းရဲအမ်ဳိးမ်ဳိး ဒုကၡအဖုံဖုံ အပင္ပန္းမ်ဳိးစုံခံကာ သီတင္းသုံးေနထိုင္ေတာ္မူခဲ႔ပါသည္။

မြတ္လအိ, မြတ္လအတ္ ေတာေတာင္ဘုရားဖူး

ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ သက္ေတာ္နုနယ္ ဝါေတာ္ငယ္စဥ္အခါ က်န္းမာေနေတာ္မူေသာ အခ်ိန္တုန္းက ဘုရားဖူး အလြန္ဝါသနာပါသည္ဟုဆို၏။ အထူးသျဖင့္ ရာဇဝင္လာ နာမည္ၾကီးေသာ မြန္ျပည္နယ္, ကရင္ျပည္နယ္နွင့္ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းရွိ မြတ္လအိ, မြတ္လအတ္, ေဒငလြတ္ေခၚ ေဆးေတာင္စေသာ ေဝးရပ္ဌာနီ ေတာၾကီးပမာ ေတာင္ၾကီးေသလာရွိ သမိုင္းဝင္ ဘုရားေစတီတို႔ကို ေႏြရာသီအခါ စာျပန္ပြဲအျပီး ဖူးေျမာ္ေလ့ရွိ၏။ ဘုရားဖူးသက္သက္ မဟုတ္ဘဲ ေရာက္ေလရာဌာနတိုင္းတြင္ မည္မွ်အခက္အခဲရွိပါေစ အဓိ႒ာန္ပါရမီ ၇ ရက္ ေဆာက္တည္ျပီး တရားဘာဝနာကို ၾကိဳးစားအားထုတ္ က်င့္သုံုးခဲ႔၏ဟု သိရွိရပါသည္။

ယင္းမြတ္လအိ, မြတ္လအတ္ ေဆးေတာင္စေသာ ဆံေတာ္ရွင္သမိုင္းဝင္ ဘုရားေစတီတို႔သည္ ယိုးဒယားနယ္စပ္ေရာက္လုနီးပါး လူတို႔ေနထိုင္ရာျမိဳ႕ရြာတို႔မွ အလြန္ေဝးလံေသာ ေတာၾကီးမ်က္မည္း ေတာင္စဥ္ ၇ ထပ္တို႔အလယ္၌တည္ရွိေသာေၾကာင့္ လူတို႔အေရာက္အေပါက္ အလြန္နည္းလွ၏။ ေရာက္ေသာ္လည္း တစ္ေန႔နွင့္တစ္ညထက္ ပို၍မေနနိုင္ပါဟုဆိုၾကပါသည္။

တစ္ရံေရာအခါက မိုးေကာင္းကင္တြင္ စ်ာန္ပ်ံေနေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးတစ္ပါးကို ေလယာဥ္ပ်ံေပၚမွ ဖူးေတြ႔ရသည္ဟုဆိုရာ အခ်ဳိ႕ကလည္း ထိုဆရာေတာ္ၾကီးမွာ အျခားမဟုတ္ ေကာ့ခပုံဆရာေတာ္ၾကီးျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုၾကသူမ်ားရွိပါသည္။ ထိုအဆိုကို ေအာက္ပါအတိုင္း အရွင္ေဝဒဂုက မွတ္တမ္းျပဳခဲ႔ပါသည္။

ဆရာေတာ္သည္ ယင္းသို႔ တရားဘာဝနာမ်ား ၾကိဳးစားပြားမ်ား က်င့္သုံးအားထုတ္ရင္း ေအဒီ ၁၉၇၈ (၁၃၄၀ ခုနွစ္)တြင္ ေကာလဟလသတင္းတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ႔၏။ ျဖစ္ပြားပုံကား ယင္းနွစ္တြင္ ေလယာဥ္မွဴးမ်ား ေလယာဥ္ကိုေမာင္းနွင္၍ ပ်ံသန္းေနစဥ္ အာကာသ၌ ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးကို ေတြ႔ျမင္ခဲ႔သည္ဆို၏။ ထိုဘုန္းၾကီးကို ဓာတ္ပုံရိုက္ျပီးယူလာရာ အာကာသမွ ရလာေသာ ဓာတ္ပုံရွင္ဘုန္းၾကီး၏ ရုပ္ပုံကလည္း ဆရာေတာ္၏ ရုပ္ပုံကဲ႔သို႔ပင္ မ်က္စိ၏ေထာင့္တစ္ေနရာ လက္ယာဘက္ နဖူးစြန္း၌ အမည္းအမွတ္တစ္ခု ပါရွိေနျပန္သည္။ သို႔ေၾကာင့္ လုပ္သားျပည္သူမ်ားက ဆရာေတာ္အစစ္ပဲလို႔ ယူဆျပီး အေျပးအလႊား တအံ႔တၾသ ေကာလာဟလသတင္း ျပန္႔ပြားခဲ႔၏။ ဆရာေတာ္ၾကီးကမူ ယင္းသို႔ သတင္းျဖစ္ပြားေနေၾကာင္းကို မည္သို႔မွ် ေထြေထြထူးထူး ေျပာေတာ္မမူဘဲ မိမိအားထုတ္ျမဲ တရားကိုသာ ေန႔ေန႔ ညည ၾကိဳးၾကိဳးစားစား အားထုတ္ေတာ္မူလ်က္ရိွသည္ဟု သိရပါသည္။

ေအဒီ ၁၉၇၈ ခု စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ စေနေန႔ (၁၃၄၀ ခုနွစ္ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၈ ရက္ ) ဆရာေတာ္၏ေမြးေန႔တြင္ သံဃာ့ဆြမ္းေကြ်းလွဴဒါန္းပြဲကို နွစ္စဥ္မပ်က္ က်င္းပျပဳလုပ္လာခဲ႔ရာ ထိုနွစ္ထိုေန႔တြင္လည္း ယင္းသံဃာ့ဆြမ္းေကြ်းပဲြၾကီးကို အၾကီးအက်ယ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ဤေန႔ ဤအခ်ိန္အခါမ်ဳိးေရာက္လာ၍ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ မူလ တပည့္ရင္း အရွင္ဦးဣေႏၵာဘာသ (ဇာတိ ဝင္းေရာ္ဆိပ္ၾကီးရြာ, ပဝတၱိ ဘီလူးကြ်န္း, ေခ်ာင္းဆုံျမိဳ႕နယ္, ရြာလြတ္ရြာ, သတိပ႒ာန္ေက်ာင္း)က မိမိ၏ဆရာရင္းကို ဖူးေျမာ္ပူေဇာ္လိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ ဆရာေတာ္ေက်ာင္းသို႔ ၾကြသြားေလရာ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းမွ ေက်ာင္းသို႔အထိ ၂ မိုင္အတြင္း ေတာလမ္းတစ္ေလ်ွာက္တြင္ ပ်ားပန္းခပ္မွ် လူေတြသြားေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရသျဖင့္ အလြန္အံ႔ၾသကာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္မိန္႔ၾကားခဲ႔ပါသည္။

ထိုအခါ အရွင္ဣေႏၵာဘာသက လူေတြ ဒီေလာက္မ်ားျပားတာ ဘယ္ကိုသြားၾကမလို႔လဲဟု ေမးၾကည့္ေသာအခါ ထိုလူစုသည္ သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕နယ္ ဝါဂရူးေက်းရြာမွ ရြာသူရြာသား ဒကာမ်ားျဖစ္ၾကျပီး အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္တို႔ တစ္ဆင့္စကား သတင္းၾကားဖူးသည္မွာ ဤေတာင္ေပၚေတာရ ေရတံခြန္ေက်ာင္း တန္ခိုးစ်ာန္ျဖင့္ ပ်ံသန္းျပီးၾကြနိုင္တယ္လို႔ ၾကားရပါတယ္ဘုရား, သူတစ္ပါးေျပာပါ မ်ားလြန္းလို႔ မေရာက္ဖူးတာနဲ႔ ဆရာေတာ္ၾကီးဆီကို ယခုလို အေရာက္သြားေနရပါတယ္ဘုရား ဤကဲ႔သို႔ ဝါးဂရူးရြာမွ ဒါယကာမ်ား၏ ေျပာစကားကို နားနွင့္ဆတ္ဆတ္ ၾကားလိုက္ရပါသည္။

ထိုမွ်မကေသးမိမိသည္ ဆရာေတာ္ၾကီးေက်ာင္းသို႔ ေရာက္သြားေသာအခါ၌လည္း ေက်ာင္းေအာက္ေလွကားရင္းမွစ၍ တစ္ေက်ာင္းလုံး ပရိသတ္မ်ားျပည့္က်ပ္ေနသျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ခြင့္မရဘဲေနစဥ္, ထိအခါ လူငယ္ဒါယကာတစ္ေယာက္က ေက်ာင္းေအာက္သို႔ဆင္းလာျပီးလ်ွင္ အရွင္ဘုရား ဒီကို ၾကြပါဘုရားဟုဆိုျပီး ၄င္း ဒါယကာနွင့္အတူ သိမ္တြင္းသို႔ ဝင္သြားျပီးလ်ွင္ အေပၚထပ္သို႔ တက္သြားရပါသည္ဟုဒမွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။

ရဟႏၲာနွင့္ ရဟန္းထူးမ်ား ေမာင္ပန္းေမႊး၏စာအုပ္မွကူးယူ ေဖာ္ျပပါသည္။စာ(၅၁၃-၅၁၅) ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

လႈိင္မ်ဳိးမင္း

 

=
=

Related posts